MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-13 / 101. szám

<51 • «flj Cfci­^^ 'S SP i 8 vrt e- B W I Q > / / \ \ / / \ !H CJ N 03 •o © — •S.Í Jo M s •rc 4 Vígszínház ás a Magyar S zínhá z minden látogatója o „Magyar Szinyad " $ példányát a iear­szedőénél dl/telanul kapja. Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. április 13. 101. szám. SZÖVEGES ÉS KÉPES MAGYAR SZÍNPAD A M. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház. Népszínház és Várszínház hivatalos színlap)* EMámetémi irt Laptulajdooo« éa MeMs szerkeszti: MÁRKUS JÓZSEF. 9a wt nar tia <i ; és lri«MMvaui : Budapest, VI., Tcréa-S&rut iS. awám. VÍGSZÍNHÁZ. Budapest, hétfő, 1903. április 13 án • Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: Este 71/2 órakor rendes helyárakkal : Miczi herczegnő. Bohózat 5 felvonásban. Irta: Georges Feydeau. Forditotta: Heltai Jenő Rendező: Péchy Kálmán Szentelyek Szergiusz főherczeg... ... ... Tanay Petsenyev, herczeg ... ... Hegedűs Chandel, tanár ... ... Tapolczai Szlovitcsin Konstantin... ... Fenyvesi A liceum igazgatója Szerémy Chauvel Vendrei Arnold ... Góth Mocsepov ... ... ... ... Balassa Ci P d áko k — — Bárdi TT' . . U tatSUr\ r> rr Kirsihfcaum ... Gyozo Chafiard ... Kazaliczky Berezin Rónaszéki Eugene ... ... Gyarmati Thomasier Fóti Fr. Viroflan ... Kassay Loustalin rendőrfelügyelő Ország Saint-Etienne ... Huszár Belhomme ... Kondor Merjolet ... Krasznai Durand ... ... ... ... ... Balázs A herczegnő Varsányi I. Sabine, Sz.ovicsin neje ... Nógrádi J. Irma Pécsi P Clorinde Kürii S. Liane .. Varga A. Mathilde ... ... Fábián K Chonchon... ... ... ... Kész R. Eglantine ... Péchiné Alice Harmath E. Egy hölgy ... Medgyaszay 1. j Dayka 2. > orkániai tiszt ... ... Fekeie 3. i ... Szabolcs Líceumi szolga Lévay Kiséret, tisztek, vendégek, czigányok, pinczérek, inasok. Történik Parisban, napjainkban. Heti műsor: Kedd: Micii hercietnö. — Szeida: Mioii herczegnő. — Csütörtök: Miczi herczegnő — Péntek: M ezi hercregnő — Szombat: Miczi herczegnő. Vasárnap. Miczi herczegnő Szin.iáz után a New-Yorfe kávéházba megyünk. Ä JarisnyaKiralfsÄ harisnyát hozott forgalomba, páronSiint 90 fillér. _ Egyedül itt kapható. Budapest, Teréz-körut 2-4. VARSANYI IREN udvari szállító. Árjegyzék ingyen.JJ Hazánk első és legnagyobb Molykár Ellen Biztosító Megóvó Intézete Iroda : VI., Ó-utcza 42. sz. Raktárok: VI., O-utcza 42., 44. (saját ház), 45., 46. és Uj-utcza 43. Budapest.* , Finom ízlés I Nagy választék ! Az előkelő hölgy világi Remek eredeti párisi modell-k lapokat a leg­kényesebb Ízlésnek megfelelően jutányosán vásárolhat FR1EDMÄNN SÁNDOR jun.-nál IV., Zsibárus-u. 1. i- z. Jutányos árak 1 Figyelmes kiszolgálás I Szines angol zephyr ing 3 frt — Szines franczia batiszt ing 2 » 50 Szines angol french ing ... 2 » — Szines francz. batiszt röv. alsó nadrág 1 frt és 150 Panama nemezkalapok darabja 1 frt 50 valamint mindennemű ízléses finom nöi divatkü­lönlegességek, bel- és külföldi kalapok kaphatók. Balogh és Lengyel uri divat üzletben = Budapest, IV., Muzeum-körut 9. MAGVAK SZÍNHÁZ. Budapest, hétfő, 1903. április 13-án : Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal Este 7 1/- órakor, rendes helyárakkal: A szobalány. (Nelly Rozier.) Énekes bohóság 3 felvonásban. írták: Hen­nequin és Bilhaud. Forditotta: Mérei Adolf Személyek : Albert Lebrunois — — — Tollagi Legris — — — — — Boross Lavirette — — — — — Szilágyi Frangois, diák — —- — Kornai B. Auguste — — — — — Iványi Jean — — — — — Károlyi Nelli Rosier — — — — Horváth P. Valentine Grisolles — — Szelestei E. Clémence Lebrunois — — Marosi A. Lou'se — — — — — Hajdú K. Catherine — — — — — Abelofszky M. Az 1-ső felvo nás a Nelly Rosier, a 2-ik és 3-ik Lebrunois lakásán tönénik. A darabban előforduló szervírozó asztalkát Lingel Károly és fiai czég szállította. (Rózsa-u. 6) | Oetí műsor: Kedd: A szobalány. — Szerda: k szobalány. — Csütörtök: k szobalány. — Péntek: k szobalány. Vasárnap: I szobalány. Színház után a New-York kávéházba megyünl. ; UJ SZÍNHÁZ. •VW ••••••••VTVTVVVTVVTVTVVTWl Budapest, hétfő, 1903. április 13-án: Másodszor: Csokonai Vitéz Mihály. Énekes korrajz 4 felvonásban. Irta: Géczy István, zenéjét szerzette : Serly Lajos. Személyek: Özv. Csokonai Józsefné— — Bozóky B. Csokonai Vitéz M hály — Gyárfás Kédi János — — — — Kovács Juliánná, felesége— — — Holéczy I. Vajda Péter — — — — Bogyó Juliska, leánya — — — Baracsi R. Leonora, huga — — — —-. Gaál M. Édes Gergely — — — Nagy Deáki Tamás — — ;— — Marossi Deákiné— — — — — Nagy I.-né Deáki Farkas, fiuk — — — Nagy Gaál László — — — — Király A. Kiss Imre — — — — — Abafi T. Tamas József — — — Kelen R. Móra Pál — — — — — Fekete I. Nagy Lajos — — — — Kelen R. Födi János — — — — Balogh Juliska, felesége — — — Erdőss A. Szentgyörgyi, orvos — — Sebes Hadházi— — — — — Ötvös Fazekas Mihály — — — Baróthy Fűzi Dorottya — — — Halmay K. Pedellus — — — — — Virágh Korcsmáros — — - — Rajz Jutka, csaposleány — — — Lónyai P. Ártándi, nyelvész— — — Kiss Boronkay i komáromi — — Szigethy Marossi I ifjak — Csillag Czivisek, Kisbotos, Nagybotos, Tógátusok. Tör­ténik az első felvonás a debrec.'eni nagyerdőn. A Il-ik Komáromb n. A Ll-ik és IV-ik Debre­czenben. Idő: 1795—1805. 5ztKc$föVáro$i paVillon kávéházi és vendéglői helyiségei a Városligetben. (Budapest legkellemesebb tavaszi üdülő és szórakozási helye!) mm Megnyíltak. •• Minden nap honvédzenekar. SJJSSJSSJ f < /./.// Büchler és Rausnitz egyenruházati intézete gudapest, V., Nádor-utcza 19; Szállít a legelegánsabban és legjutányo­sabban mindenféle egyenruhákat, polgári és diszöltönyöket. Ingyen példány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom