MAGYAR SZÍNPAD 1904. december (7. évfolyam 333-362. sz.)

1904-12-01 / 333. szám

3 A M. Kir. Operaház, Nemzeti Színház és a Várszínház minden látogatója a „Magyar Színpad" e példányát kívánatra a jegyszedőknél díjtalanul kapja. Hetedik évfolyam. Budapest, 1904. deczember 1. Szöveges és képes 333. szám. MAGYAR Színházi Napilap. AM.Kir.Operaház,Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Síerhesztőség es Kiadóhivatal: Budapest, VI., Te réz-kör u t 38. Telefon-szám : 46-21. M. KIR. OPE RAHÁZ. Budapest, csütörtök, 1904. deczmber 1-én: Évi bérlet 136. sz. Havi bérlet 2. sz. A walkür. A »Niebelung gyűrűje« zenedráma trilógia első része, 3 felvonásban. Zenéjét és szövegét irta: Wagner Richard. Fordította: Csiky Gergely. Személyek: Siegmund — — — —' ­Hunding — — — — Wotan — — — — ­Sieglinde — — — — Brünhilde — — — — ­Fricka — — — — — Helmwiege, walkür — — ­Gerhilde Ortlinde Waltraute Schwertleite Siegrune Grimgerde Rossweisse > walkürök Bochnicsek Szendröi Ney D. Vasquezné I. Diósyné H. B. Szántó L. Kaczér M. Blätterbauer Kann M. Szilágyiné Szántó L. Flattné Berts M. N. Válent V. Történik: az 1. felvonás Hunding lakának belse­jében, a 2. a vad sziklahegységben, a 3. egy sziklahegy ormán. Vezényli: Kerner István, karmester. Kezdete 7 órakor, vége lOVz után. Az 1-só felvonás után 10 perez, a 2-ik felvonás után 15 pereznyi szünet. HETI MŰSOR: Péntek: Nincs előadás. Szombat: Carmen. (Évi bérlet 135. sz. Havi bérlet 1.) Calvé Emma asszony vendégfelléptével. Vasárnap A lonjumeaui postakocsis. Arányi Dezső vendégfelléptével. (Évi bérlet 137. sz. Havi bérlet 3.) Színház után a NaW-York kávéházba megyünk Tanuljunk vllágnyalrákot a Borlitz-iskolában. Erzsébot-körut 15. Fordítások A műsor óoek- és len.axáoial gramofonra és fonogréfr* kaphatók STKBNKKIUJ cs. és kir adv. hsnitsirra,árában (K.rr­aal-at SB. és Károljkör.t «. Knasath Lajos-aleia sarkán.) Schunda V. József 9 udvari hangszergyáros a m. kir. Opera, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti Zenede és az összes budapesti színházak szállítója. Budapest, IV., Magyar-utcza 18. sz. Ajánlja saját gyárában készült rézfúvó, fafúvó-, vonó- és ütőhangszereit. = k pedilciimbalom ét rtlwittraiH tértfifé igrtdH WtiWéÍL = >MMMiBDftMaHHII|||H||i mW KOTSCHY ERICH szőnyeg-poroló intézete Hungárla-út 94. WINTER és GERŐ firfi szabók, fehérnsmü-kiszltók. angol is franczia uri dirat-czikkek raktára. Budapest, IV., Váczi-utcza 2. NEMZETI SZÍNHÁZ. TÖRÖK IRMA Budapest, csütörtök, 1904. deczember 1 én : Bérletszünet 58. sz. Mérsékelt helyárak. Vörösmarti Mihály születésének évfordulóján : Csongor és Tünde. Szinmü a magyar regevilágból 3 szakaszban, kardalokkal és ténczczal. Irta: Vörösmarty Mihály. Szinre alkalmazta: Paulay Ede. Személyek: Csongor, ifjú hős — — — Pálfi Kalmár ) — Újházi Fejedelem ! vándorok — — Bakó Tudós ) — Gál Balga, földmivelő, utóbb Csongor szolgája — — — — Rózsahegyi Kurrah 1 — — Latabár Berreh ! ördögfiak — — Náday B. Duzzog ) — — Szóké Tünde, tündérleány — — Török I. Ilma, Balga hitvese, Tünde szol­gálója — — — — D. Ligeti J. M rigy, boszorkány — — — Jászai M. Ledér, huga — — — — T. Vízvári M Éj — — — — — — S. Fáy Sz. Nemtőkirály — — — — V. Molnár R. l ső )„...,— — — — Batizfalvi G. Paulay E. 2-ik Tündér Nemtők. Tündérek. Kezdete 7 órakor, vége 10 után. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Péntek: György ur. Vasárnap d. u.: Arany­A regényesek. ember. Szombat: Bernd Róza. Este: Bernd Róza. (Először.) Hétfő: Bernd Róza. Színház utan a NiW-York kávéházba megyünk. Tanuljunk vllágnyolvokot a Borlltz iskolában. Erzsébot-körut 16. Forditásak. A NE1ZET1 SZÍNHÁZ mi .Mi .lssk szavalatai rrsmorosr. és fonográfra ksphsiok STKR.NKKKH cg. és kir. iár. kunierrrá­rábáa. (kerepesl-al «6. és Károly-kérat 2. Kossuth Lajos-g sarkáa ) Prankl M. csak IV., SM-ilm S. ém VtL, Kjtrtptsb at 4. Á NEMZETI SZmAZ-zH szentet VÁRSZÍNHÁZ. Budapest, csütörtök, 1904. deczember 1-én: Idény bérlet 21. sz. Havi bérlet 1. sz. Radnóthyné. Szinmü 3 felvonásban. Irta: Kampis János. Személyek: Radnóthy Kálmán — — — Császár Margit, a neje — — — P. Márkus E. Andor, Margit testvérbátyja — Mihály fi Olga, özvegy Csallóközyné— K. Hegyesi M. Barkay Ádám, ügyvéd — — Szacsvay Sass Pál, orvos — — — Náday Pinczér — — — — — Faludi Idő : jelenkor. Történik egy kisebb vidéki fürdő­helyen, egy nap alatt. Kezdete 7 órakor, vége 9 után. Szinház után a Nsw-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelvekot a Berlitz Iskolában. Erzsébot-körut 15. Fordítások. A NRMZRTI SZÍNHÁZ mürósx.Hnfk s/.aralatal gramofonra ég fonográfra kaphatók STRHNBKRH cs. ós kir. udv. hanirsztr­gjárában. (Kerepesl-ot .'Ifi. és Károly-körat 2. Kossuth L.-u. sarkáa. = J4a őszül a haja = sohase használjon mást, mint a Stella hajvizet. Üvegje 2 kor. 7í\Wán Róla Kyógyszertárában. = láOlldll Deid Budapest, »., Szabadiig-tér. MÁRTONFFY u. FÉNYKÉPÉSZ k Budapest, If., Koronaherczeg-utcza <5. yre I Einten ^B •BS Ajanlja a n. é. közönség figyelmébe, hogy a karácsonyi és újévi idényt jutányosán késeit portrét felvételeket, ugyaaintén nagyitagokat és akvarelle-képeket. H arisnya - Kötőgyár [ Kerepesi-ut 72., fölemelet I Állandó kiállítás és nagy raktár harisnyákból és J „ trico -árukból. Eredeti .gyári árak. Fejeléseket olcsón \ 4 elvállalunk. Árjegyzéket szivesen küldünk, j Budapesti Harisnya-Kötőgyón. ; rs f e Ön öregszik ! ffff^S esetén a biztos hatása és telje­sen ártalmatlan Tábor-féle Hajregeneratort I! Ez nem hajfestó, sem nem ártal­mas. Egy színtelen folyadék, meiy sem a fejbórt, sem a párnát nem festi. A haj 8—10 nap múlva régi színét feltét'enfil vissza­kapja. Hatásért kezeskedem. Ára 2 korona. Szétküldés: Tábor Gyula, gyógyszerész, Albert­Irsa; Budapesten: Török-féle gyógyszertár, Király­u. 12. és Egger-féle gyógyszertár, Váczi-körut 17. KALAP KIRÁLY " g Moronáa hOlOnlepeeségekben tpeoilallota. Kossuth Lajos-uteza végén Eskfl-at 6. (Klotild-palota.) angyen-példény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom