MAGYAR SZÍNPAD 1905. december (8. évfolyam 333-363. sz.)

1905-12-05 / 337. szám

1905. deczember 2. 3 Színházi pletykák. Budapest, deczember 5. A szerző jegyei. Minden színházi babonát pokolba kívánunk, ha a Gül-B:ba szombaton este nem fog óriási sikert aratni a Királyszinház-ban. Apró összezördüléseknek a próbán már örülnek a szinház jósai: „Jó jel, veszekedés a próbán mindig sikert jelent!" Ha a primadonna körül vannak kis kavarodások: „Pompás jel, baj a primadonnával mindig nagy sikert jeLnt!" Nos, a Királyszinház valóban lázas érdek­lődéssel várt újdonságát olyan s.:enzácziók előzik meg. hogy a színházi jósok < a csodál­kozástól leesik az álluk. Ezek után nem követ­kezhetik más, mint egy olyan siker, a melynek láttára még a János vitéz is elsáppadhat az irigységtől. Ezt nemcsak a színháziak érzik, de a közöiiscgbcliek is. A Gül-Baba premierjére ugy viszik a jegyeket, mint a zsemlyét, örül, a ki hozzájut c szenzációkat ígérő bemutató egy­egy jegyéhez. A Gül Baba poétikus szövegének és bril­liáns .erseinek írója: Martos Ferencz maga is jónak látta idejében gondoskoini azokról a premier jegyekről, a melyekre a családja és rokonai számára szüksége van. Szombaton, korán reggel, a mikor a pénz­tárt kinyitották, megjelent a Királyszinház-nál és vásárolt egy páholyt és néhány jegyét összesen 38 korona értékben. A pénztárban vélet­lenül olt ült a pénztárosnő mellett Beöthy László igazgató. — Mond csak, kedves Laczi — szólt hozzá a Gül-Baba librettistája — mi történik az én jegyeimmel, ha az én kardoskodó szerzőtársam : Huszka Jenő fenyegetéseivel és pörösködésével czélt ér és a premiert csakugyan betiltják? Beöthy igazgató nevetett — Akkor barátom — felelte — más dara­bot adunk és te a 38 koronádat nem kapod vissza. Mert a betiltás — vis maior és a pénz­tár nem téríti vissza a jegyeid árát! — Csak nem? — De bizony. Sőt azt is elárulhatom neked, hogy éppen a te 38 koronádra való tekintettel, ha Huszka betiltatja a Gül-Baba előadását, én — A molnár és gyermeké-i adatom elő. A tieidnek a te darabod helyett majd azt kell végignézniük . . . II. A hegedülő lord. A Vigszinház-ban holnap kerül bemutatóra Dickens-Schönthan darabja, a Dorrit kisasszony. A szinház nagy sikert vár az újdonságtól. És méltán. A czimszerepet Varsányi Irén játssza és az egyik felvonás a híres londoni Marshallse-ái, az adósok bőrtönét tárja elénk. Ebben a felvonás­ban egy gyermek-jelenés is fordul elő, a mely­ről bizonyára még sok szó fog esni. Ez a jelenet sok gondot okozott a szín­háznak Péchy Kálmán, a ki az újdonságot rendezi, az egész Lipótvárosból elhozatta a gyermekeket, hogy kiválassza belőlük tzokat, a kiket fel akart léptetni. A kiválogatottak egytől-egyik szépek voltak és ebből egy kis baj keletkezett. Az apróságok­nak ugyanis énekelniök is kell a Dorrit kis­űsszony-ban s igy Kún László karmester nem azt találta a legfontosabbnak, hogy szépek legyenek, hanem, hogy elsősorban szép hangjuk legyen. Erre újra keresni kezdtek s most már nem érték be a Lipótvárossal, hanem keresték éjjel-nappal a szomszéd kerületekben is, a mig végre hetven szép és jóhangu csöppségből ki­választották a hat legszebbet és legjobb hangot. Azok a gyerekek, a kiknek a szülei az adósok börtönében vannak elzárva, egy külön iskolába járnak. Hivatásos zenész hiányában Tanay Frigyes, a ki egy lordot játszik, maga vállalkozik rá, hogy helyette ő fogja a kíséretet ellátni. Az egyik próbán, miközben ezt a jelenetet próbáltak, ez az epizód játszódott le: Tanay-nak Varsányi Íren felé fordulva, azt kell mondania, hogy ő szívesen kiséri az apró diákok énekét hegedűn .. . Mögötte állt Faludi igazgató, a ki a tagjai­nak külön művészetét, tánezot, éneket külön szokta honorálni. Erre czélozva, Tanay igy for­mulázta meg a mondatot: — Ha tehát óhajtja, kisasszony, elvállalom a kíséretét. Nem vagyok ugyan nagy hegedű­művész, de ezt a kis ezinezogást a hegedűn majd csak elvégzem .. . Aztán a töobiek felé fordulva, hozzá tette: — ... Esti tiz koronáért! Faludi Miklós mulatott rajta és Tanay biztosra veheti, hogy egész kis vagyont fog összehegedülni magának a Dorrit kisasszony-ban. Yorrick. A müncheni udvari színházak intendánsa: báró Speidl kinevezte Bahr Hermann bécsi irót a Hofschauspielhaus igazgatójává. Bahr mellett az operaelőadásokat Mottl Félix fogja vezetni. Bahr kinevezésének hírét már a félhivatalos lap is közli, még csak a régensherczeg jóvá­hagyása van hátra. * Henrv Irving, a nagy angol tragikus emlé­kére, Londonban muzeumot emelnek. Az Irving­muzeumot nemzeti közadakozásból összegyűlt pénzen fögják felépíteni. Felvonásközben. Budapest, deczember 5. Színpadi forgácsok. — Egy kritikus jegyzőkönyvéből. — A jómdulatu kritika: gyógyszer, a mely használ; a rosszindulatú: méreg, a mely öl. * A ki sokat néz egy színésznő szemébe, hamar elveszíti a — látóképességét. * A művészet apró szeplőit nem lehet szépség­flastromokka! leragasztani. » Ama bizonyos fehér hollónál van valami, a mi még ritkább: a hü ballerina. * Nincs szó az emberiség összes szótáraiban, a melylyel többet hazudnának, mint ezzel a szóval: szeretlek ! Dr. Harlequin. Vidéki színpadok. Budapest, deczember 5. A szabadkai szinügyi bizottság nyolcz pályázó színigazgató közül a színházat hat évre dr. Farkas Ferencz felvidéki szinikerületi igaz­gatónak adta ki. A kolozsvári színházban tegnap este volt a János vitéz ötvenedik előadása. Ebből az alkalomból a zenekart a szerző: Dr. Kacsóh Pongrácz vezényelte, a kit nagy ünneplésben részesített a kolozsvári közönség. = Nincs szeplő, pattanás, májfolt azon hölgy arczán, a ki a Balassa-itíe valódi angol ugorkatejet, ára 2 kor és szapoan. ára 1 kor., használja Kapható Balassa gyógytárában Budapest-Erzsébetfalva és min­den \ ógyszertárban és droguériában. Külföldi színpadok. Budapest, deczember 5 Coquelin Ainé állapotában, mint párisi táv­iratok jelentik, határozott javulás állott be. A mult héten már lemondottak az orvosok a nagy franczia színművész életéről, de most már annyira jobban van, hogy két-három hét múlva elhagyhatja az ágyat. Hellmesbetger József: Mutz czimü uj ope­rettjét februárban mutatja be a bécsi Carl­Theater. Hellmesberger most egy vig operán dolgozik, melynek szövegét Döimann Félix irta. = Ityóka, pityóka, ripityéka. szerelmes vagyok egy pálinkába, melyet az Első Alföldi Cognacgydr rt. kecskeméti fözdéjében gyártanak és a melynél istenibb italt elképzelni sem lehet. A kecskeméti gvárvezetóség ingyen és bérmentve küldi a Baraczk Híradót és az összes baraczkkülönlegességcket tartalmazó árjegyzéket. = Én állandóan a Czettler-léleManumollin kéi­finomitót használom, mert ez a leejrbb! Kapható Töröknél. Hirdetések. ZILZER JOHANR V 40 ir.n it kltünónab MMajvü', k6mlmdT .II aroikonóere •Itávollt nladeonmrafl népié, al bit, nvtuUna naplót, mkjfet­tokmt mm oit é. kéa TÓröa»é­gét . u arcinak ké.8 kort. egéaaaégn, róaaáa Mint kSlcaS­noa. Ara 1 nagr tégal? 1 kor. 40 tut., 1 kim Ug.lT 1 « » I. a hoiaévaló .mappán 1 drb 80 Olt. SaélktUdéaak a Alá. minima tá­tika felé, utánvéttel Valódi minőségben kapkaté i ?ilzir Hiralnanál, Bidipist, VI., Klrálj-itczi 70. szil. És kaphati minden gyógytárban és dragilban*. KOTSCHY ERICH első magyar mechanikai szőn) egporoló éa megóvó Intézet HungáHa-körut 94. Telefon fí06. Szönyegmosás, javítás, ágytolltisztitá. éa butor­berak tarozás. FŐVÁROSI ORFEUM! WAIDMANR IMRE, gatgitt * VI., »i»n«Liliti 17. Ma uj műsor: SAHARET a világhírű ausztráliai tánezosnő vendégjátéka. Továbbá: T ACHIM-MAA főpap vezetése alatt a a szent csunguz eredeti kinai varázslók, és 12 uj attrakcxló. Helyárak: Prosc. páholv 30 kor. I. emeleli páholy 25 kor Zenekari ülés I— III. sor 5 kor. „ „ IV—V. sor ... 4 kor. Támlásszék 2 kor. 50 fill. Belépőjegy _ 2 kor. A téllkáitkáii rá||«ll 5 Arái| VÖRÖS ELEK ozl|»ny­HAVER biztos hatású szer szamárhurut, rekedtséf, gégefó- és bronchlal-catarrhus ellen. I palaczk 1 korona 40 fillér. 2 korona bekül­dése után bérmentve küldi az egyedüli készitft Vöröskereszt-gyógyszertár BUDAPEST, Andrássy-ut 84. Valódi keleti szőnyegek a legnagyobb választékban! A legolcsóbb szabott árak mellett 1 Agobt'án és Adorján Budapest, IY, Yáczi-ntcza 36. szám. (Klotild-palota.) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom