MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-14 / 132. szám

Rllenczedlk évfolyam. A Vígszínház és a Magyar Színház minden látogatója a „Magyar Színpad-' e példányát a jegyszedőknél díjtalanul kapja. Budapest, 1906. május 14 132. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. É Klr. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Klrályszlnház, Népszínház ás Várszínház hivatalos színlap)* Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ós felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztősé» és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 3«. Telefon-szám : 46*21. HEGEDŰS GYULA. Budapest, hétfő, 1906. május 14-én: Az aranygyapjú. Bohózat 3gfelvonásban. írták : Kéroul és Barré Fordította : Góth Sándor. Rendező: Péchy Kálmán. Személyek: Chabal, törvényszéki elnök .. Chabalné, neje Susanne, leányuk Sigismond, bádogos legény Dumoulin Ledamier Roger du Fréville, ügyvéd _ Des L'Angoustes báró Du Brisay Clerambois De Grimard Plumasson, rendőr Bricard, törvényszéki szolga Musard Clotilde _ De Mirosmenil Éva Lolotte, Clotilde szobaleánya Manette, Éva szobaleánya Julie, Chabalék szobaleánya Stella Lydie Verdier Lola.. Verdier Bob Mimi Zozo Musette... ... Történik napjainkban. Kezdete Va8 őrekor, .sinaái után e low-Ytrfe kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körűt 15. Fordítások. HETI MŰSOR I Kedd: A szentbernátl Péntek: Muzma. barátok. Szombat: Muzma. Szerda: Az aranygyapjú. Vasárnap d. o.: Az arany­Csütörtök : Muzma. gyapjú. (Először.) Este: Muzma. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. Hegedűs Kiss I. F. Pécsi P. Góth Balassa Vendrei Tanay Fenyvesi SarkaJi Bárdi Salgó Tapolczay Győző Sz. Varsányi I. Hegedüsné I. Murányi J. V. Kész R. Varga A. Csáki I. Kerékffy G. Pataky V. Gergely Zs. Székely I. Füredi I. ADÁim JÓZSEF :i LIPOT-KORUT «7. IZZ^CZI Naponta friss tengeri halak, tiszta frannla .. -agyar konyha, bel- ti tcüllöldi berak. — Esténkint Teli )«»«< et ß* ­teljes zenekarával hangversenyez. Szlakáz után u urt k&ztmég tilálkozó helye Figyelmes klszelgá- LADÁNYI JÚZSEF lásról gondoskodik - _ inuidcooa. — -a fm Menyasszonyi kelengyék. JSSÉ TIJKÍ I GrUnvald és Váhl aaját készitmónyú fehirnemöek és yászon-áruk raktára. Különltgosségok: blousok is pongyolákban Budapest, IV., Váczi-ntcza 26. szaui. Telefon »8. 53 • Sí eesibseeeeieeqeiei SCHMIDT M. uljgjárU, ijeriii ii birtiUi Budapest, Kerepest-ut Bő, Kdei- <• utuóbd iSndfik, (ldikOlik, pina-, axlvtr- atb. táiciák nagy '1 Usitckban, ugys xlntén lóixertii. éa nysrsg siutkbin. Árjegyzék bitmentve. ^B^BOBBHEBBDEnaHB Dr. Kovács kézpasztája által min­den kéz bársonysimává és hófe­hérré lesz 3 nap alatt, ára 1 kor. ao tillér. Mindenütt kapható, v. gyógytár VI., Gyár-n. 17. Inigyeia-példén^ MAGYAR SZIMHÄlo KORNAI BERTA. Budapest, hélfő, 1906. május 14-én: Mimi herczegnő. Nagy tánczot operett 3 felvonásban. írták: Flers, Lindau és Krenn. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzette: Rodolphe Berger. Szereplők: Samamunta, japán herczeg — Ferenczy Báró Polikratesz — — — B. Szabó A »Csalj meg édes«-klub tagja Giréth J* o ' b0 — 3 Dembinszki ' Albert Rikárd Oszkár Szaniszló Mimi Lujza Jolán Bibi Tini Doktor Flirt — — — — Róza, Mimi szobalánya — Egy betörő — — — — Lili, a klub gazdája — — Szentgyörgyi M. A klubőrség parancsnoka — Sólyomné Egy japán szolga — — Takács Klubtagok Vendégek. Artisták. Ténczosnők. Idő: ma. Kezdete 8 órakor bzintaá* után a ••«-Tart kávéházba ui.gyaa Tannljnnk világnyelveket a Berlitz-iskolában Erzsébet-körűt 15. Fordítások. HETI MŰSOR t Boross Marosi Sólyom Dóri Csige Kornai B. Tóth St. Bé es M. Nemes E. Fátyol KI. Kővári Tallián A. Sághi Kedd: M'ml herczegnó. Szerda: Mimi herczegnó. Csüt.: Mimi herczegnő. Péntek: Mimi herczegnő. Szomb.:Mimi herczegnő. V. d u. Mimi herczegnő. Este: Mimi herczegnő. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. NASCHITZ-féle nyilvános felsőbb leányiskola és Int* nátus. Budapest, VI., Andrássy-nt 33. é§ villa 127/c., \ hazánk legelső intézete, a melyben v előkelő családok leánygyermekei a / leggondosabb oktatásban, figyelmes, szeretettel­I jes és odaadó ápolásban részesülnek. J Az internátus a nevelés czéljaira minden tekin­\ tetben megfelelően van berendezve, tágas ésvi­* lágos tantermekből, elegáns és kényelmes tár­salgó; és ebédlőből, szellős hálószobákból és szép kerthelyiségböl áll, ugy, hogy a legkénye­sebb izlést is kielégíti. . Érdeklődők az internátust bármikor megtekint­hetik, a hol szívesen szolgálnak felvilágosítással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom