MAGYAR SZÍNPAD 1903. szeptember (6. évfolyam 256-270. sz.)

1903-09-15 / 256. szám

AM. K ir. Operaház, NemneU Színhá z 68 a Várszínhá z minden látogatója a „Magyar Színpad" e példányú* a jegyszedőknél, kívánatra, dijtaianul kapja. Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. szeptember 15. 2 56. szám. SZÖVEGES ÉS KÉPES MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. A M. Kir. Operaház. Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési ár: Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Negyedévre 7 korona. — Egy hóra 3 korona. MÁRKUS JÓZSEF. Budapest, VI., Teréz-körut 38. szám. GOLDMARK KAROLY, a »Berlichingeni GÖL« szerzője. KRAMMER TERÉZ. SZOYER ILONA M. KIR. OPERAHÁZ. Budapest, kedd, 1903. szeptember 15-én : bérletfolyamban (évi bérlet 91. sz.) Berlichingeni Götz. Jelenetek 5 felvonásban (kilencz képben). Zené­jét szerzette Goldmark Károly. Szövegét (Goethe nyomán szabadon) irta : Willner A. M. Fordította: Várady Sándor. Személyek : Berlichingen Götz ... Takáts Elsbeth, felesége ... .. Válent V. Maria, huga ... Ambrusné A kis Carl, fia ... .. Oppenheim Georg, szolgája ... ... Szoyer I. A bambergi püspök ... .. Mihályi Weislingen Adalbert ... Beck Franz, szolgája ... .. Bochnicsek Walldorf Adelheid ... ... Krammer T. Irmgard, szobaleánya .. Berts M. Selbitz, lovag ... Hegedűs Lehrse, Götz harezosa Gábor Metzler ! paraszt­Sievers r vezérek 1 so 2-ik 1-ső 2-ik 3-ik 4-ik 1-ső 2-ik 3 ik Varga Szabó ... Eji őr Szatócs... tanácsos rémbiró apród Várady S. Juhász ... Ney B. Dalnoki ... Kornai Kiss B. ... Kárpát Pichler Payer M. Palóczyné Váradi M. ... Wencell Zolnai ... Szalai Szabó I. Sickingen, Wolf, tanácsjegyző, törvényszolga, az apródok mestere, udvari hölgyek és urak, szol­gák, apródok, fegyveresek, mesteremberek, nép, kereskedők, parasztok, czigányok. Vezényli: ISIader ReZSŐ, igazgató. \ t Kezdete 7 órakor, vége 10 óta után. A II. felvonás után 10 perez szünet. i Heti műsor : Szerda: Nincs előadás. — Csütörtök: Aida. — Szombat: Lohengrin. (Anthcs György ur felléptével.) — Vasárnap: A denevér. Színház után a New-York kávéházba megyünk. 0 j aranyozó, melylyel bárki azonnal mosha­tóan ujjá aranyozhat elavult tükör- és kép­rámát, szobrot, stb. Üvegje ecsettel 80 kr., negyedliteres 3 frr, nyolczadliteres 1 frt 50 kr. Megrendelhető: Kertész Tódornál, Budapest, Kristóf-tér. •• Virágbokor éttermei (Biumenstocki.) i József-tér és Fürdő-utcza sarokJ Színház után mindig friss vacsora. Társaságok részére külön termek czéz személyig Borok és sörök 10 palaczkonkint díjtalanul házhoz szállíttatnak. ^J^ZETI^INH^Z^ Budapest, kedd, 1903. szeptember 15-én: Bérlet 12ó. sz. Rendes helyárak. Otthon. Dráma 4 felvonásban. Irta: Sudermann Her­mann. Fordította : Márkus Miksa. Személyek: Schwartze, nyugalmazott alezredes Gál Magda I első házasságabeli Jászai M. Mariska ' leányai . Molnár R. Auguszta, második neje ... Lendvayné Wendlowszky Francziska ... Rákosi Sz. Wendlowszky Miksa, hadnagy Náday B. Hefterdink, lelkész ... ... Mihályfi Dr. Keller kormánytanácsos ... Császár Klebs, nyugalmazott tábornok Egressy Klebsné, neje... ... ... ... Boér H. Beckmann, nyugalmazott tanár Gabányi Elrichné, törvényszéki iroda­igazgatóné ... Demjén M. Schumann-né Lányiné Teréz, szobaleány .. Keczeri I. Történik egy vidéki kerületi székvárosban. Idő : jelenkor. Kezdete 7Va órakor, vége 10V 2-kor. A darab szövegmagyarázata lapunk 6 olda­lár található. Heti műsor: Szerda: A titok. — Csütörtök Denis«. — Péntek: A kegyenc?. — Szombat: A k» : gjencz. — Vasárnap: Agglegények — Hétfő: Olthello. Színház után a New-York kávéházba megyünk. j4ii*detések felvétetnek a kiadóhiVatalb an Inqrvöin példány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom