MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-24 / 142. szám

ftilenczedik évfolyam Budapest 1906. május 197. Szöveges és képes 145. szám. MAGYAR SZIN PA Színházi Napilap. A •.Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos színlap Előfizetési ár: Negyedóvre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. VIGSZBNHAZe SZ. VARSANYI IREN. Budapest, csütörtök, 1906. május 24-én : Az aranygyapjú. Bohózat 3 felvonásban. írták : Kéroul es üarré. Forditotta : Góth Sándor. Rendező: Péchy Kálmán. Személyek: Chabal, törvényszéki elnök Hegedűs Chabalné, neje Kiss I. Susanne, leányuk F. Pécsi P. Sigismond, bádogos legény Góth Dumoulin Balassa Ledamier Vendrei Roger du Fréville, ügyvéd Tanay Des L'Angoustes báró Fenyvesi Du Brisay Sarkadi Clerambois Bárdi De Grimard Salgó Plumasson, rendőr Tapolczay Bricard, törvényszéki szolga Győző Musard Clotilde ) 0 , . T De Mirosmenil Éva í Sz. Varsányi I. Lolotte, Clotilde szobaleánya Hegedüsné I. Man ette, Éva szobaleánya Murányi J. Julie, Chabalék szobaleánya V. Kész R. Stella Varga A. Lydie.. Csáki I. Verdier Lola.. Kerékffy G. Verdier Bob Pataky V. Mimi Gergely Zs. Zozo Székely I. Musette.. Füredi I. Történik napjainkban. Kezdet* Vs8 órakor. Színház utin a Bet-York kávéházba megyünk. Tannljonk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. HETI MŰSOR i Péntek: Muzma. Szombat: Feuák-cabaret. Vasárnap d. a.: Az arany­gyapjú. Este: Muzma. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. Laptulajdonos és felelős szerkesztő; MÁRKUS JÓZSEF L1DÁJ9Y1 JÓZSEF i — i lipot-korut it. i tm i Nap nta friss tengeri halak, tisita Iranaiua í. -agyar konyha, bel- és kOlfőldi berak. — Esténkint Tsll Jeme ti es fim ­teljes zenekarival hangversenyez. Színház után u uri kBzfimég tsiáitaé hsijc Figyelmes Hszalgá- LADÁNYI JÚZSE! lásról gends8k*dik — toisidono*. NASCHITZ-féle nyilvános felsőbb leányiskola és Internátus. Budapest, VI., Andrássy-ut 33. és villa 127/c., hazánk legelső intézete, a melyben előkelő családok leánygyermekei a leggondosabb oktatásban, figyelmes, szeretettel­jes és odaadó ápolásban részesülnek. Az internátus a nevelés czéijaira minden tekin­tetben megfelelően van berendezve, tágas és vi­lágos tantermekből, elegáns és kényelmes tár­salgó és ebédlőből, szellős hálószobákból és szép kerthelyiségből áll, ugy, hogy a legkénye­sebb Ízlést is kielégíti. Érdeklődők az internátust bármikor megtekint­hetik, a hol szivesen szolgálnak felvilágosítással, Dr. Kovács kéxpasutája által min­den kés bársonysimává és hófe­hérré less $ nap alatt, ára 1 kor. ao tillér. Mindenüti kapható, v. gyógytár VI., Gyár-n. ip. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz°körut 3S, Telefonszám, 48-21. MAGYAR SZÍNHÁZ, KORNAI BERTA. Budapest, csütörtök, 1906. május 24-én: Mimi herczegnő. Nagy tánezos operett 3 felvonásban. írták Flers, Lindau és Krenn. Forditotta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzette: Rodolphe Berger. Szereplők: Samamunta, japán herczeg — Ferenczy Báró Polikratesz — — — B. Szabó A »Csalj meg édes«-klub tagja Giréth Dembinszki — — — Iványi Albert — — — Marosi Rikárd — — — Sólyom Oszkár o — — — Dóri Szaniszló — — — Csige Mimi I S — — — Kornai B. Lujza § — — — Tóth St. Jolán — — — Bé es M. Bibi — — — Nemes E. Tini . — — — Fátyol KI. Doktor Fürt — — — — Kővári Róza, Mimi szobalánya — Tallián A. Egy betörő — — — — Sághi Lili, a klub gazdája — — Szentgyörgyi M. A klubőrség parancsnoka — Sólyomné Egy japán szolga — — Takács Klubtagok. Vendégek. Artisták. Tónczosnők. Idő: ma. Kezdete 8 órakor. Színház után a Isw-Yorä kávéházba uegyOafc. Tannljonk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. HETI MDton Péntek: Uj Messiás. Szombat: Uj Messiás. (Először.) V. d. u.: A koldusgróf. Este: Uj Messiás. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. f CYEPUU Fos AKTAR / Y f ují* .*. ISSJOS» »«UCOICSO»» '-íutia-.i.««* i siet ** l ROVARIRTÓ POR Páratlan szer mindennemű k Iii I A3 rovaroknak, mint sváb, I In csótány (ruszni), moly, légy és hangyák kiirtá­sára, szóró dobozokban csomagolva 1 nagy doboz 1.— kor. 1 közép . -.6» , fSM | 1 kis -.80 „ Wr t Egyedtlli készítője: ptrtt&á JPetrovics Miklós droguista Budapesten, IV., Bécsi-utezi 2. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom