MAGYAR SZÍNPAD 1906. március (9. évfolyam 60-90. sz.)

1906-03-06 / 65. szám

2 1906. márczius 3. Budapesti színpadok. Budapest, márczius 6. A Magyar Királyi Operaház e heti érdekes és változatos műsorát lapunk operaházi szin­lapja alatt találják olvasóink. Lunardi Giovanni lesz az Operaház legközelebbi vendége, a ki szombaton az Otelló czimü dalmű czimszere­pében lép föl. A Nemzeti Szinház-ban holnap, szerdán, két előadás lesz. Délután két és fél órakor a Kaméliás hölgy kerül szinre a Nemzeti Szinház nyugdíjintézete javára, P. Márkus Emiliával és Mihályfi-val a két főszerepben, este pedig a Me­nyem czimü 3 felvonásos franczia vígjáték reprize lesz; a darabot Carré és Bilhaud irták s elő­ször' 1890. nov. 3-án került szinre, utolsó elő­adása pedig 1902. márcz. 23-án volt; a szerdai felújításon Csillag Teréz, Rákosi Szidi, Újházi, Dezső, Horváth Zoltán, Náday Béla és Horváth Jenő kaptak benne szerepet. Pénteken bemu­tató-előadás lesz a Nemzeti Szinház-ban. Ekkor adják először Henry Kistemakers háromfelvo­násos színmüvét, a melynek franczia czime L'instinct, magyarra Ábrányi Emil fordította Az ösztön czimmel. Az újdonság szinlapja ez: Az ösztön. Szinmii 3 felvonásban. Irta: Henry.IKistemakers­Fordította: Ábrányi Emil. — I Személyek: Jean Bernon... . Cecile ­André Bernon Laugier Teréz ... Lautriquét ... . Pierre Berthe Levélhordó Mihályfi P. Márkus E. Odry T. Vízvári M. Pethes Faludi Keczeri I. Horváth J. Személyek: Cornero Lola Bendler Hugó ... Tilly, a felesége _ Dornwald Emil, az apósa Agáta, ennek neje Gernau Artúr Bayer ... József Marlen Franelli, tánczos Durianó, imprezárió . Barakov gróf Ulrik Márta ... Varsányi I. Tanayj Hegedtísné Vendrey^ Kiss I. Papp Balassa Győző RónaszéKyné Sarkady Tapolczai Szerémy Bárdi Tárnoki G. A Vigszinház-ban ma, kedden népies elő­adásul félhelyárakkal a Takarodó-1, Beyerlein hires katonai drámáját játsszák. Ez lesz a ked­velt darab negyvenkilenczedik előadása. A Nap hösé-nek pénteki bemutatójáig a szinház leg­utóbbi két nagy sikere a Baccarat és a Sherlock Holmes kalandjai még egyszer-egyszer kerül szinre, de Kadelburg uj bohózatának három bemutató előadása után a két szenzácziós darab A Nap hösé-ve\ váltakozva szerepel majd a műsoron. A Nap hősé-nek premierjet annál nagyobb érdeklődéssel várják, mert ilyen vidám bohózatot az idén még nem adtak a Vigszin­ház-ban Az újdonság szinlapja ez:[ A Nap hőse. Vígjáték három felvonásban. Irta: Kadelburg Gusztáv'. Fordította: Timár Szaniszló. A Magyar Szinház nagy vonzóerejü kassza­darabja, A koldusgróf a zsúfolt házak soro­zatával közeledik ötvenedik előadásához. Teg­nap már délben elkelt minden jegy s a hét többi előadásaira is állandóan nagy az érdek­lődés. Ma, kedden már negyvenedszer játsszák a darabot s Jessie koldusleányt ma is Kállay Jolán személyesiti. A grófot, a szerep kreálója Ferenczy Károly játssza minden előadáson. Vasárnap délután a Bohémszerelem kerül szinre mérsékelt helyárakkal. » A Királyszinház egész heti műsorát két este (kedd és szombat) kivételével, a mikor Blaha Lujza játsza az ő zajos sikerű Helyre­asszony-át, a szinház legújabb, nagy tetszést aratott operettje, A cserelányok töltik be. Az uj operett kaczagtató szövegkönyve és jókedvű zenéje a legnagyobb népszerűségre tarthat igényt s ehez képest nagy közönséget is vonz. Jövő vasárnap délután Gül-Babát adják. * A Népszínház-ban holnap, szerdán, kerül ötvenedszer szinre az idei szezón legnagyobb operett-sikere, a Leányka. A Népszínház kassza­darabja sorozatos előadásokban ér el második jubileumához. Fedák Sárival élükön a premier szereplői vesznek részt az ünnepi estén, a melyre napok óta történtek már előjegyzések s a melyre a még meglevő jegyeket az elővételi pénztárban lehet megváltani. Csütörtökön dél­után rendkívüli mérsékelt helyárak mellett, ifjú­sági előadásul A peleskei nótárius-1 játszszák, vasárnap délután A sárga csikó kerül szinre. A kulisszák mögül. Budapest, márczius 6. Az Operaház újdonságai A Magyar Királyi Operaház érdekes programmot tartogat még a szezón hátralévő részére. Négy újdon­ságon — egy hazai dalmüvön és három kül­földi operán — kivül még reprizekkel is fogja élénkíteni műsorát. A hazai újdonság, mely még az idén bemutatóra vár Fekete Józsefnek, a Népszínház jeles karmesterének operája, melynek Az elsülyedt város a czime. A külföldiek közül sorrendben az első Wolf-Ferrari Kíváncsi asz­szonyok czimü uj operája lesz, a melyben a három női főszerepet: Rosaurát, Colombinet és Leonoret Payer Margit, Szoyer Ilona és Szamosi Elza éneklik. A tenorszerep Gábor kezében van, Pantalon, Lelió és Arlecchino szerepeit Takáts, Dalnoki Viktor és Kornai alakítják. A dalmüvet Vidor Dezső fordította magyarra. Ugyancsak ő fordította Goetz Hermann Makranczos hölgy czimü dalmüvét is, mely a Kíváncsi asszonyok után kerül sorra. Ezt az operát Máder igaz­gató tanítja be és szerepelni fognak benne Krammer Teréz és Takáts, Katrina és Pet­rucchio szerepében, mig a kisebb feladatokat Ambrusnéra, Gáborra, Mihályira és Hegedűsre bizták. A reprizek sorából már legközelebb szinre kerül gróf Zichy Géza Roland mester-e, részben uj szereposztásban. Madame Parbleut, melyet Diósyné kreált, Szamosi Elza, Yvettet pedig Szoyer Ilona énekli. A harmadik újdon­ság Puccini Pillangó kisasszony-a lesz, melyet szintén Máder igazgató tanit be. Felelevenítésre kerül ebben a szezónban, részben uj szerep­osztással Szendy Árpád és Szabados Béla Mária czimü operája is. * Fedák Sári a ,,Don Cézár"-ban. Április elsején tér vissza Fedák Sári — szer­ződése értelmében — a Királyszinház-ba, a hol első fellépése rendkívüli sikerű népszínházi ven­dégszereplése után a János vitéz- ben lesz, mely ez estén fogja megérni a 300-ik előadás ritka s neve­zetes jubileumát. Azután egy érdekes uj szerep­ben fog bemutatkozni Fedák Sári a Király­szinház-ban : Dellinger régi, világhírű operettjé­nek, a Don Cézár- nak czimszerepében. Ezt a hires operettet Budapesten magyar szinpad ezúttal először fogja bemutatni, mert eddig csak a néhai gyapju-utczai német színházban játszották, akkortájt rengeteg sikerrel. A pompás operettet Mérei Ádolf fordította magyarra. * Shaw-darab a Vígszínházban. A Víg­színház -ban Kadelburg Gusztáv A Nap hőse czimü kitűnő vígjátéka után, mely e hét pén­tekjén kerül bemutatóra, Bemard Shaw-nak, a világhírű angol irónak, egy szenzácziós szín­müve kerül sorra. A darab czime Az ördög czimborája és Mikes Lajos fordításában fog a budapesti közönség elé kerülni. Shaw-nak ezt a darabját Der Teufelskerl czimmel a legnagyobb sikerrel adják német színpadokon. » A Népszínház újdonságai. A Leányka nagysikerű sorozatos előadásai alkalmat adtak a Népszínház müvészszemélyzctének, hogy gond­dal készüljön elő a legközelebbi újdonságokra. Két újdonság előkészületei foglalkoztatják most a Népszínház személyzetét. Az egyik — a sor­rendben első újdonság — Guthi Soma énekes életképe: A mádi zsidó, melynek czimszerepet Kovács Mihály, női főszerepét pedig Petrás Sán fogja kreálni. A másik franczia újdonság: Mes­sager: Les dragons de l'imperatrice czimü ope­rettje, mely A császárné csipkekendője czimmel kerül majd bemutatóra, Ledöfszky Gizellával és Komlóssy Emmával a női főszerepekben. Színházi pletykák. Budapest, márczius 6 Apróságok a Vigszinházból. I. A Riviérán. A Vígszínház szinészbejárója körüli vidé­ket — amióta déltájban odasüt az enyhe már­cziusi nap — elnevezték a művészek „Ri­viérának". Néhány színpadi pálma is odakerült a pi­henő padok mellé és most délelőttönkint ott üdülnek próbaközben a művészek és mű­vésznők. A „Riviéra" „pálmái"-nak árnyékában vi­tatkozott tegnap Fenyvesi Emil és Góth Sándor Azt vitatták, hogy melyik darab nagyobb sláger: a Baccarat vagy a Sherlock Holmes kalandjai ? — Az én darabom a nagyobb sláger! akármit is beszélsz! — konstatálta Fenyvesi, a ki a főszerep révén nevezi magának a Sherlock Holmes kalandjai-t. — Nevetséges! — felelte Góth, akinek fordítói, rendezői és főszereplői minőségben is „darabja" a Baccarat. — Az én darabom min­den eddigi előadásához elkelt minden jegy! E pillanatban lépett a vitatkozókhoz Tanay Frigyes, aki a legközelebbi újdonság főszerepét kreálja. — Egyiketeknek sincs igaza! — szól! közbe — Az én darabom a legvonzóbb darab. Én leszek — A Nap hőse! — Majd meglátjuk a premier után! Olyan biztosra veszed a sikeredet ? — kérdezték most már egyesült erővel Fenyvesi és Góth. — Biztos siker! Tudjátok miért? A fiam a Ferkó, a mikor hazajöttem A Nap hősé-bői, a szerepemet megnézte és konstatálta: „Nagy szerep. Nagy sikered lesz benne, papám!" „Honnan tudod ezt, Ferkó?" — kérdem én „Mert néked" feleli „csak nagy szerep kell és akkor te nagy sikert aratsz. Mert te vagy a legjobb színész Magyarországon 1" — Hát ezt honnan tudja a fiad ? — kérdi nevetve Góth. — Ezt, öregem, én mondtam neki! II. A kártyapárti. A Vigszinhdz-nak olyan szezónja lesz ez az idei, a milyen tiz éves fennállása óta még nem is volt. Szeptember óta nap-nap után zsúfolt ház élvezi az előadásokat és a legnagyobb ritkasá­gok közzé tartozik, ha valamelyik este nincs kitéve a fekete tábla. Ilyenformán természetesen csupa jókedv, derű tölti be a Vígszínház leve­gőjét és a színészek ebben a hangulatban egy­másután követik el tréfáikat. A minap például, a Vígszínház-kávéházban a rendes délutáni alsóspártira gyűltek össze a színészek és a direktor. A pártiban rendesen Faludi igazgató, Tapolczai, Hegedűs és Bárdi vesznek részt. Ezúttal Hegedűs elkésett s a mikor megjelent a kávéházban, az ő helyét már elfoglalva találta. Odatelepedett tehát kibicznek Faludi igazgató mellé. A játék megkezdődött és Tapolczai bellára „ment be". A vételnél azon­ban leégett, mert az összes többi „ágyú" az igazgatóhoz jutott. Hegedűs, a ki a legbuzgóbb kibicz, biztatta: — Mindent bemondani, igazgató ur! Tapolczai hallotta ezt és elszántan várta a mi történni fog. A következő perczben azonban összecsapta a kártyákat, felállt és fenyegető hangon igy szólt a direktorhoz: — Igazgató ur! Ön jól tudja, hogy a Sherlock Holmes-ban, mint a „sánta veréb­nek, nagy sikerem volt legutóbb. Ha tehát bátorsága van mindent bemondani ellenem, irgalmatlanul gázsi-emelést fogok kérni 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom