MAGYAR SZÍNPAD 1906. június (9. évfolyam 150-178. sz.)

1906-06-03 / 152. szám

I 1906. junius 3. VI G S ZjlN H Á Z. »A kaczagó menyecske« szövege. I. felvonás. Jeanne szerelmi regényeket olvas, azokban keresi azokat az érzéseket, a melyeket a férjénél nem bir megtalálni. Lan­geac alkalmasnak tartja az időt, hogy ostro­molja a szép asszonyt, de Vréguetné asszony visszaveri a támadást. Segítségül jön Marans Paul, a ki nagyon szereti Jeannet és a ki nőül is akarná venni, ha majd elvált az urától. Jeanne ugyanis komolyan foglalkozik a válás gondolatával. Ebben megerősíti az atyja, a ki Paul anyját szeretné elvenni, Maransné asz­szony pedig csak akkor adja oda neki a kezét ós vagyonát, ha Paul elveszi Jeannet. Bréguet, a kinek rovására meonek ezek a tárgyalások, nem mer ellenkezni. Érzi, hogy ö is hibás, bár nem egészen, mert hiszen az asszonynak is van ebben része. Őnagysága ugyanis mindig kaczag, ha a férje gyöngéden közeledik hozzá, ez a kaczagás pedig megfosztja Bréguet-t minden önbizalmától és megfutamítja. Annál rosszabbul esik ez Bréguetnek, mert azt hiszik róla, hogy egyáltalán minden nővel szemben ily gyámoltalan és különösen Heurtebisené asszony ingerkedik vele e miatt. II. felvonás. Kimondták a válást. A nász­lakoma mintájára válási lakomát rendeznek. Bréguet meghatva búcsúzik a feleségétől, de meg kell ígérnie, hogy részt vesz a lakomá­ban. Paul ur, az utód pedig már jelentkezik. Közbelép azonban Fari püspök, a ki Maransné asszonynyal Rómában járt, hogy a váláshoz a szeutszék engedélyét is kinyerje. A szentszók az engedélyt az utolsó pillanatban megtagadta és a vallásos Maransné ilyformán nem engedi meg, hogy fia elvegye Jeannet. Természetsze­rűleg Jeanne atyja sem veheti el Maransné asszonyt. Bréguet-t eközben annyira bosszant­ják, hogy visszavonul szobájába és nem akar részt venni a lakomában. Heurtebisené asszony vállalkozik arra, hogy kihozza a szobájából. Érte megy. H szen Bréguet cseppet sem vesze­delmes. Meglehetősen sokáig marad benn a szobában. És a mikor kijönnek, nagyon hall­gatag Bréguet is, Heurtebisené is. Valami tör­tént közöttük, annyi bizonyos. Jeanne nézi, nézi őket és uj érzés szállja meg lelkét. — Csak nem vagyok féltékeny? — kiált fel a menyecske. III. félvonás. Jeanne is volt Rómában. Nagy utánjárásra eléri, hogy kimondják a vá­lást a férje hibájából. De ez nem teszi bol­doggá. Szüntelenül Bréguetra gondol és rosszul esik neki, a mikor azt hallja, hogy a volt ura korhelykedik. Szokott találkozni Bréguet-vel, a ki gápíocsi-gyáros é3 Jeanne számára is készit egy automobilt, de nem udvarol az asszonynak. Ismét megjelenik Langeac, hogy ostromot in­tézzen Jeanne ellen. De jelentik, hogy Bréguet óhajt beszélni Jeannenal és az asszonyka ki­siet a volt urához. Jön Jeanne atyja és a tár­saság többi tagjai is megjelennek, de a mig arról beszélnek, hogy most már Paul elveheti Jeannet, a menyecske alaposan kibékül Bré­guet-val. Paul elkeseredve távozik, de Maransné asszony mégis a Leseigneur felesége lesz. NÉPSZÍNHÁZ. ládányi József I M I LIPOT-KÖMUT 17. Nap rata friss tengeri halak, tisata Irannia ... -agyar konyha, bel- él külföldi bank. — Esténkint Teli fzztti «$ 0» — teljes zenekarival hangversenyei. Stlokfi etil ii arl kizBasig tilílkizé halfa. Figyelmes kiszelgi- LADÁNYI JÖZSEF, lásról gandeskilik --tauiionoi A Frladmaan és Walsz-féle Női kalap bazárban feltűnést keltenek a most érkezett amerikai újdonságok Klrály-ntoza 8. az udvarban, földszint. = Színinövendékek 5°/o engedményben részesülnek. íBaaMttaaaaaateattaatta y a**aaaaaa«>aaM A »San-Toy* szövege. Első felvonás. Történik Csinka-Csong utczá­ján. Jen-Ho mandarinnak San-Toy nevü leányét, a kínai törvények szerint, Pekingbe kellene kül­denie, hogy ott a császár női testőrségében szolgálatot teljesítsen. Jen-Ho azonban nem akar megválni leánykájától és ezért fiuruhában járatja, azt írván a császárnak, hogy neki nincs lánya, csak fia. A mandarin titkáról senki más nem tud Csinka-Csong városában, csak Fo-Hop, a kinai diák, a ki nőül akarja venni San-Toyt. San-Toy azonban Bobbiet, az angol konzul fiát szereti. Jen-Ho elküldi Csu-Li nevü szolgáját Pekingbe a császárhoz, azzal az üzenettel, hogy neki csak fia van. Alig indul útjára a szolga, megérkezik a császár erélyes parancsa, hogy Jen-Ho azonnal küldje San-Toyt Pekingbe. San­Toy indul is, de vele megy Bobbie is, a kit az atyja küld politikai küldetésben Pekingbe. Mikor a hajó elindul a szerelmesekkei, Fo-Hop boszu­ból elárulja, hogy San-Toy leány, mire az egész társaság, angolok és kínaiak egyaránt, felkerekedik és a fiatalok után megy Pekingbe. Második és Harmadik félvonás. Történik a kínai császár palotájában. Csu-Li eljár külde­tésében. Jelenti a császárnak, hogy Jen-Ho nem küldheti a leányát, mert az — flu. De San-Toy ekkor már Pekingben jelentkezett, be is soroz­ták a női testőrezredbe és igy Csu-Li hazug­ságáért, melyben tulajdonkipen ártatlan, halállal hell, hogy bűnhődjék. Kellemetlen helyzetéből régi barátnője, Vun-Lung, a császári testőr­hölgyek tizedese menti ki, a ki őt San-Toy kapitányi ruhájába öltözteti és mint kapitányi mutatja be a női testőrgárdának. Ekkor azon­ban ujabb baj történik. A császár szemet vetett San-Toyra és nejévé akarja tenni. Csakhamar azonban az anyacsászárné tilalma folytén, meg­másítja az elhatározását és San-Toy végre is megkapja az 6 szerelmes Bobbieját Ha kötzv&nyben, reumában szenved, Hl kisérltieseen semmifele nemi, hanem vegyen egy üveg Dr. Flesch-féle köszvóny-szeszt mely esúst, köményt, reumát, kii, láb, hát ét Aerekfdjdt knek és lábak gyengeségét, ütés, erőltetés, rándulás, ficsamo­iáiból nármasó fájdalmakat és daganatokat bistosabban gyógyít mint bármely más külső vagy belső gyógy et er. Hatása a legrövidebb idő alatt énlclhető, még a legrégibb bajoknál is melyéknél sem fürdő, eem győgysser nem haesnált. Kapható a feltalálónál és egyedüli k,(intőnél DP . Flaanh Emil Magyar Korom gyógyszartáriban, Győr, Baross-nt 24. szám. Budapesti főraktár: Török Jöisef gydgyasertárában Budapest, Királyai. 12 és ,Opera u gyógytár, Anárdssy-ut Só. I»|i deeeiliteres üveg ára » korona. Husamoeabb hastndlatrd Mid sesalddie üveg ára t korona, 3 kis, vagy S t Családié üveg rendelésnél bermentve utánvéttel küldjük, Városligeti Nyári Szinház. „A fenegyerekek" szövege. Első felvonás. Róka kalapos üzletében. Róka, a nagy papucshős, rendesen játszik a lutrin, a miről a felesége nem tud. A lutri-vevényeke egy czilinderbe szokta rejteni, a melyet azon ban távollétében eladtak, Romváry Fridollinak a hires gigerlinek. Bóka nyert a lutrin és a mikor a czilinderből ki akarja venni a vevónyt, megtudja, hogy azt eladták. Második félvonás. A korzón. Bóka keresi a kalapot és minden járó-kelőt megszólít érte. Végre megtalálja Romváryt, meglátja a fején a czilindert. de a gigerli, a ki egy nőt üldöz, eltűnik előle. Közben egy franczia nőnek valaki ellopta a pénzerszónyét; a rendőr Rókát gyanú­sítja és letartóztatja. Harmadik felvonás A disznófönél. Romváry és egy egész sereg más gigerli mulatságon vannak. Nyomukban Róka, a ki mindenáron vissza akarja kapni a czilinderét. Hiába eről­ködik, azonban nem tudja megszerszni Rom­várytól, a ki végül megint eltűnik előle. Negyedik felvonás. A kalapüzletbe téved Romváry; Róka végre megkaparintja a czilin­dert, a czédulát kiszedi belőle és igy felveheti a lutrin nyert összeget is. KOTSCHY ERICH első magyar mechanikai szőnyegporoló és megóvó intézet — Hungária-kéjrut 94. Telefon 506. Ssőnyegmoaáa, j «viták, agytoUtiaztitáa éa botor­bi'raktározáa. KÉRJÜK MINDENÜTT EZT ALAPOT SZEMLE PORGO A LEGOLCSÓBB SZÉP­IRODALMI MÜVfcSZETI — KÉPES HETILAP - — - KIADÓHIVATAL. /II., ESTERHAZY-UTCZA 15. BUTORI s akstl iraksi készpénzért va|« klülrs It I MlUlosztily Untéi! filtftUlih «2J--Í vásárlás bnknál StZ! után £" I HM* ooiyoMioo réazlntnkbna BARTÓK FARKAS IvtirkirNkiii VH. f Király*tnza 18. (Gondo-palota B. ndvai.) OJ diaaalbum, 680 rajnai, árjegyzék <• laaté* I faltétalakkal, 10 filMr clózataa bakóid黫 allané ban, portómantaaan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom