MAGYAR SZÍNPAD 1903. február (6. évfolyam 32-59. sz.)

1903-02-15 / 46. szám

Hatodik évfolyam. Budapest, 1903. február 15. 46. szá<>< HÉPSZIHHAZ. MAGYAR SZÍNPAD Szinházi Napilap. NÉPSZÍNHÁZ. LEDOFSKY GIZELLA. BLAHA LUIZA. Budapest, vasárnap, 1903. február 15-én : Fedák Sári k. a. vendégfelléptével: Este 7I/8 órakor, rerides_ Helyárakkal : Bob berezeg« Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzette: Huszka Jenő. Személyek: Annié, a leánya ... Plumpudding, borbély Gipsy, fűszeres ... Pickwick, korcsmáros 1-ső 2-ik 1-ső , asszony A királynő Krecsányi S György herczeg, fia ... ... Fedák Sári Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye... ... ... Dóry M. Lord Lancaster, gárdakapitány Pázmán Pompoinus, a herczeg nevelője Kovács M. Hopmester ... ... ... ... Solymosi Tánczmester ... Újvári Testőrhadnagy ... ... ... Sümegi Mary... ... ... ... ... Kaposi R. Elsie ... ... ... Nagy M. Lordkanczellár... Ligeti 1-SŐ j Enyvári 2-ik miniszter Marion 3-ik ' Király Tom bátya Szerdahelyi testőr Ledofszky G. Nyárai Szabó . . Németh Kalocsai . ... Nagy V. Harmath 1. 2-ik ( ... ... ... Delliné Udvarhölgyek, heroldok, gárdisták, lordok, utczai nép, férfiak, leányok, násznép. Történik az I. és III. felvonás a királyi várban, a II. felvonás London egyik utczá.án, a Bowie­streeten. Idő: Több száz évvel ezelőtt. Kezdete 7 órakor. Szinház után a New-York kávéházba megvünk. Délután 2'/a órakor, mérsékelt helyárakkal Blaha Lujza asszony vendégfelléptével : A falu rossza. Népszinmü 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede. Zenéjét összeállította: Erkel Gyula. Személyek : Feledi Gáspár — — — — Horváth Lajos l , — — Szirmai Boriska } gyermeket _ _ K áp o!na j j Bátki Tercsi— — — — Dóri M. Göndör Sándor— — — — Kiss M. Finum Róz-ri— — — — Blaha L. Csapó — - — — — Marton Csapóné — — — — Izsóné Sulyokné — — — — — Boránd H. Tarisznyásné — — — Delliné Egy öreg — — — — — Hortobágyi Csendbiztos — — — — Kovács Kónya, kántortanító— — — Újvári Gonosz Pista, bakter — — Szabó Gonoszné — — — — — Siposné Czene, czigányprimás — — Nyárai Ádus, czimbalmos — — — Delli = = ügy rendkívül csodás batasn arczvizet, a KaUopsionU hozta forgalomba Szalay Eleonora, egy, ai előkelő körökben igen ösmert illatszerkereskedö. A Kalopsion a párisi Dr. Retteus növénynedvekböl készült arezvize a legcsunyább, foltos, kiütéses arezbőrt tel­jesen megtisztítja, nagymértékben megfehéríti, s a rán­ezokat eltünteti és fiatal, üde-rózsás külsőt kölcÖDÖz arezunknak. Használata teljesen ártalmatlan. (A Kalop­sion ára: egy üveg 20 k., próba üveg 6 k.) Fenti czég, IV., Kecskeméti-u. 6. sz. alatt, pipereáru-üzleté­ben, angol és franczia illatszerek, fésűk, kefék, hajfes­tékek, hajtűk, körömápoló-szerek, valamint minden cemü férfi és női pipereczikkek dua választékban kap ható* Heti milsor herctet herczeg herczeg herczeg, Hétfő Bob herczeg — Kedd: Bob Szerda: Bob herczeg — Csütörtök: Bob Péntek Bob herczeg Szombat: Bob Vasárnap d u : A v res haju. Es'e: Bob I O -rt m A E I i 73 1 V I ta 3­2.— 1.20 1.50 1.60 I » Hob herczeg« zeneszerzőjének Huszka Jenő- I nek, a következő rendkivül nagy kelendőségnek * örvendő zeneszerzeményeire különösen felhivjuk a t. zenekedvelő közönség szives figyelmét: Huszka Jenő, »Bob herczeg« \ ._ _ Korona melodráma » »Dal a kis Théá ról« » »Két veréb« » »Szomorú füz« » »Tűzoltó történet« a »Tarka szinpad műsorából« Továbbá: Kun László: országszerte énekelt dala: »Lehullott az őszi rózsa­levele«. Fedák Sári betétdala a »Csó­kon szerzett vőlegény«-böl. Fenti dal, ugyancsak Kun László »Nyisd ki anyám« czimü dalával együtt egy füzetben jelent meg, ára 1 60 Egyúttal ajánljuk még a következő zeneujdonságokat : Baka-Baitz Irma, (zongorára két kézre) »Nefelejts«, csárdás 1.50 » »Rózsa és pillangó­tipegő« (zongorára és énekkangra) 1.20 Lengyel Miska, .E. K. E.« csárdás 2. — Dicnzl Oszkár, (zongorára és ének­hangra) > Liliomszál« kuruczdal, szö­vege Endrödi Sándortól 1.60 Tarnay Alajos, az »Egylovas• Farkas Imre verse ... 2.— A fenti zenemüvek Rózsavölgyi és Társa cs. és kir. udv. zeneműkereskedésében Budapest, IV., Kristóf-tér 3. kaphatók. I »Bob herczeg« szövege. Első felvonás. A királyi palota udvarán Londonban. György királyfi Bob álnév alatt ott csavargó diáknak öltözve — szokta fel keresni a népet és szerelmesét: Anniét, a kis polgárleányt. Éppen egy éjszakai kirándulásból érkezik haza, hűséges kísérője: Pomponius mester kíséretében. Bobnak ma van huszadik születésnapja ; anyja, a királyné ma akarja át­adni neki az ősi Szent-György-kardot és azt akarja, hogy nőül vegye a számára kijelelt herczegnőt, a ki nagyravágyó és egy gárda­tisztet tüntet ki kegyeivel. Bob fogadja az udvar és az idegen követek hódolatát és igaz­ságot szolgáltat a népnek. A panaszosok között felvonulnak Annié és atyja, Plumpudding, a borbély, a ki Annié vőlegénye. A borbély panaszt emel a királynál Bob ellen, a ki minden fajta csellel eddig útját állta esküvőjének. Annié és kísérői meglepetten ismernek a királyfi­ban Bobra, de néki sikerül őket meggyőzni arról, hogy a csavargó diák csak csodálatos hasonmása. György királyfi ugy itél, hogy Annié legyen azé, a kit szeret. De mivel a hitveséül rendelt herczegnő meggyanúsítja a királyfit azzal, hogy ő tényleg Bob és Annié szerelmese, a királyfi megváltoztatja az Ítéletet és elrendeli, hogy a borbély vezesse oltárhoz menyasszonyát. Egyben elhatározza, hogy ennek az esküvőnek megtörténtét minden módon meg­akadályozza. Második felvonás. A londoni Bowie-streecen. Bobnak öltözve jő a királyfi a nép közé. Bebizonyítja az utcza népe előtt, hogy Annié őt szereti és megnyeri őket tervének. Botokkal, seprőkkel felfegyverkezve állja a tömeg útját a borbélyt és Anniét a templomba kisérő nász­népnek és a nagy zavarban Bob meg akarja szöktetni szerelmes Annieját. A menekülő pár­nak a királyné és kísérői állják útját; Bobra — a csavargó ruhájában — eleinte nem ismer rá a királyné, sőt annyira megnyeri tetszését, hogy beleegyezik a házasságba. Bob átadja a Szent-György kardot anyjának, a királynénak, a ki erről fiára ismer benne. Az udvar, a fel­háborodott királynéval távozik, de csakhamar megjelenik az őrség, melynek vezetője leleplezi Bobot a nép előtt. Az utcza népe térdre borul György királyfi előtt. A királyfi biztositja szerel mérői Anniét, újból kéri: legyeh a felesége, de Annié most már visszautasítja, mert ő nem tartja magát illőnek egy királyfihoz. Bob meg­tört sziwel búcsúzik el szerelmesétől és megy, hogy nőül vegye a herczegnőt. Harmadik felvonás. A királyi palotában A királyné megbocsát fiának, a ki kijelenti, hogy most már kész nőül venni a számára rendelt herczegnőt. Az udvar előtt azonban egy hajszál segítségével a királyfi kompromittálja kiszemelt menyasszonyát, bebizonyítja a királyné előtt, hogy a herczegnő mást szeret és csak hiu nagyravágyásból vágyik a koronára. A ter­vezett frigyből igy semmi sem lehet. Pomponius meglágyítja a királyné szivét, régi emlékei fel­újításával és a királyné maga vezeti Anniét fia karjaiba f/J JJJJ/JJJJ/JJ j Büchler és Rausnitz egyenruházati intézete ßudapest, V., Nádor-utcza 19. Szállít a legelegánsabban és legjutánvo­sabban mindenféle egyenruhákat, polgári és diszöltönyóket. /•/•• / / '•/-/•./•/////Cy / / olcsó és szabott árak mellett mindenkor | „A Harisnya-király I a legújabb harisnyákat hozza forgalomba Badapest, Teréx-körnt 2. u. a. s r-T-7 ! «övaiesi nyomda vonalzo és könyvkötő részvénytársaság. Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 39

Next

/
Oldalképek
Tartalom