MAGYAR SZÍNPAD 1907. január (10. évfolyam 1-31. sz.)

1907-01-27 / 27. szám

1907 január 28. II. „Frangepán Imre". (Népszinház ) Budapest! Hírlap: A darab egész hangján, az egyes alakok jellemzésén, a hatásosan fölépített föl­vonásvégeken és a folyékonyan pergő jámbusokon meglátszik a színpadi erzékkel biró szerző gyakorlott tolla a mely már több ízben pályázott sikerrel az Akadémia babéraira. Prém József az ifjúságnak szánta darabját es az ifjúság hálás tapssal, több ízben kitörő lelkesedéssel fogadta az újdonság hatásos jeleneteit A folvonások végen nyolcz-tizszer hivták a kárpit elé a szerzőt és a szereplőket. Mavyarors'ág : Nagyszámú közönség' előtt, a mely jobbára az ifjúságból került ki, zajlott le legnap a Népszínházban Prém József: „Frangepán lm e" czimü történeli színmüvének bemutató-előadása, a mely a színháznak, szerzőnek és szereplőnek egyaránt nagy sikert hozott A czimszerepet Szirmai Imre játszotta férfias erővel s külön dicséret illeti a gondos rendezés­ért is, a mely szintén az ö munkája. Budapest: Mai nap ritka jó történeti mü, mely­nek korrajza, hangja és miliője igazán históriai levegőt áraszt. S ilyen mü Prém Józsefé A nagy sikert méltán vívta ki. Minden felvonás után zajosan és számtalan­szor tapsolták ki a szerzőt s a harmadik felvonás után a vasfüggöny kinyitott ajtaján is meg kellett jelennie Prém Józsefnek. A szereplők, első sorban Szirmai dtrék munkát-végeztek. A czimszerepöen ez a művész csupa hév es intelligenczia volt. Az újság: Szn mai Imre, a czimszerep személye­sitője és egyben a darab rendelője, ambiczionálta ma­gának a Prém József drámájának stílszerű előadását és fáradozása teljes sikerrel járt Gyorsan és fennakadás ndktil pördült mind a négy felvonás és Prém József jambusai kiteg stalanul csendültek az összes szereplők ajkán, a kik köziéi Szirmain kivül teljes dicséret illeti Zö.di Vilmát, Balázs Olgát, Abelofszky Margitot, Raskót, Pintért, Lubinszkyt. Pesti Hiilap: Prém Józsefnek, az ismert Írónak, Frangepán Im.e czimü négyfelvonásos történeti szín­müve került szinre és a bemutató előadást nagyszámú közönség hallgatta végig. Frangepán Imre akadémiai elbírálásnál jobb sorsot érdemlő „verses történeti srinmü". Magas irodalmi műveltséggel, nagy szorgalom­mal és buzgósággal megiit dráma. Független Magyarország : A jóakarat meg volt és Szirmai, a kit a gondos rendezésit is dicséret illet, erővel teljes alakítást nyújtott a czimszerepben és Abe­lofszky Margit, Zöldi Vilma, Balázs Olga szintén jók voltak ?* *; * Egvetértés: Prém József történeti drámáját, mely ma délután került először szinre a Népszínházban, az ifjúságnak szánta, de itt mindjárt hozzátehetjük, hogy a t ugy a szövegében rejlő hatalmas drámai fordulatok, mint az erőteljes színezettel megrajzolt epizódok és a magas szárnyalatu nyelvezet teljesen feljogosítja arra, hogy megállja helyét bármely drámai színpadunkon. A kulisszák mögül. Budapest, január 28. A Népszínház bérlete. — Az uj pályázati hirdetés. — A Népszínházi Bizottság a polgármester elnöklésével szombaton tartott ülésén megállapí­totta a színház bérleti föltételeit. A bizottság tiz évre akarja bérbe adni a színházat s arra a legközelebbi közgyűléstől engedelmet kér. Az eddigi feltételektől eltérően a bizottság maga állapította meg a szinház bér­letének az árát és a pályázók nem Hezitálhat­nak egymásra. Az alapbért harmiaczezer koro­nában állapították meg. Ha a szinház évi bruttó­bevétele 650,000 koronánál nagyobb, a több bevételből a bizottság 700,000 koronáig har­mincz, 700,000—750,C00 koronáig negyven es 750,000 koronán tul ötven százalékkal része­sedik. Fölhatalmazta a bizottság a polgármestert, ha a közgyűlés az engedelmet megadja, a szín­házra a pályázatot két heti terminussal hirdesse ki. A pályázóknak hatvanezer korona biztosítékot kell letenniök. A bizottság szabadon mérlegeli a pályá­zóknak művészi vezetésre való hivatottságát és anyagi megbízhatóságát. Ha pedig a pályázat eredményét nem tartja kielégítőnek, szabadon tárgyalhat akármelyik pályázóval, vagy azzal is, a ki nem pályázott. Ha a bérlőt a bizottság nem ismerné el kellően minősített művészi vezetőnek, köteles a bérlő elismert tekintélyű művezetőt alkalmazni. A preventív czenzuráról, a darabok előadá­sának megtiltásáról lemondott a bizottság, de föntartotta azt a jogát, hogy kívánhatja egy darabnak a műsorról való levételét, ha a bizott­ság a darab ellen a közerkölcs, a mflizlés, vagy a politika szempontjából kifogást tesz. Az uj igazgató a szinházat október 1-én kapja meg. A bizottság elhatározta, hogy a közgyűlés­nek jelentést tesz a szinház három évi műkö­déséről és az alap vzgyonáról. A jelentés azt mondja, hogy a népszinmű iránt a közönség érdeklődése megcsappant. Uj figyelemreméltó darab nincsen, a régiek elvesz­tették vonzóerejüket. A Népszinház kénytelen az operett-műfajok erősebb kultiválására. Három év alatt 89 uj darabot adtak, ebből 51-et hazai szerzőtől. Jelentést tesz továbbá arról, hogy 1904. márcziusban Porzsolt Kálmán csődbe jutott s a szinházat Vidor Pál vette át, a ki tavaly deczember elsején meghalt. Azóta házi kezelésben van a szinház. A népszínházi alap bruttó vagyona 2.536,502 korona, a mit 925,029 korona terhel. Vidék? színpadok. Budapest, január 28. Hódmezővásárhely város tanácsa a belügy­minisztertől visszakérte a szinkörpályázat fölött való döntése ellen beadott föllebbezéseket, a melyeket a február 20 án tartandó közgyűlés fog tárgyalni. Indítványozni fogják, hogy a törvényhatóság jogos kérésére visszaadott föl­lebbezések alapján a város Szénátey Mihály aradi sziniigazgatónak adja a színkört Makó Lajos szegedi szinigazgató igy előreláthatólag elesik a hódmezővásárhelyi szinkör igazgatásától. e> — , ' Szentgyörgyi István, a kolozsvári nemzeti szinház kiváló művésze, január 29 én kezdi meg vendégjátékait a debreczeni színpadon Két népszínműben, a Csikós-ban (Márton gazda) és a Czigány-ban (Zsiga) lép fel Lukács Julis­kával, azonkívül föllép a Piílangócsatá-ban is, Winkelman szerepében. Budapest, január 28. A berlini udvari Schauspielhaus-ban ma este „théatre páré" lesz, a mikor is a Lust­spielhaus ensembleja — a német császár kíván­ságára — elő fogja adni Kadelburg és Skow­tonnek Husarenfieber czimü vígjátékát. Ez a darab lesz A tánezosregiment czimen a Víg­színház egyik legközelebbi újdonsága. A párisi Vaudeville-szinház-ban a minap igen nagy sikerrel mutatták be Gautier Judit Princesses d'amour czimü színművét, mely egy japáni mesét visz színpadra. • A milánói Manzoni szinház-ban február 25-én lesz Goldoni 200-adik születésnapjának ünnepe. A Goldoni-ünnepen Gabriele d'Annun­zio tart a nagy olasz vigjátékiróról emlék­beszédet. * Stratford-ban, Shakespeare szülővárosában az idén rendkívüli ünnepi előadások lesznek, Bensőn angol színész vezetése mellett. A Sha­kespeare-drámák személyeinek csaknem vala­mennyi angol személyesitője közre fog működni, igy Robertson, mint Hamlet, Bourchiet, mint Shylock. Irving fia, mint Jago stb. Az előadá­sok április 22-én kezdődnek és három hétig tartanak. Rendeznek egy nagy történeti disz­felvonulást is. Éneklő zarándokok fognak ki­vonulni Shakespeare sirjához, a melyet meg­koszorúznak és egy erre az alkalomra irt himnuszt énekelnek. * Slrauss Richárd Salome-jának első nyilvá­nos előadása a new-yorki Metropolitan-Operá­ban hatalmas sikert szerzett a zenedrámának. Az est jövedelme rekordot jelent a színházak terén, a mennyiben 120,000 korondra rúgott. A lapok csoádlattal emlékeznek meg Strauss Richárd zenéjéről. . A párisi Nagy Opera uj igazgatói. Falliéres elnök már aláirta a kinevezési okmányt, mely szerint André Messager, az ismert zeneszerző és Bioussan, a lyoni szinház volt igazgatója lesznek Gailhatd utódai a párisi nagy opera igazgatói állásaban. Messager eddig az Opera Comique kar­mestere volt és mint a londoni Covent-Garden­Theatre egyik gazgatója, Londonban is dirigált operaelőadásokat. Több operát irt, melyek közül a legsikerültebbek: Madame Chrysanthéme, Vé­ronique Isoline, és a Basoche czimü vig opera, mely A tollkirály czimmel Budapesten is elő­adásra került. Nagy sikereket aratott operettjei­vel is; ezek közül Les petites Michus és a Vé­ronique nálunk is előadásra került a Magyar Szinház-ban A Michu iányok és Veronka czim alatt. Londonban és Montekarlóban is sürün adják operettjeit. Messager főkép a nagy opera zenei vezetésével fog foglalkozni. Az adminisztratív-ügyeket társa: Broussan fogja vezetni, a ki Lyonban kitűnő vállalkozó­nak bizonyult: az odavaló Grand Theatre az ő igazgatása alatt előkelő nívóra emelkedett. Nem egy előadására csapatostul jöttek a zenebarátok Párisból Lyonba. Broussan adatta elő Gluck: Armida-ját gyönyörű előadásban mutatta be Wagner Rikárd tetralogiáját, majd a Tristan és IzoldeA is. Mind Messager, mind Broussan teljesen ! modern művészember, a kik aligha fogják tisz­teletben tartani az elavult hagyományokat. = „Háztartás", a magyar gazdasszonyok kedvelt közlönye, januárban kezdi meg a XIII. évfolyamát — Előf. ár Li é 3 kor. Kiadóhiv. Budapest. VIII., József­örut 31/B. Tessék mulatószámot kérni. = Színészek, színésznők, művészek és müvész­.iok, szükségleteiket Semler I. czégnél fedezik. = A szerencse változó mondja a közmondás, az egészség azonban állandó. Egészséggel mindent lehet ' el mi pénzt is, pénzzel azonban egészség nem vásá­j rolható. Ügyeljen tehát az egészségére és saját érdeké­j ben igyék naponta egy pohárka baraczk pálinkát. E j kitűnő magyar pálinkát az Első Alföldi Cognacgyár rt. kecskeméti gyára készítij NYILTIÉR. PáVNnilli PDCU arezszépitő és kézfinomító szer, rAtinuniA uncm mely teljesen ártalmatlan ; a bőrl bársonysimává teszi. Mindenféle szeplőt, májfoltot, pattanást, kiütést rövid használat után megszüntet. Teljesen zsírtalan és nappaii világit « mellett is teljes hatással használható. Ara 1 korona. A cremnet való »*appan 80 fil­lér. Fouder 3 azinben t dobot 1 korona. Kapható Ladányi Zoltán, Szent-Bertalan gyógyszertárában Andrássy-ut 55., (tíötvös-utcza sarok.) Telefon . 12—33 Öt koronás rendelés portómentes = Számos kitüntető elismerés. = Hirdetések. topiitáltak, ferdénnótíBk, sérvben szenvedők kérjék ing?«n és bérm«nfne a legújabb kép*, érémgymék*, IELETI J. • fazarjryiritfl BPEST, IT„ loronahírceH, 1T. Ptrioljnt . haaal Ipart) Maffia TátetyteUM . w*. I VaMdi franczia (umarikOlflrudfaategafc cj-írTl árak mellett. \A írrino TzalroH tapéta-raktárai.« Bel- <t IV11I11U.S> JctÄGlU külföldi papirkárpitok leg­nagyobb választék. Kárpitozások helyben, valamint vidéken legolcsóbb arakon eszközöltetnek. — Spanyolfalak mindig készletben. Főüzlet: Budapest, Kerepesl-nt 6, a bazár­épületben. — Fióküzlet: lrányl-utcza 25. szám. Eladok és veszek w Urasági bútorokat, teljes berendezéseket, angoi bórbutorokat, ma­hagóni és rezbutorokat, perzsa- és szmlrna. szőnyegeket, függönyöket, olajfestményeket, yis­és villamos-csillárokat. ­NAGY ZSIGMOND ÄS Budapest, Semmel weis-ntcza 21. szám. Ás egész házban. Telefon 17—77. Zongorát, píarTirTót kölcsönöz STERNBEHG Kerepesi-üt 36. Kitűnő zongorák dús raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom