Az összoroszországi Színházi Szövetség Szervezeti Szabályzata; Q 3694

li{ W 1. Az összoroszországi özinházi Szövetség Szervezeti szabályzata« Д/ X«/ Az osszorossoi'3zár;i azinháai ozövetség feladatai . i. J Az összoroszországi színházi szövetség /Ö.Ss.Sz./ önkéntes alkotói táfsadalmi szervezet, egyesíti magában az orosz-szovjet föderativ szocialista köztársaság színházi szakembereit, elősegíti tevékeny­együttműködésüket a szovjet színházművészet fejlődésének szolgá­latában« Az összorosz színházi szövetséget tevékenységében a Szovjetunió Kommunista Pártjának és a Szovjetunió kormányának a határozatai és ufcmutatásai vezérlik, Az Összorosz színházi szövetség feladatán! tűzi kit olyan színpadi müvek megalkotását, melyek hozzájárulnak a nép kommunista neveléséhez, magasfoku esztétikai igényt alakítanak ki és terjesztik a kommunista erkölcs elveiti A színházak dolgozói ós a nép közötti kapcsolat állandó erősí­tését { a színházi szakemberek nevelését, a szovjet hazafiság és a kom­munista erkölcs és etika szellemében; hogy hozzájáruljon a színházi szakemberek művészi,-mesterségbeli tudásának, eszmei - politikai képzettségének felemeléséhez, fej­lessze belül a bix'álatot és az önbírálatot, elősegítse, trogy a szovjet éa orosz klasszikus színházi hagyományok és tapaszta­latok elsajátítását; állhatatos harcot folytasson a szocialista realista színházművé­szetért ; SZÍNHÁZ­TUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA! erős tse ós fejlessze az alkotói кареsolatokaté ós a tapasztalat­cserét a szövetsóges köztársaságok, а népi demokráciák ás szín­házművészeivel, valamint a kapitalista országok haladó színházi szervezeteivel és színházművészeivel. tevékenyen segítse a népi színházak, a műkedvelő társulatok és a kulturális tanfolyamok munkáját. hogy hozzá járuljon а színpadtechnika és a színpad szükségleteit kielégítő ipar fejlődéséhez. 1. Az elnevezés nkább összorosz -zinházi Társulat, a söveteég azonban már elfogadott a közhasználatban. 'tad iányi Iníézat ÁíjílV ÍJ • 8Ä»

Next

/
Oldalképek
Tartalom