Kétféle (167 felvonásos színdarab); Q 5884

Л mentség nem azonos a műalkotással* Ez a bevezetés / "i . ' ; * ' -í У • > -, ; ' ' ' ! 5. > í > !f Ч? •'; »' .(•• : V ; ! .: . " i : . S le csak szerény segítség óhajtana lenni a gépelt szöveg színpadi t 4 4 látvánnyá válásában* S némi kérlel és f hogy figyeljünk oda egymásra. A darab jellegét tekintve k amara-dráma, sót műhelydráma, mégsőtebb: "el б-dráma". Hgy meg nem Irt mű története, elpasszolt Írói lehetőség oknyomozása. Ha ngy tetszik: a vallomás nehéz­ségei* A régi bevált formáinak sok hátránya mellett egy vitat­hatatlan előnye is van: nem hívja fél magára jogtalanul, ter­mészét es szerepén tnlnövő agresszivitással a figyelmet* Miről van itt szó? Az Író Írni akar, valamiről, amit alapkérdésnek tekint: történelmi szükségszerűség és személyes felelősség, tár­gyllagos mnltszemlélet és megbékéltető mítosz, Ítélet és ment­eégek kapcsolatáról. Sz - mint a darabból kiderül - nemigen megy a darab Írójának s a darabban szereplő Írónak sem* Az erők riasztó kiegyenlítettsége nehezíti a dolgot: ilyen helyzetben a • • 1 • k': i . г ,. .í vj 5 .•; ; '. ; -, Щ \ Л . y Щ fi i ' ; 1 У . Л § -t «'г $ :§'••» - Л 4 ГУ; <• i f 4 , T ' szerzői rokonszenv nam elég erős érv. Mindez, azt hiszem, a rög­.. V: ; P if <"'•' * ? -í • V ' • 3 • -- J-- f ' ! Ï .• Irt > r -i t . ; 1 } . • • l i' -k '4 '-i лС ä !} 4 . , i • i • .i. s: à ,'Я ' / il ' t $ tönzést szuggeráló keretbe belefér, éé nem osztja meg vagy tere­• . .. . . . TV^r• .. i . . ; .1 *. 7 , у j \ iá'- $ 1.4 Щ • Я Í-.- î У l •••• 11 vakvágányra a figyelmet* Kifejezi azt, hogy itt egy kétfelvo­násos hangos-gondolkodásról van szó, e folyamat természetes ne­- • • - • • > i - Ï •> ; () íj ;• 4 . > . .. - > kézségeivel, "külvilági" terheléseivel együtt* /Belebeszélnek, > « •'. • "•!. - ** -i f.í é i - 1 • ' .1 t ' ? > ;. • Ï VT 4 .* I i - • • ' ; ; ' - -J- •.'. ?.. ' I maga az Író is elveszti a fonalat, megakad, habozik, személyes M • -• •:• л--- • • • s• - i .v" • -l : -r J'" у - 4 f | »км^-н ^-л • kötöttségek, köznapi gondok és reménytelen becsvágyak terelik * ' "• •...-. . - - í ; ' Д - 4 , " '1 ; : Î 1 j ,; > 1 • mindenfelé, stb*/ A várható maximális eszmei cél: talán valaml­vei közelebb jutottunk egy következő dráma szinapsziséhoz, s szembe­..•'••, л • : . ' . • , 4 1 - , i ; »••.•.;. • " , ; Í .. . • .s ' néztünk néhány gondunkkal* Ennél többet nem akartam, nem Is tud­tarn« Ezért képzelek a darabhoz klsszlnpadot, s a kellemes közér­1 . •• ! . ! ; • • Í 1 V < - í • :, , • 1 4 > ,; 4 t •'. - ; zetből legalább az előadás tartamára lemondó, edzett útitársakat* • i • • i •< . r.hózhjdeftT"

Next

/
Oldalképek
Tartalom