Minárovics János: Tűzoltó Múzeum évkönyve 3. 1986-1987 (Budapest, 1988)

I. RÉSZ TANULMÁNYOK - MINÁROVICS JÁNOS: A VÍZEMELŐ GÉPEKTŐL A TŰZOL-TÓFECSKENDŐKIG. Adatok a tűzoltófecskendő kialakításának technikatörténeti vonatkozásaihoz

21 Granasztói György: A középkori magyar város. Gondolat Kiadó, Buda­pest, 1980. 122. old. 22 Dernschwam, Hans: Erdély, Besztercebánya, Törökország útinapló. Köz­readja Tardy Lajos. Budapest, 1984. 114. old. 23 Lovag Zsuzsa: A középkori bronzművesség emlékei Magyarországon. Corvina Kiadó, Budapest, 1979. 42. old. 24 Szűcs Jenő: Városok és közművesség a XV. századi Magyarországon Buda­pest, 1955. 72. old. 25 Istvánffy Miklós: Historiarum de rebus Ungaricis Libri XXXIV. 1490— 1606. IX. k. 26 Eredetije az Országos Levéltárban: Urbaria et Conscriptiones fasc. 75. nro. 39 jelzet alatt. 27 Eredetije az Országos Levéltárban, Neo-Regestrata Acta Fasc. 612. nro. 22 jelzet alatt. 28 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 1984. 245. old. 29 Zolnay László: Az elátkozott Buda, Buda aranykora. Budapest, 1982. 376. old. 30 Kulcsár Zsuzsanna: így éltek a lovagkorban. Budapest, 1967. 152. old. 31 Zolnay László: Vízművek a magyar középkorban. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának közleményei (Beérkezett 1953. nov. 13.) Szerk.: Hevesi Gyula. XXII. kötet 1—2. szám. 32 A 29. jegyzetben idézett mű 590 old. A toledói vízműre vonatkozóan: Fer­nand Brandel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV—XVIII. század . . .Bu­dapest, 1985. 233. old. 33 Zolnay László: Buda középkori vízművei. Történelmi Szemle, 1961. 1. szám 37. old. 34 Az előző jelzetben idézett mű 36. old. 35 Károlyi Wellmann: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Budapest, 1936. 160-170. old. 36 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660—1664. Fordí­totta Karácson Imre. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 279. old. 37 Fejér László: Fejezetek a folyami vízsebességmérés történetéből. Technika­történeti Szemle, XIII. 1982. 85. old. 38 Futó Mihály: A magyar gyáripar története. Budapest, 1944. I. kötet, 255. old. ^ Franz Maria Feldhaus: Geschichte des Technischen Zeichnes. Wilhemsha­ven. 1959. 40 Wolfgang Hornung: Kleine Feuerwehrgeschichte. Stuttgart. 1967 41 Dr. Lindner Gustav: Das Feuer. Brünn. 1881. 162. old. 42 A 40. jegyzetben idézett műből vett adatok. ^Zolnay László: Buda középkori vízművei. Magyar Történelmi Szemle, 1961. 1. szám, 23—24. old. 44 Országos Levéltár térképgyűjtemény B. T. 62 jelzeten található műszaki rajz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom