MAGYAR SZÍNPAD 1906. január (9. évfolyam 1-31. sz.)

A M. Kir. Operaház, Nemzeti Színház és a Várszínház minden látogatója a „Magyar Színpad" e példányát kívánatra a jegy szedőknél díjtalanul kapja. Kilenczedik évfolyam. Budapest, 1906 január 1 1- szám. SzAveges képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. . M. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Király színház. Népszínház és Várszínház hivatalos szlnlapla. Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 kerona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 38. Telefon-szám : 48-21. M. KIR. OPERAHÁZ. Budapest, hétfő, 1906. jsnuár 1-én: lel bélét 1. ez. Havi bélét 1. az. NEMO. Magyar történelmi dalmtl 1 előjátékban és 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Zichy Géza gróf. Az előjáték személyei : Zrínyi Ilona — — — — Varqiezné I. Komáromy János— — — Kertesz Jussuf bfg, török fogságba került magyar nemes, renegát — Szendrői Elek, a fia — — — — Arányi BI. Achtr.ed, szultán — — Dalnoki V. A szultán kísérete. Zrínyi Ilona kisérő hölgye. Török vadászok, solymárok, peczérek. Színhely: nvárilak a niKomédiai öbölben, a virágok mezején. Idő: 1703. nyara. A felvonások személyei: H. Rákóczi Ferencz, fejedelem Takáts Hesseni Sarolta Amáli.i, neje Flattné G. Badinyi Klára, a fejedelemnő udvarhölgye— — — — V. KrammerT. Nemo — — — — — Arányi Jussuf bég, Nemo apja — — Szendrői Gróf Bercsényi Miklós, főgenerális Beck Laczkó, a fia — — — Payer M. Desalleurs marquis, franczia követ Gábor Sieniawska E isabetha herczegnő Ambrusné E. Lord Stepney, angol követ — Gáborhelyi Hamel Brüyninx, hollandi követ Mihályi Vay Ádám, udvari marsai — Várady BáróSennyey István, főkanczellár Kiss Báró Andrássy Miklós páter, dervis generális — — — Kárpát Mustafa basa, a török követség feje— — — — — — Szemere Korbe apát, alengyel követség feje Pichler 1-ső 1 _____ Dalnoki B. 2-ik | kurucz — — — Hegedűs 3-ik ) — — — — Kornai Udval bejáró — — — Ney B. Egy hang— — — — — Venczell Rákóczi udvartartása. Karabélyosok, a nemes kompánia tisztjei, testőrök, apródok. A fejede­lemasszony kísérete: nemes asszonyok, a hol­landi követ ne e. A lengyel és török követség iigjai, udvarhölgyek. Trappista szerzetesek. Idő : 1706. A cselekvény színhelye az első és máso­dik felvonásban Kis-Tapolcsány, a harmadik felvonásban Zoborhegy, Nyitra mellett. Vezényli Szikla Adolf, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 órakor. Az előjáték és a 2. felv. után 10—10 perez szünet. HETI MŰSOR: Kedd: Tigris. A Ma'adeta. (Évi bérlet 2., havi bérlet 2.) Szerda: A Várszínházban A denevér. Csütörtök Manón. (Evi bérlet 3., havi bérlet 3.) Péntek: Nincs előadás. Szombat: Ist.nek alkonya. (Évi bérlet 4, havi bérlet 4.) Vasárnap: Ördög Robe t. (Évi bérlet 5., havi bérlet 5.) G© 3GGGGGGGG3GGG®© Színház után a «•«•fari kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet körnt 15. Fordítások. Parkolt kávét, teát vegyünk Fratelll Delesing ér­nél, Ferencziek-tere 1., Andrássy-ut 9. NEMZETI SZÍNHÁZ. D. LIGETI JULISKA. Budapest, hét rő, lf* 6. januá' l én: Bélét 1. Este 7»/s órakor. Rendes helyárak. A szerelem Iskolája. Szinmü 5 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő. Szemflyek: Arnuez, Sylvaria királ a . Kot diai, az elűzött király fia Lotus j Stella ... ._ . B romeo < kérői Orlando, királyi testőr . Igazán Vendel, stónégető Lőrincz, szénégető legény Stella, Arnuez leánya Mária j ? Vendel Lydia) leá n> a i ... . Menczi, Stella udvarhölgye... D do \ ... ... . Vesta / Stella ... ... Pella í nevelői ... ... _ Stenuiza' ... ... Arnuez tisztje ... ... ... _ Apród Gál OJry Dezső B.kó Beregi Molnár M hMyfi P. Mákus E K. Ge-rő L. D. Lgeti J. Varadi A. Paulay E. S. Fái Sz. Paulay né S?acsvayné Vtzváriné Abonyi Poor L. Délután 2«/a órakor. A bor. Falusi történet 3 felv. Irta: Gárdonyi Géza Személyek: Baracs Imre, foldmives Gyenes Baracs Matyi, az Imre öcscse Rózsahegyi Baracsné Szunyogh Juli, az Imre felesége Cs. Alszeghy 1 Jancsi, a Baracsék kis fia Kóré Özv. Szunyoghné, a Juli anyja Györgyné Szunyogh Rózi, a Juli huga D. Ligeti J. Minály, a Juli nagybátyja Gabányi Eszter, özvegyasszony K. Geró L. Göre Gábor, biró Molnár L. Göre Gáborné Keczeri I. Durbints Pál, esküdt Vízvári Kátsa 1 Faludi Bige / czigányok Narczisz Tepsi ) Kerekes Czeglédi Pál, kovács és állat­orvos... ... Latabár Zsuzsi, Eszternek a cselédje... Miszlényi A. Egy fiu Gálosi Kisbíró Paulay Kocsis Magyari Nép. Történik két alföldi faluban. Az első és második felvonás Lepénden, a harmadik a szóm széd faluban. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Kedd: Leb-nard apó. Este: Annuska.(25-ször.) Szerda : Bánk ben Vasárnap d. u.: A dolovai Csütört k A r>egy érzés. nábob leánya. Péntek: Lebonard apó. Este: A párbaj Szombat d. u.: Romeo és Hétfő : Téli rege. Julia Szinház után a Dcw-York kavélázba megyünk Tanuljnnk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet körút 15. Fordítások. 'AEMLe f P04Zra m Alapíttatott 1860-ben. Cs. és kir. udvari szállító. SEML.ER J. posztö-ksrssksdés V., Daák-utsza és Béosl uteza sarkán. Légeiéi, "riibb kir e-onrt ex íjé I ajándékok. Ma.adékok an o.élj-ea learáll t t> árban. Ajánlja legújabb eredeti angol szövatslt uri öltöny, Paletót'éi nöi kosztümökre, szolid szabott gyári árakon. — Elismert a legelő­kelőbb izlés, a dus választék és az anyagok kiváló jó minősége. — Legnagyobb raktár nri és női plaidekben. Minták kivánatra küldetnek. —— ALAPÍTTATOTT I850. Minius Jakab I^AIZ Bel- és külföldi papirkárpitok legnagyobb választék. Kárpitozások helyben, valamint vidéken a legolcsébt árakon eszközöltetnek. Spanyolfalak mindig készlet­ben. Főüzlet: Budapest, Kerepesl-ut 6, a bazárépületben. Fióküzlet: trányt-ntc*« szám. torkúit kávét teát vegyünk Fratelll Deísinger­nél Ferencziek-tere, /., Andrássy-ut 9. g Ilii maovar — vHlamas erőre keresdesert — tusoueraytr. § l iTOWASSER J. i udvari hangszergyáros > a. kir. Zeaeakadémla és azlnnázak szállítója ! BUDAPEST, II., Lánczhid-utcza 5. az. Ajánlja saját gyárában készült fafúvó, rézfúvó, vonó- és ütőhangszereit. • A Rákóczi' tárogató feltalálója. • m • mgg8aC9S9999999 99 99 0 0999 8 S9SSISS ÍÜeckenast Gusztáv zongora­termei Budapest, Gizella-tér 2. Ibach - zongo­rák egyedüli képviselője. t'arltt.tnft KUSS ér. Figyelmeztetés. TELEFONÜl-í—78. • Gyászruhákat 4 óra alatt készit SZŐKE és KOVÁCS ELSŐ MAGYAR NŐI GYÁSZRUHA KÉSZÍTŐ VÁLLALATA IV., Yáczi-utcza 25., a régi várOHliáz-tór surkáü. ÍT­lngyeo®p©ldány

Next

/
Oldalképek
Tartalom