Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi kar ülései, 1943-1944

1944. április 26. VIII. rendes ülés

Birkás Géza. Krammer Jenő jelentése a 'ma­gyar nyelvi tanfolyamról. Meghagyások az 1945-46 O.M.év­re. Tudomásul szolgál. 238 sz. Elnök "bemutatja az 55*533/1944 IV.1.számú miniszteri, a 92o/l943-44 és 964/1943-44 et.számú, valamint az 58I/1944 O.M., 192/1943-44 eksz.,lo/ 1943-44 hk.számú más hatósági iratokat. Tudomásul szolgál. 239 sz. /313-1943-44 Iksz./ A Eeetor Magnificus 94o/l943-44 et.szám alatt felkérte a*Kart, hogy a Bánáti hallgatóknak az Egj^etem hallga­tói névsorától való“ törlésére tandi'j ' megfizetés címén a Qüaesturának en­gedélyt ne adjon. ■ ■ ■+ Tudomásul szolgál. 240 sz'. ' .... /315-I943-44 hk’sz./ A Eeetor Magnificus 872/1943-44 et.szám alatt értesítette a Kart a kollégiumok utólagos felvételének sza­bályozásáról. E szerint az Egyetemi Ta'- nács 1941. évi március hó 28-án tar­tott V.rendes ülésének 165.jegyzőköny­vi pontja alatt hozott határozat to­vábbra is érvényben marad, azzal a változtatással azonban, hogy a déká­ni hivatalnak a lerótt bélyegekről kü­lön jegyzéket nem kell vezetniök. Tudomásul szolgál. 241 sz. /320/I943-44 bksz./ A Eeetor Magnificus 97o-1943~44 et.szám alatt felhívta a Kart a bom­bakárosultak segélyakciójának támoga­tására. Elnök jelenti, hogy Karunkon a_-2-

Next

/
Oldalképek
Tartalom