MAGYAR SZÍNPAD 1904. március (7. évfolyam 61-91. sz.)

1904-03-01 / 61. szám

PI" A M. Kir. Operaház, Nemzeti Színház és a Várszínház minden látogatója a „Magyar Színpad" e példányát kívánatra a jegy szedőknél díjtalanul kapja. Hetedik évfolyam. Budapest, 19U4. márczius 1. 61. sz. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. AM.KIr. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Szinház, Klráiyszlnház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapfa. Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő : MÁRKUS JÓZSEF. M. KIR. OPERAHÁZ. SZOYER ILONA. KORNAI RICHARD. Budapest, kedd, 1904 márczius l-ér< : Évi bérlet 33. sz. Havi bérlet 1. sz' A denevér. Operett 3 felvonásban. Egy franczia vígjáték után irták : Hafner es Genée. Zenéjét szerzettet Strausz János. Személyek : Eisenstein, gazdag kereskedő Rosalinda, a felesége ... . Frank, fogházigazgató Orlofszky herczeg Alfréd, operaénekes ... ... Falke, ügyvéd ... .; Blind, jegyző Adél, Rosalinda szobalánya . Ali bey, egyptomi basa Murray kanadai... ... Cariconi marquis Frosch, fogházőr Iván, Orlofszky inasa... ... 1-ső \ 2-ik i g Ik }• szolga a herczegnel """ 4-ik I Ida Melanie Felicita I Paola Natalia .^a-stina Gábor Szilágyiné B. I. Kornai Flattné G. Pichler Mihályi Dalnoki B. Szoyer I. Ney B. Rónai Szemere Hegedűs Kósa Zolnai Kotsis Schmidt Venczell a herczeg vendégei Előforduló tánczok : Palóczyné Szikláné Szalai KI. Nemeskey T. Alszeghyné Gárdonyi M. Alapítva 1846. Telefon »24. EDER ANTAL GYULA Budapest, IV. kar., Váozi utoz* 2«. szán, a városháztérnél. Ilel- és külföldi Zongora, I'ianino- és Harnioiiiumok naKj' raktara. M oytrorszag le.elsó és leunaay bb BUQQlénvkepeí uilaiata Vclcncze-HáVéház ESÍSSVh Tulajdonosok: Neumann és Unyerleider. Budapest speezialis szórakozé helye. Tökéletes niotenfénjkép sziiipml. S/nliad bemeeet. CALDKttOiNI és Társa Budapest, V*ezl-utoza 1. Legjobb mi­nőaégQ ulnháil látcsövek afominiumból BN Mtaaivek teggantyuval. Zetta, ••céh <• Salta-lorgaettak, erreelptetil lönérőw ét létftnlfBérők FétjképéueU kéuiléktk. ArJ- n'ék larye». erz-féla urfeuiáe tiveeetek. k ét ezeaiiteiek. Szerkesztőséi? és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körac j8. szám. TELEFONSZÁM: 4tí 21. NEMZETI SZÍNHÁZ. '!MXXXXX:iXX?XMX T DELLI EMMA. a 2-ik felvonásban: Tánczegyveleg 1. Spanyol táncz. 2. Skót táncz. 3. Orosz táncz. 4. Cseh táncz. 5. Magyar táncz. Előadjak: Kiss H., Reisz R. és a tánczszemélyzet. Urak, hölgyek, álarczosok, szolgák. Történik az első felvonás Eisenstein lakásán, a második Orlofszky nyaralójában, a harmadik Frank fogházigazgató irodájában. Vezényli: Szikla Adolf, karmester. Kezdete 7 órakor, vege 10 órakor. Az I. felvonás után 10 perez szünet. Heti mQso* : Szerda: Nincs előadás. — Csütör­tök: Totoa. — Péntek: Nincs előadás. — Szombat: Gemma. — Vasárnap letenek alkonya. bztnhá után a Hew-York kávenázba megyürk. Tanuljunk világny»lv«k«t a Berlitz-lskolabaa, Erisebel-körut 15. — Fordítások Budapest, kedd, 1904. márczius 1-én Bérlet 42. sz. Rendes helyárak. FLIRT Vígjáték 3 felvonásban. Irta : FerenczyfFerencz. Személyek : özvegy Willenstein herczegné, szül. gróf Sándory Mimi ... Rákosi Sz. özvegy Sándory grófné, szül báró Wangenheil Claudine... He'vey L. Titsch Lina, festőnő Nagy I. Stadinszky János, kamarás, kép­viselő Gál Stadinszkyné Vass Clarisse, neje Lánczy I. Báró Webern Loránd, képviselő Horváth Webern báróné, szül. Blau Cecile, neje T. Delli E. Fantoine Jeanne grófnő, alapít­ványi hölgy... Keczeri I. Gróf Tari, miniszter Gyenes Marossy Dénes, földbirtokos Mihályfi Marossyné, Lászlódy Vilma, neje D. Ligeti J. Dénesné, miniszterné Paulayné Hargitayné, szül. Demjén Ilona Meszlényi A. Jeszákné, szül. Kibics Nelli ... Sz'csvayné Lászlódyné — Boér H. Vera, leánya B. Lenkei H. Lászlódy László, unokaöcscse Pálffy Corelli Jassai Gedőné Gyöngyösi E. Báró Rodák, miniszteri titkár... Császár Bizlay, iró Rózsahegyi Jezsovay Cornél, iró Dezső Mező Béla, festő Náday B Inas, Webern béróné szolgála­tában Narczisz Történik : manapság. Budapesten. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra előtt. Hett műsor: Szerda: Sirium oaréal — Csü­törtök: Egytnloség. — Péntek: Sötétség. — Szombat: FI Irt. Vasárnap d. u. Fsdora. E«te Egyenlőség. — Hétfő: Liliomti. Színnaz utan a Bew-York kávéházba megyünk. r«nul|unk vllágnyolvokot a BorlItz-lskolábiR. Ensebot körút 15. Fordítások. rw % noi Szíves figyelmebe! ajánljuk gyászruha - készítő Vállalatunkat. ^gljotg beim élj, kés z női ruhák, felöltök, gp ászkalapok. kgztpfik. gpászkülőnle* gcsségek stb. dús raktára. Qyászruliák Váczi-utcza Oß jelefon 86Í. se. _ hi^dnatra 4 óra alatl k«*i»«tn«k. — UMmitcu unt. Horváth - Halász Ingyen peld&ny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom