MAGYAR SZÍNPAD 1906. március (9. évfolyam 60-90. sz.)

1906-03-06 / 65. szám

2 1906. márczius 3. Már most Faludi igazgatón volt a sor a kártyákat összecsapni. Bensőjében birokra kelt egymással a játékos és a direktor. Végtelennek tetsző szünet állt be. Végre hangosan sóhajtott egyet az igazgató. A lelki harcz eldőlt és fáj­dalmas, rezignált hangon mondta: — Nos, hát — kontia! Tartarin. Színházi élet. Budapest, márczius 6 I. A milánói Scala deficzitje. A milánói Teatro alla Scala, a melynek sokkal nagyobb kihatása volt a tizenkilenczedik században az olasz operára, mint Itália bár­mely más színpadának, esztendők óta krónikus deficzitben szenved. Az osztrák uralom alatt a bécsi kormány fedezte a staggionenak költségeit Az elszakadás után azonban Olaszország, a melynek állandóan nagy financziális gondjai vannak, nem enged­hette meg magának ezt a luxust, s igy a váro­sának kellett nagy összegekkel hozzájárulni a szinház fenntartásához. Ez az összeg lassankint évi 280,000 lírára rúgott fel. A mikor pár esztendővel ezelőtt a néppárt jutott vezető szerephez, a szocziáldemokraták sürgetésére, a szubvencziót megvonták a színháztól. A Scala vezetősége azzal a kéréssel fordult a milánói városatyákhoz, hogy szavazzák meg újra a megvont szubvencziót. Három évvel ezelőtt sikerült Lombardia mübarátainak közel egy millió lira összegyűjtésével a Scala-szezón tovább létezését lehetővé tenni. A deficzitet azonfelül fedezték a páholy­bérlők is A mellett oly horribilis drágák voltak a belépőjegyek, mint Közép-Európa egyetlen színházában sem. Premier-előadásokon egy-egy földszinti hely hetven lírába került, más napo­kon csak a felibe. II. A merénylet Capus és Descaves: A merénylet czimmel ötfelvonásos drámát írtak a párisi Gaite-szin­ház számára. A czimszerepet az idősb Cocquelin­rek szánták, a ki a színházat igazgatja is. Feraudy sikere óta, a melyet Az üzlet üzlet czimü darabban aratott, Coquelin-nek az volt a leghőbb vágya, hogy még nagyobb realiz­mussal alakithassa meg a modern strebert, mint az Lechat alakitójának Miibeau darabjában sikerült. Capus és Descaves alkalmat nyújtanak neki az uj darabban egy ilyen szerep meg­játszására. A darab sujetje ez: A válaszlások közvetlen küszöbén egy képviselőjelölt azt konstatálja, hogy megválasz­tása nem bizonyos. Kedvetlenül tesz szemre­hányást titkárának, hogy kevés energiával egyengette a választás útját. A titkár, a kinek szerelmi ajánlatát a képviselőjelölt teljesen el­hanyagolta, de rendkívül erényes felesége vissza­utasította, dicséri a még nem értett asszony erényeit. — Szemtelen tolakodó! — kiáltja a férj. A válasz rá egy revolverlövés, a mit a megsértett fiatalember intéz ellene. A képviselőjelölt teljesen jelentéktelenül sérült meg, de meg van az, a mi biztosítja végre a mandátumot; egy anarkista merénylet! A titkárt elfogják; de a vizsgálóbíró átlát a szitán és mint Capus-nál rendesen, most is győz a szerelem morálja Felvonásközben. Budapest, márczius 6. A nyelv. A Magyar Szinház Baross Endréje nem­csak a szinpadon hat ellenállhatlan komikumával, hanem azonkívül is sok derűs perczet szerez a kollégáinak. Tegnap ezt a pompás tréfát követte el : A Magyar Szinház kórusának van egy összeférhetetlen természetű, folyton veszekedő hölgytagja. Akárkivel kerül is össze, mindig ő kerekedik felül, mert senki ugy nem győzi beszéddel, mint ő. Mindenkit agyonbeszél ez a pezsgőnyelvü hölgy. Tegnap aztán a próbateremben megint elemében volt; a mérges kardalosnő ezúttal különösen jól volt diszponálva és a nyelve öt­százat pergett penczenkint. Boross Endre éppen akkor lépett a terembe, és a többiek érthető meglepetésére képes volt a mérges nyelvű hölgyet hirtelen elhallgattatni. Még pedig ezzel a komoly intéssel: — Vigyázzon kisasszony, mert beleharap a nyelvébe és akkor vérmérgezésbe hal bele! Pierrot. Vidéki színpadok. Budapest, márczius 6. A pozsonyi színházban márczius 19-én ven­dégszerepelni fog Blaha Lujza. A pozsonyi hirlapirók egyesülete és az Országos szinész­egyesület nyugdijalapjának javára fog fellépni. A művésznőt a pozsonyiak nagy ünnepséggel készülnek fogadni. * A Vigszinház müsordarabja, Bernstein Bac­carat czimü drámája, egymásután kerül bemu­tatóra a vidéki színházakban és mindenütt egy­forma nagy sikerrel. A minap a temesvári színházban adta elő a darabot Ktecsányi szín­társulata. A siker középpontjában Thury Elemér és Csige Böske állott, a közönség szivesen ünnepelte őket. Jó alakitást nyújtottak: Barthos Gyula és Réthey. * A nagyváradi színházban a mult héten két estén nagy sikerrel vendégszerepelt Rét hí Laura. A Náni-ban és A czigánybáró-ban lépett fel. = Nincs szeplő, pattanás, májfolt azon hölg> srczán, a ki a Balassa-féle valódi angol ugorkatejet, ára 2 kor és szappan, ára 1 kor., használja. Kapható Balassa gyógytárában Budapest-Erzsébetfalva és min­den gyógyszertárban és droguériában. Külföldi színpadok. Budapest, márczius 6 Duse Eleonóra márczius 8 án kezdi meg vendégszereplését a drezdai Hoftheatei-ben. Ibsen: Rosmersholm-jában lép fel először. Bécsi vendégszerepléséről, fáradtságára való hivatkozással lemondott a nagy olasz művésznő. D'Annunzio uj drámát fejezett be, melynek Több, mint a szerelem a czime. A dráma a modern társaságban játszódik. * Küry Klára, a kinek vendégszereplési szer­ződését a bécsi Carl- Theater igazgatósága meg­hosszabbította, e szerződés lejárta után vendég­szereplési körútra indul nagyobb németországi színpadokon. Reinhaidt: Krieg im Frieden és Herblay: Musette czimü operettjének női fő­szerepét fogja játszani. * A párisi 0"era Comique négy uj operát fog még bemutatni ebben a szezónban. Ezek: a Pierre Louys könyvéből készült Aphrodite, Camille Erlanger zenéjével; Jules Massenet operája: Mária Magdolna, Charles Silver: Le Clos czimü operája, melynek szövegét Achard regénye után Michel Carré irta; André Messager Le Chandelier czimü dalmüve, melynek libret­tója egy Müsset- novellából készült. * A drezdai premier után most a boroszlói városi színházban kerül bemutatóra Strauss Richárd Salome-ja. A dalmű óriási sikert aratott, a jelen volt szerzőt több mint harminczszor a lámpák elé szólították. * Conried, a new-yorki Metropilitan Opera House hatalmas igazgatója, komoly konkurrenst kap a jövő szezónban. Hammerstein Oszkár, az ismert nevü amerikai színházi vállalkozó, kibé­relte a Manhatten Opera House-1 és ott októ­berben megkezdi uj opera-vállalkozását, első­rendű művészi erőkkel. Jean és Edouard Reszkét már szerződtette is társulatához. Magyar szerző Bécsben. Budapest, márczius 6. A mostani politikai viszonyok csöppet sem alkalmasak arra, hogy magyar iró Bécsben szinrehozza a darabját. Annál nagyobb értéke van annak a sikernek, a melyet Szécsi Ferencz aratott az Utazás az özvegység körül czimü víg­játékával, a melyet szombaton mutattak be Die Reise um den Witiwenstand czimmel a bécsi Bürger- Theater- ben. A sajtó nagy elragadtatás hangján ir a magyar iró darabjáról. Itt közlünk néhány sze­melvényt a bécsi sajtó bírálataiból: Neue Freie Presse: A bohózatos alapötlet rend­kívül ügyesen van megirva és a dialógusban sok finom­ság van. Az újdonságot nagyon barátságosan fogadták. A szerzőnek a második és harmadik felvonás után sokszor meg kellett jelenni a lámpák előtt. Fremdenblatt: Szécsi Ferencz rendkívül ügyes fordítót falált Dióssy Bélában. A dialógusban rendkívül sok a szellem. Neues Wiener Tagblatt: A közönség jó hangu­latban volt és barátságosan fogadta az újdonságot. A szerzőnek, a ki a bemutatóra Bécsbe jött, a szereplők­kel együtt számtalanszor kellett a közönség tapsaira a függöny elé lépni: Neues Wiener Journal: A legérdekesebb a darab dialógusa. A siker nagy volt és a szerző sokszor jelen­hetett meg a függöny előtt. Arbeiter Zeitung: Az ui színháznak végre sze­rencséje volt egy darabbal. Tegnap Szécsi Ferencz: „Die Reise um den Wittwenstand" czimü vígjátékát adták. Az újdonság igazán nagyon mulatságos. Az elő­adás kiváló volt. = Színeszeink és művészeink ruhaszöveteiket Semler /. elsőrangú posztókereskedésében (Bécsi-utcza) szerezik be, = Biró M Mátyás fogászati műterme (Budapest, VI.,'Nagymező-utcza 28. sz. alatt van. = Én állandóan a Czettler-féle manumoiiin kéz­finomitót használom, mert ez a legjobb! KaphalC Töröknél. Hirdetések. Megvettem! Márton János vászon-, kelengye-, uri­és női divat áruházát, Kossuth [Lajos­utcza 17. és eladok ottan rumburgi-, irlandi vásznakat, kelengyéket, zseb­kendő és harisnya-árukat 20% enged­ménynyel. BLE1ER IZSÓ arn­háza a „Gólyához" Kossuth Liajos-u. 17. D Saját keszitmenyQ ebédlódivin, garnitúrák DUlOrUQVdr. és matraczok tiszta és jó kivitelert kezes­Äs árbarf'beszerezhe'fük. SchwaTCZ Lipót ÓS testvére kárpitosmesternél, Budapest, Hársfa-u. 37. (Árjegyzek 60 811.) legjobb kivitelben, úgymint: arany, platina, aluminium és kautsukban; arany koronák; hídmunka, szájpadlás OCI&k és fogsorok nélküli fogsoro k' ne m ' Ó1 ü16 f°g soro k átalakítása, plombirozás, foghúzás^ érzéktelenitve. VidSek részére egész fogsor Szitése 6 óra alatt BlfÓ M. MátyáS fogátUti műterme yi.VNagy me^uto;. 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom