Takáts József: Vörösmarty és a romantika (Színháztudományi szemle 33. MH-OSZM, Pécs-Budapest, 2000)

BORBÉLY SZILÁRD: Horvát István és Vörösmarty Mihály: történeti és irodalmi fikció találkozása

Borbély Szilárd Horvát István és Vörösmarty Mihály: történeti és irodalmi fikció találkozása „Horvát István az ősi dicsőség dalnokát üdvözölte benne, mintegy testvérét, ki az a költészetben, ami ő a történelemben." Gyulai Pál 1 A honfoglalási eposz létrehozása körüli vita, készülődés és izgalom össze­kapcsolódik annak lassan tudatosodó belátásával, hogy a történelem sem­miképp sem lehet független attól a nyelvtől, amely elbeszélhetővé teszi. Ez így kategorikus kijelentésnek tűnik, és ily módon csak későbbi korok belá­tásainak visszavetítéseként értelmezhetők a korszak történései. 2 Azt jelzi, hogy a nyelvi kérdések legalább akkora súllyal kerültek szóba, mint a törté­neti tények kutatása. Példaként Csokonaira hivatkozva belátható, hogy őt, mint nagy műfaji tudatossággal rendelkező alkotót, a műfaji-poétikai kérdé­sek komoly latolgatása elvezeti a poétikai diskurzus területéről, és eposzi anyag után kutatva a történettudomány, illetve a néprajz 3 felé irányítja. Mindeközben tájékozódását alapvetően poétikai kérdések tartják fogva: sok­1 Gyulai Pál: Vörösmarty Mihály életrajza. Budapest, 1985. 86. 2 Hayden White: Metahistory. Die historische Einbiláungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. Frankfurt am Main, 1991.; uő.: A történelem terhe. Budapest, 1997. 3 Csokonai - Dugonics András példájától vezettetve - az eredet nyomait a „jelenkorban" kutatja, azonban ezek a nyomok ahhoz hasonlóan lesznek „olvashatók", ahogy a mon­dák, mesés történetek ruházzák fel jelentéssel a szemük elé táruló várromokat, épü­letmaradványokat stb.: vagyis az elbeszélések valamilyen architextuális preformáltsá­ga által. Vagyis Csokonai sem a nép szokásaira kíváncsi, hanem a számára érvényes „irodalmiság" jegyében prefigurált elbeszéléseket keres. A jelen képeit vetíti vissza egy olyan múltba, amely sohasem létezett: vagyis egy fikció idejébe, amely fikció saját le­gitimációs bázisát képezheti. Tágabb értelemben és merészen fogalmazva: az egész ko­rai nemzeti-történeti irodalom saját legitimációján dolgozik, miközben létrehoz egy olyan fikciórendszert és hozzákapcsolódó retorikát, egy jól kidolgozott és egységes tropológikus rendet, amely saját társadalmi legitimációját megalapozhatja. A történe­ti adatok és források, noha szépen gyarapodnak ekkoriban, azért még mindig nagyon szegényesek ahhoz, hogy egy diskurzus épülhessen rájuk. A pesti egyetemen ekkor még nincs magyar tanszék, könyvek is alig vannak, diskurzív szabályok sincsenek, ami azt jelenti, hogy nemzeti történelem sem létezik mint diskurzus. 111

Next

/
Oldalképek
Tartalom