MAGYAR SZÍNPAD 1903. június (6. évfolyam 150-170. sz.)

1903-06-06 / 155. szám

6 190 3. junius 1. MflOY. KIR. OPERA. »Siegfried« szövege. Sieglinde Fafner erdejében szülte meg Siegfriedet és a csecsemő: a csodakard darabjaival együtt Miméntk. a kovácsnak gondjaira bízta, a ki gyáva rémülettel DÍZI a növekedő ifja Siegfried hatalmas erejét. Elnő felvonás. Mime kovácsmübelye, az erdő htgy­szakadékában. Mime hasztalan fáradozik Notung hire, vasának darabjait összeállítani, mert erre a kardi i szüksége volna Siegfriednek, hogy azzal Fafnert meg­ölje, a ki utálatos féreg képében őrzi a Wotantól kapott Niebelungok kincsét. Siegfried jő az erdőből, találk zik egy hatalmas medvével, a melyet aztán szabadon bocsát. Az ijfu hős könnyű kézzel széttör egy Mime által ké­szített kardot és ismételten tudakolja a gyáva Niebe­lungtól születése titkát. Mime vonakodik azt elmondani, de mikor Siegfried megragadja és megfojtással fenye­geti, elmondja Siegmund és Sieglinde szerelmi történe­tét és megmutatja Siegfriednek a Notung kardjának darabjait. Mime hasztalan próbálja, Siegfried kívánságára a kardot megkovácsolni; ekkor megjelenik, mint ván­dorló, Wotan és vendégszeretetüket kierőszakolja. Wotan fogad' Mimével három kérdés megfejtését illetőleg és ez viszont Wotanna 1. A fogadás dija egyik vagy másik feje. Két kérdésre meg is felel a kovács, de a harmadikra, mely Notung vasának összeállítására vonatkozik, nem tud megfelelni. Ekkor Wolan kijelenti, hogy az fogja a Notungot újra összeállítani, a ki a félelmet sohasem ismert és ugyanaz fogja az elbukott Mime fejét is venni. Siegfried, a ismét ideérkezik, a kard darabjait csakugyan újra összeállítja. A gyáva Mime erre Siegfriedet Fafner ellen izgatja, hogy. ott a félelmet megismerje és igy ne árthasson neki. Ő maga álomitalt készit Siegfried számára, hogyha az álomba merül, őt megölve, tőle a kincseket elrabolhassa. Második felvonás. Fafner barlangja. Alberich lese'­kedik a barlang előtt és várja a hőst, a ki Fafnert agyonüti és akkor ő ismét birtokába veszi a Niebelun­gok gyüiüjét. Wotan értesiti öt Siegfried közeledéséről. Hiába kéri Alberich a gyürüt Fafnertől, cserébe élete megmentését Ígérve. Ekkor jö S egfried, Mimétől kisérve, ráront a féregre és Notung vasával megöli őt. Mikor Siegfried a sárkány -érétől pirosló egyik ujját a szájá­hoz érinti, egyszerre megérti a madarak nyelvét és egy madárkt tanácsára birtokába veszi a csodasapkát és a gyürüt, Alberich legnagyobb rémületére. A sárkány vér csodaereje által Siegfried megismeri Mime rejtett szándékát is és mikor a kovács olomitallal közeledik feléje, megöli öt. Az erdei madárka újból megszólal, a walkürsziklák csodás szűzéről énekel, a kit álmából csak egy rettenhetetlen hős kelthet életre. Siegfried, a madár vezetése mellett indul Brünhildéhez Harmadik felvonás Vad sziklavidék. Wotan fel­hívja a mélyből Erdát és mikor ez minden felvilágosítást megtagad, azt mondja neki, hogy többé mar nem fél az istenek alkonyától, mert most már ő állapítja meg a jövendőt. Siegfried javára, a ki Alberich gyűrűjét megszerezte és Brünhildét el fogja nyerni, lemond a világ uralmáról. Wotan a közeledő Siegfried elé megy, S az ifjú Wotan dárdáját, mely neki a világuralmat bizto­sitta, Notung kardjával eltöri. A lobogó lüz, mely Brünhildét körülveszi, kicsap a fiatal hősre, de Siegfried élelem nélkül, beugrik a lángok közé. Hol szórakozzunk színház után Lantos-fele steinfeidi sörházban Ttréz-körut 28. !! Remek terasse!! Főbejárat a kapunál!! TELEFON 16—IS. TELEFON 16—18 Förster Konrád nagyVend^glöje V • Ylfr*7(uház és Opor l-körut 68. (Alk* III • TIs.Huház ís OporaUáz kízelcben, JN/ »., Véozl-körut 68. (Alkotmány-utcza sarok.) v/v A»anrh«| I.OWKNBBiü sör- » Pest™ klBSlgálsK „ellett Jő X » X » X főraktáré. 0 g ah g II ms*)jBr borok, kefc»njr»l KOKONI Jói MÜNCHENI „L ó V E N B R A U* •örök. ~tóra ktár» . 0 0 0~g l§u« teraekfcal. tőUkert. HOFBAUER VENDÉGLŐ V , Váczl-körut 19. Van szerencsém értesíteni, hogy tisztelt vendé­geim kényelmére, tetemes költséggel nyári kertel létesítettem, a mely eleganczia és kényelem tekinte­tében minden igénynek megfelel. Kitűnő ételek és italok, névszerínt nürnbergi és >Dréher«-féle sör, saját tarmésü tétényl borok. ~ = Színház után friss vacsora. — Kiváló tisztelettel HOFBAUER LIPÓT. o Hol szórakozzunk szinház után? ? , Royal-Szálloda = kerti-étkező. A Budapesten tartózkodó idegenek találkozó helye. Legkitűnőbb konyha. Pilzeni sör. Fényes világi tás. Naponta hangverseny. T)9MMAM«9 69911A éttermeiben esténként fannDma">2aliO = kitűnő czigányzene. r GAMBRINUS ez erczág legnagyobb ée legtzebk sör- és horcsarnoka Erzsébet-körut 27. Naponta nagy KATOHAZENE-HANGVERSENY T üompás télikert. t Külön fülkék társaságok résaére. '.Kitűnő konyha.' Szabad bemenet. Szinház után friss ételek. Hétfőn pénteken KEMÉNY BÉLA, bonvédzene vendéglős. J PLASTICON vendégl ő ­(volt Műcsarnok:) Andrássy-ut 69. Színház után mindig Iriss vaotora. Kitűnő magyar és franczia konyha 'iudweissi sör (á la Salvator) Hamisittatlan borok. Gyönyörű télikertben RéCZ Guszti hírneves zenekara hangversenyez. >IENNER OSCÁR, vendéglős. Virágbokor éttermei (Biumenstocki. ) | József-tér és Fürdő-utcza sarok. Szinház után mindig friss vacsora. Társaságok részére külön termek száz személyig Borok és sörök 10 palaczkonkint díjtalanul házhoz szállíttatnak. Ehm János vendéglőjében a Nemzeti Színház bérházában FARKAS PflLtI hangversenyez. Szinház után friss vacsora. i CALDERONI és Társa I Budapest, V .czi-utcza 1. ÉSzinházi ~ = látcsövek alumíniumból legkülönbözőbb kiállításban. NÖi látcsövek foggantyuval ZoltS-féle táv­osövtk. Tábori-, vadász és verseny látcsövek. Szalon lorgnettnk. Orrcslptetök. és szemüvegek. Anorold ablak hőmérők )ld lagsulymérök. Tarom Fényképészeti készülékek Városligeti Nyári Szinház. „A madarász" szövege. Az operett egy kis német választófejedelem­ségben történik. A kis helységbe éppen a feje­delem megérkezését várják és Csörsz báró udvarmester, hogy urának kedveskedjék, össze gyűjti a helység legszebb hajadonait, a kik közül a fejedelem szabadon választhatna. A leányzók közt van Postás Milka, a helység levélhordója is. A leány szerelmes Ádámba, a madarászba, de minthogy nincs rnég együtt a hozománya s igy nem ülheti meg a lakzit a választoltjával, ö is a fejedelem elébe járul kérvénynyel, a melyben egy kis hozományt kér a fejedelemtől. A megérkező Ádám azon­ban gyanúba fogja a leányt s nyíltan eltaszítja magától, ő maga pedig a — fejedelemasszony­nak ajánlja fel a szivét. A fejedelemasszony ugyanis udvarhölgyével, hogy urát kikémlelje, parasztruhába bujt s Ádám heves udvarlása elöl udvarhölgyével együtt kereket old. A második felvonásban a madarászt erő­nek erejével megteszik az udvari állatkert fel­ügyelőjének, Postás Milka pedig az udvarba jön, hogy kiderítse a maga gyanúba került ártatlanságát. Ez sikerül is a csinos leánynak, minthogy Szaniszló gróf, Csöisz báró unoka­öcscse, a ki a választófejedelem személyében gyanúba keverte • Miikát, adóssága miatt elveszi feleségül a fejedelemasszony egy udvarhölgyét. Minthogy Milka ártatlansága kiderült, a madarász megbékül és feleségül veszi Miikát. Bártfa gyógyfürdő SÁROS VÁRMEGYE. Posta-, távírda- és vasúti állomás. 6000 hold gyönyörű fenyveserdő. Kárpáti gyógy- és fürdőhely a Beszkid déli lejtőjen. Kitűnő gyógyhatású égvéoyes sós-saias savanyúvizek. == Elváló éghallüti és terep-gyógyhely = Enyhe, balzsamos, por- és szélmentes levegő. Hideg és meleg ásványvíz, vasláp- és fenyő-fürdők Orvos-forrás kiváló égvényes sós-savanyuviz. Tüdő- és gége­betegeknek elismert szaktanárok által legmele­gebben ajánlva. Alkatrészei folytán hasonló mása a Selters-vizének. Elismert kitűnő felszerelésű hidegvíz gyógyintézet. Tej- savó- és kefirkura. Villamos-gyógykezelés, Massage. Ö csász. és kir. felsége Isten ben boldogult Erzsébet királyné nyári tartózkodási helye 1895. évben. A tavaszi és nyári divat leguj abb termékei 1 dus választékban és a legjutányosabb gyár árakban kaphatók S í * á h 8 a© » £? ac síz N CO 8ZEKULESZ R. művirág- és disztoll­gjárában BUDAPEST, o o o IV., Károly-u. 4. és 5 Alapíttatott : lHfíü. évben. Kalapvirágok, tolldiszek, kócsagtollak, virág­kalapok, valódi struez-marabu és utánzott tollboak. Exotikus növények, mü- és imregrált pálmák s fák. Alkalmi ajándékok finom dísztárgyakban. Meny­asszonyi koszorúk és díszek a legújabb divat sze­rint. Színházi — alkalmi — és sirkoszoruk szalag­nyomattal bármily kivitelben. Finom ízlés 1 Nagy választék I Az előkelő hölgyvilág! Kernek eredeti párisi modell-kalapokat a leg­kényesebb ízlésnek megfelelően jutányosán vásárolhat FRIEDMANN SÁNDOR jun.-nál IV-, Zslbárus-u. 1. ez. Jutányos árak I Figyelmes kiszolgálási

Next

/
Oldalképek
Tartalom