Levelek valakihez; Q 5972

Első rész о m г kikor felmegy a fürgony. kevés jelzéssel cllátott sginpadkép tár ul а né2ök szerae lST é« amejy larknkább еру sa: lakószobára e mlé kezte t 7~ Ш" гаа1чШ~~а20г1Бип "r e jtv e a szinoad,, ez ^fatüa sem a3 Ь жсаЬгШЖп" lceresz €!Tl '"lHâTal àiTt . "h ól-t / oz oliâï.la a Já téko t. »»«тмин • i y. — yi ч.т цапщ щ— 1 i IMI i jm i i . .щупмтцтц . i i.i ji i* им». ' «—». • тм ичи f eú ^iiy i ft ы 9 um—, .1 .»>•.. — . — ц ,m »i n и » s címe k ü rügyén id )rôl-td ô re teret adjon az emberiség pomolata­1ВЖГ*" " "" """"" — ­fly gaiaa n hosszú ideig senki nem jpbe аг üres ssinpadéárbe . Hirte­Ten valaHT га^г tfc'M, el alsza nak a re fíektofa k» аг !пт^1ШГпет ill ó z ür& ava r %6&ê tfce|pf c ~a koromsötétben faragott : futko sás , "önít­t ogaa Icez&üdiF. ?alamlt" re ib oritaaak« roBaj. "er d­ïïêrb û zaj ok. Végre égy elszá nt, mgjábői'' ÎciTâfcM g oït ' Hants í Ssinész hangj a: Villanyt! Villanyt odafönn, ti isten marhái? Kigyuèlad ery gyen gécske fém* A s zí npado n oiy - a kö zönségr e! Ш sem törődő"-_egopor t a nézők s zámára nem érthet oë n yitatko­zilu ÓO' тГ íefeTo a ЖгЕеХ е п visszafut á marftsbá. I i ngeHIRen v eszekedne k "." tlrcïmogjlen csi l it" s. ~ Szünet« З^гу ember: rettenefeesen ijedten, izzadva» d e a közönség; jelenléte mraf g valamiTzinoadias oosollya l bejön a^lffokosEefripessS yvM szin: >adr a. '/keni ' TEISä z Ixat 6 roflêlctor. lorry a~bo€raiïy il iïï­rnlnol teTjeaebb lep'cnT? À k ezc ijjSe^Se z Kedves аШШ vâïoszinileg látják," Г"Se szoéetnóm jelentáni, hogy az előadás pontoe megkezdése. * hát.,, akadályokba ütközik» As én feladatom most i l-t csak az, hogy biztosítsam önöket г néhány perc múlva fel­tétlenül kezdünk. így kívánja ezt a szinház presztízse, a színé­szi etika, satöbbi. Még eryszer szíves elnézésüket kérem, türel­müket, és /tegiíms komolyságg al/ megértésüket. Reméljük, hogy si­kerül kárpótlást nyáj tanunk.,. "Szóval belátom, hogy ez tényleg szolét lan.». i>zinéez mintha dulakodá s után jutna ki a nézők elé. Kijön egész en a s z ínpad szélérc. Az й?уоЛ.;Ж>%Т~ве tedd ho 1 оп0Ж~"'о z екоЪ~ШеШВе­Menjenek hasa! Nem lesz зёв­mi... Imbár ha akarják," elüldögélBitnek egy kicsit. Megszokták, •hogy a színdarabok mostenábaa hülyén kezdődnek, azt hiszik, most is orról van szó. Г áradjanak. As értelmesebbek öt perc múlva rá­jönnek, hogy nem viccelek, /It6t algát, közben_- mintegy szórakozás­kép pen f eldö nt rty di s г let e|77~ Tu dorn, bogyamT^zlnpadon elhangzik, azt nam егок'е коего 1, y an vonni. Ma azonban egy kicsit meg fognak döbbenni, mert amit most hallanak, az olyan igaz, mint hery itt ülnek előttem. gyei j rá sem hedoritve, fennsőbbsé ? :pel a közönséghezt Maradjanak nyugôwan^TïrePCÎÎyha meg nem volt, Hogy a ö ziSESzSa beültek a né­zők, és a főszereplő hazaküldte őket, Á művész ur már elég kelle­metlenséget okozott maglaak e zel a... rögtönzéssel, nea folytat­hatja a végtelenségig, /üirtolen dühvel, pap rikavörösen a szinónz­hez / Miro vársz? A rondőrac^gel ki sért és elei еГГ özinést: a nézők fel ét Az esetleg jelenlévő ujsá,- írókat felhívom figyeljenek, jegyzetel jenek. Ilyet még nom láttak. Kár, hogy a rá­dió és a tévé nem kösvetit. Mindenki hallja, amit mondok? Hát akkor kijelentem s pillanatnyilag nem vagyok hajlandó játszani. Sőt Í botrányt akarok kelteni. Botrány a színházban. /У,]:\ЬЬ D .lszle­.. ** Л i # Dudapast * | 4 S

Next

/
Oldalképek
Tartalom