MAGYAR SZÍNPAD 1905. december (8. évfolyam 333-363. sz.)

1905-12-05 / 337. szám

2 Budapesti színpadok. Budapest, deczember 5. A Magyar Királyi Operaház-ban A zsidónő mai előadásán Ney Dávid szerepét Erdős Rikárd énekli. — Szombaton lép föl először a Lakmé czimszerepében Sándor Erzsi, az Operaház fiatal tagja. Vilakanla szerepét Takáls Mihály először énekli. Csütörtökön Cáimen, pén eken Bánk bán kerül előadásra, vasárnap este pedig bérletszünelben A denevér-t adják. * A Nemzeti Szinház- ban A nagy érzés, Ferenczy Ferencz uj társadalmi színmüve, a hét folyamán még kétszer kerül szinre: csütörtökön es a jövő vasárnap. Ma este Wilde Oszkár angol színmüvét, a Lady Windermeere legyező­jét adják 31-edszer Szerdán A pút baj, Henry Lavedan uj színmüve van a műsoron, P. Márkus Emiliával, Gd/-1 al, Pethes­sei és Odry-xaI. Pén­teken Molnár Gyula színmüvét, a Bayard lovag-ot fogják játszani. Szombaton az Ifjusáyunk van a műsoron. Cs. Alszeghy Irma, D. Ligeti Juliska, Lánczy Ilka és Helvey Laura közreműködésével a főbb női szerepekben. Délutáni előadás még kettő lesz a héten és pedig pénteken az Agg­legények-^ és a jövő vasárnap délután a Figaro házasság-át adják elő. Mindegyik darabot a rendes szereposztásban. Hétfőn Essex gróf, Laube Henrik ötfelvonásos szomorujátékát adják mérsékelt helyárakkal. A czimszerepet Pálfi, Erzsébet királynét pedig Jászai Mari játssza. * árakkal, a czimszerepben minden alkalommal M. Harmath Hedviggel. * A Királyszinház-ban a Gül-Baba szombati bemutatóján, a mely az egész fővárosi színházi közönség érdeklődését foglalkoztatja, a kituno ensemble keretében lép fel mint szerződött tag Sziklai Kornél. A népszerű művész, a ki a közönség szeretetében régóta az elsők között áll, egyéniségéhez illő, vezető komikus alakkal mútaikozik be uj otthonában: Mujkót, a mindig vidámkedvü, kaczagtató beszédű, ravaszdi mu­zsikus czigányt játszsza, a ki középpontja a darab tréfás részeinek. Két különösen hálás jelenete van: a II. felvonásban, mikor mint halálraítélt buczuzik a rajkóitól és eltestálja egyetlen vagyonát, kincsét: a hegedűjét — és később, a börtönben, a mikor tréfás ének­strófákkal és czigánytánczczal igyekszik kedvre deríteni busuló gazdáját, Gábor diákot, a kinek magyaros dalait és tánczait az ő hegedűje kiséri. Ezek a hegedűszólók nem a zenekarban, hanem a színpadon fognak szólani, a mennyiben azokat maga Sziklai fogja játszani. Vezető szerepekben partnerei: Szentgyöigyi Lenke, a ki mint Gábor diák, két magyar tánczot is ád elő, Németh József, a szelidlelkü, jóságos Gül Baba, továbbá Kazal Biri és Mihályi Ernő, a kik a pariitura néhány szeriózusabb énekszámát tolmácsolják. A Gül-Baba, a mely Martos-nak és Huszká­nak a Királyszinház-ban már harmadik darabja, mint a bemutató-bérlet negyedik estéje szere­pel. Teljes szinlapja a következő: Gül-Baba. 1905. deczember 5 Herblay köszönete. A Magyar Szinház igazgatósága szombaton távirattal értesítette Henri Herblayt, a Bohémszerelem zeneszerzőjét arról a nagy és osztatlan sikerről, a melyet operettje a budapesti közönség és sajtó előtt a pénteki bemutatón elért. Az értesítésre a kitűnő zeneszerző Párisból a kö vetkező levélle l válaszolt: Igazgató ur! Végtelen örömömre tehát megismétlődött most is a Fecskefészek esete. A bemutatóra eljöttem volna, de kiadóm már péntekre Toulouseba igért, a hol a La petite Bohémé első előadását kellett dirigálnom. A fényképeket köszönöm s legközelebb maga­inéiból én is küldeni fogok. Kérem fejezze ki legőszintébb hálámat a kitűnő müvészszemély­zetnek addig is, a mig remélhetőleg mielőbb magam Budapesten köszönhetem meg azt az odaadó munkásságot, a melyet az én bohém­jeimnek szenteltek. Hálás üdvözlettel Henri Hirchmann-Herblay. „Kültelki herczegnő." — A Népszínház mai bemutatójához. — Budapest, deczember 5. Főpróba. Nyolcz hónap óta az első a Népszinház-ban. A homályos nézőtéren elszórva, mintegy nyolczvan ember. A szinpad vakitó fényben úszik. A Kültelki herczegnő és szerel­mese, a köszörüslegény, eléneklik a szappan­buborék duettjüket. Egy-egy strófa után Kom­lóssy Emma és Kovács Mihály csillogó szap­panbuborékokat eregetnek a nézők felé. Ezek a szappanbuborékok messze szállnak be a nézőtérre s a mikor szétpattannak, a színpadon, a szereplők ajkán megcsendül: Az élet olyan, mint a buborék . .. Az édes bus hangulatot azonban csakhamar felváltja a vidámság. A pajkos tréfákat kaczagás kiséri. Aztán következik a finálé. A függönyt lebocsájtják, a lámpák kigyúl­nak és a világosságnál felismerni a kis főpróba közönségét. Csupa színházi róka. A széksorok szélén kritikusok ültek; most elhagyják helyüket, csoportokat képeznek és beszélnek a Kültelki herczegnő-rö\: a librettóról, a zenéről és az előadásról. Annyi biztos, hogy az uj Népszinház-ban a forró esték hosszú sora fog megindulni. Vidor igazgató elégedetten dörzsölgeti a kezét. Egy ismert színházi ügynök ezzel az ajánlattal lép eléje: Megveszem az első ötven előadás jöve­delmét! A direktor azonban kitér az ajánlat elől: — Nem alkuszunk. Vagy tudja mit: a másik ötven előadást megveheti ötvenszer annyiért, a mennyit egy-egy zsúfolt ház jöve­delmez. Csöngetnek. Megkezdődik a második fel­vonás. Újra megcsendülnek a szereplők ajkán Fejér bájos melódiái. És egyszerre a zene hangjaiba belevegyülnek az utczáról jövő han­gok. Künn revolverlövések zaja hallatszik és künn forradalmi dalokat énekel a lázongó tömeg . . . . - Istenem, milyen szép dolog a szinház és milyen csúf a politika! Figaro. * A Kültelki hercztgnő szerzői írják nekünk az alábbi sorokat: Katalin-ban és Bonaparte-ban fagyos, his­tóriai személyeket vittünk a színpadra. Császári bibor és a korona hatalma, a trón és jogai voltak e müveinkben az általános emberi érzel­mekkel összekapcsolva. A kültelki herczegnő-be egyszerű, nyárspolgár embereket mutatunk be: egy kis mosólányt, egy utczai köszörűst és ezeket tesszük meg a cselekmény tényezőivé. De azért itt is egy megtörtént, egy történelmi eseményt dolgoztunk fel, a meiningeni herczeg életéből egy szerelmi epizódot. Vajha a minden­ható a nagylelkű közönség ezt a munkánkat is kegyes elnézéssel fogadná ; hiszen az iró, olyan mint a Memnon-szobor: csak akkor szólal meg, ha a nap, a közönség kegyének sugarai melengetik. Dr. Béldi Izor, Faj*r Jenó. A Vígszínház holnap, szerdán mutatja be Schönthan Ferencznek Dorrit-kisasszony czimü vígjátékát, mely iránt általánosan nagy az érdek­lődés. A Dorrit-kisasszony-l szerdán, csütörtökön és pénteken, azután pedig jövő vasárnap és hétfőn játszszák. Az uj darab szinlapja a következő: Dorrit-tdsasszony. Vígjáték három felvonásban. Dickens után irta Schönthan Ferencz. Fordította : Timdr Szaniszló. Személyek: Dorrit Tip, a tia Amy Fanny Clennam John Chivery Brown ... . Stevenson Burnish Nandy Deal Morris Bobby Dick Id. John Chivery Báró Sparkler Georges ... Lady Inez Sparkler ... Fogházigazgató Herczeg Tinker Gilbert Hegedűs Lapp Varsányi I. Hegedüsné Tanay Győző Vendrey Rónaszéki Tapolczay Sarkadi Sálgó Kabók Csáky 1. Kazaliczky Szerémy G. Kertész E. Balassa Fenyvessy Bárdi Vámos Kassai A darab cselekménye a mult század elején játszik. Az első két felvonás színhelye az adó­sok börtöne, a melynek lakóit Dickens oly fel­séges humorral ecseteli. A harmadik felvonás Brightonban történik. A darabhoz teljesen uj kosztümök készültek egykorú divatképek sze­rint. Csütörtökön délután kerül szinre a Liliom­szál czimü tündérrege, a melynek vidám cse­lekményét sok ének és táncz tarkítja. * A Magyar Színház nagysikerű újdonsága: a Bohémszeielem, a melynek első három elő­adására minden jegy elkelt, a hét összes esti előadásain Anday Blanka, Kotnai Berta, Örley Flóra, Szilassy Etel, Tóth Stefi, Boross, B. Szabó, Ferenczy, Giiéth, Iványi Ráthonyi, Sajó és Újvári föllépésével kerül szinre. A pompás operett harmadik előadására vasárnap este, zsúfolásig megtelt a nézőtér; már délelőtt pénztár­nyitás után az összes jegyek elkeltek, ugy, hogy délben már mindkét előadásra hirdették a táb­lák, hogy minden jegy elkelt. A Bohémszerelem előadását ezúttal is zajos tetszéssel fogadta a közönség. Vasárnap délután A csöppség 52-ik előadását is „táblás" ház nézte. A kitünö víg­játék a héten még kétszer: pénteken délután és vasárnap délután kerül szinre mérsékelt hely­Zenés színjáték. 3 fölvonásban. Irta: Martos~ Ferencz. Zenéjét szerzette: Huszka Jenő.: Személyek: Gül-Baba, a rózsák atyja ... Németh Leila, leánya ... - Kazal B Gábor, magyar lantos diák ... ... Szentgyörgyi L Mujki, czigány ... Sziklai Ali, budai basa Mihályi A budai biró ... Körmendy Zülfikár, főemuch Rátkai Zulejka Erdei B. Szelim, apród Hudák J. Böitönőr ... Z. Molnár Történik az I. felvonás Gül-baba budai mecsetjében, a II a rózsakertben, a III. a budai tömlöczben és a mai Rózsadombon. Fedák Sári, a ki a hét végén külföldi útra indul, távozása előtt a Gül-Baba bemutatójáig egy este sem fog hiányozni a Kiiálys»inház színpadáról. A kitűnő művésznő három legnép­szerűbb szerepét váltakozva játssza és pedig ma és pénteken A bolygó görög nagysikerű hármas női alakját, szerdán az erősen drámai Fehér Anná-t, csütörtökön pedig a vonzóerejé­vel most is vezető János v/Yáz-ben Kukoricza Jancsit. * A Népszínház megnyitó-hetének műsorát a szinház első újdonsága, Fejér Jenő és Béldi Izor operettje, A kültelki herczegnő, tölti be, mely ma, kedden este kerül bemutatóra. — Pénteken délután a Sárga csikó, jövő vasárnap délután pedig a Toloncz kerül szinre. A kulisszák mögül. Budapest, deczember 5. A Gül-Baba-ügy elintézése. A. Király­szinház Gül-Baba-ügye, minden tényező örö­mére, békés elintézést nyert. Huszka Jenő dr., az operett komponistája elhatározta, hogy nem indítja meg a pört azért, mert a szinház nem Fedák Sárival játszatja az újdonság főszerepét. Miután Fedák Sári nemcsak, hogy nem emelt kifogást az ellen, hogy a neki szánt szerepet a Gül-Babá-ban Szentgyötgyi Lnnke játssza, de elismerve a fiatal művésznő nagy talentumát, minden módon segiti őt ez első, nevezetes lépésénél, a szerzőknek sincs okuk a nagy sikert igérő premier elé akadályokat gördíteni. A Giil-Baba librettistája: Martos Ferencz külön­ben is elejétől fogva helyeselte Beöthy László igazgató intézkedését, tegnap pedig Huszka Jenő, az újdonság komponistája is beleegyezését adta azokhoz az intézkedésekhez, melyek az uj operett vonzóerejét és sikerét eleve biztosítják

Next

/
Oldalképek
Tartalom