MAGYAR SZÍNPAD 1891-1892 (1. évfolyam 1-8. sz., 2. évfolyam 1-7. sz.)

1891-12-05 / 8. szám

36 MAGYA K SZINPAD. Fővárosi színházak. — A nemzeti színházban, e hó 27-én került elő­ször szilire a nemrég elhunyt kimagasló drámaírónk, Csiky Gergely „Az atyafiak" czimü három felvonásos színmüve. Ez volt az elhunyt drámaíró hattyúdala s az előadás csak szomorú megerősítése volt annak, amit különben is tudtunk, hogy Csík y Gergely szellemi erejének a teljében vesztette el a magyar drámairodalom. Az előadás gondos, önrevágó volt méltó a kiváló szerző­höz Csillag Teréz, k. H e g y e s i Mari, N á d a i, Vizvári, Mihály fi, Bercsényi, Gabányi, V i z v á r i n é, F e 1 e k i n é mint kitiinö alakítást nyujto­tak. A darabot a közönség nagy élvezettel nézte és sokat tapsolt a szereplőknek. -— A nemzeti színház az operában. A nemzeti színház nyugdíjintézete deczember hó hetedikén előadást rendez az operaházban saját alapja javára. A jótékony­czélu előadásra a „Nagymama", Csiky Gergely színmüve van kitűzve. A czimszerepet Sz. Prielle Kornélia asszony, a nemzeti színház kitűnő művésznője adja. — Drámabirálók. A nemzeti színháznál, mint halljuk, vissza fognak térni a drámabiráló-bizottság régi rendszeréhez. A Csiky Gergely halálával megüresedett dramaturgi állást ugyanis nem töltik be, hanem e helyett egy három tagból álló bizottságot alakítanak, melynek élén az igazgató: Paulay Ede fog állani. A bozottság másik két tagjául Bartók Lajost és Keszler Józsefet emlegetik. — A m. kir. operaházban, a mult hó 27-én a nyugdíjintézet javára rendeztek előadást. A Parasztbe­csület mellet még az a körülmény is vonzott nagy közön­séget, hogy Szilágyi Arabella lépett fel bosszú idő után mint vendég. Utoljára azzal az elhatározásai távozott, liogy a színpadnak bucsut mond. A művésznő mindenkor támasza volt az operának és oly sok szerepet kréált határozott sikerrel, hogy valóban örvendünk, hogy a müintézet újra visszanyerte őt. A közönség a művész­nőt kilipésekor zajos tüntetéssel fogadta és a Turiddu­val való nagy kettőse után perczekig tapsolta. Az opera után az Excelsiorballet négy felvonását tánczolták el. — Álienornak Hubay Jenő nagy operájának első előadása deczember 5-én lesz az operaházban. Az opera szövege az Artus mondakörből van meritze és Merlinnek a nagy dalnoknak a végét tárgyalja. Harancoort fran­czia költő irta a szöveget A poétikus jelenetek mellett jág tér nyílik a látványosságnak is. Különösen Merlin álomlátásában rendeznek nagy hatású élőképeket. — Opera-pályázat. A „Mübarátok Köre" zenei szakbizottsága tegnap este Hubay Jenő elnöklete alatt ülést tartott s megválasztotta az egyesület által kiirt egyfelvonásos opera-pályázat biráló bizottságát. A pá­lyázatra összesen 16 mű érkezett be. — A népszínházban, a szamaritánus egyesület jotékonyczélú előadását deczember 29-én tartják meg. A szerepostás következő: Coppée „A vándor" czimü dramolettjében : Sylvia Jászai Mari, Zanette K. Hegyessy Mari. Arbel-Hue „A megtört sziv" czimü némajátékban: Pierrot Jászai Mari, Columbine F. Hegyi Aranka, Múzsa U. Székely Kornéli, Harlequin Zihihy Gyula. A zenkari próbákat Konti József, a népszínház karnagya vezeti. — Sztojanovits Jenő uj operett-je. A népszín­ház igazgatósága Sztojanovits Jenőtől a „Peking rózsája" czimü operett s az „Uj Rómeó" és a „Csárdás" czimü ballet szerzőjétől uj háromíelvonásos eredeti operettet fogadott el, melynek czime egyelőre „A molnárné." Az operett librettóját Seribe „Celestin" czimü darabja után Radó Antal irta. Az érdekes újdonság vagy deczenmber végén vagy január elején kerül szinre először. Vidék. — A temesvári színházban mult héten a „Becsület a közönség általános érd« 1 'ődése mellett került szinre. Z á v o d sz­k i Teréz, Haraszti Hermin, Komjáthi János, F o 1 1 i n u s Aurél, Kazalitzki, Sándor Emil, C i r e t h Károly Déri Béla nagy sikerrel működtek közre. A társulat Jotékonyczélú előadást (szegény gyermekek felruházására) is rendezett, a mi­dőn sikerült egyveleget adtak. A „Báikirálynő"-ben különösen Várhidi Rózsa a „Csikós" I felv. és „XII Kaktusz«-ban H. Pauli Mariska Ledofszki, K a n t a i Teréz Gyöngyi, Kovács tetszetek. MGor Kiss Mihály a színpadon megje­lent a közönség tüntető tapsai fogadta példát vehetn k rólastb. — A szegedi színházban a^ Madarász zsúfolt házak előtt került szinre. A tetszés legnagyhbrésze Juhász szép énekének és Andorffy diszkrét komikumának jutott. A darab legközelebb új szereposztással kerül szinre és Po-tää Milka szerepét H. Csillag Amália játsza. Szerdán a Suhanczot adták, a czimszerepbeu H. Csillaggal. Andorft'i, Sziklai, Nagy Mari, Pourma, Pogány, Hurfi, Fenyéri és Berényi váltak ki. A színház munkatervét az igazgatóság erre a hónapra a követ­kezőleg állapit itta meg: Decz. 1. Megboldogult, 2. Suhancz, 3. Ripp-Ripp, 4. III. Richárd, 5 Madarász, C. Háromszéki leányok, 7. Dalárünnepély, 8 Parasztkisasszony, 9. Jezsuita és növedéke, 10. Ugyanez, 11. Gerolsteini nagyherczegnő, 12. Ugyanez, 13. Ezres bankó, 14. Pry Pál, 15. Eleven ördög, lti. Hadjárat a békében. 17. Barbi Alice hangversenye, IS Parasztbecsület, 19. Tgvanez. 20. Ugyanez. 21. Szent-e vagy őrült, 22. Ahol unat­koznak, 25. Délután háromszor gymásután Hammeini patkány­fogó, este : Parasztbecsület, 26. Madarász, 27. Két pisztoly, 28., 29.. 30. és 31-én Az ember tragédiája. Január 1-én Toldy Miklós. — A győri színházban a mult héten az Ember tragédiáját szép előadásban, nagy hatással; adták. Az igazgató erre az alkalomra tejesen uj és fényes díszletekre festetett. A főbb szere­pek Pethes (Ádám), Szilagyiné Berta (Éva), Szilágyi Vilmos (Luczifer) kezeiben voltak, akik mindent elkövettek a darab sikere érdekében. A kisebb szerepek, mint Angyal Kiss, P. Szép Olga stb. jól működtek közre. A ranczia forradalmi jelenetben az összes személyzet vettjrészt a primadonnák is és Bácskai Julcsa gyönyörű alakitást mutatott föl. — A kassai színházban e hó 1-én volt a közkedveltség­nek örvendő »Madarász« operettnek a bemutatója ; daczára a felemelt helyárnak zsúfolt ház előtt. Az előadás összevágó volt és a Bzcreplök különösen S t o 1 1 a czimszerepben valamint E 1 1 i n g e r (Postás Milka) S u g á r (Herczegnő) S t o 11 n é (Szaniszló) Berzsenyi (Adelaide) Tiszai (Csörsz báró) sok tapsokat arattak ; A darabot háromszor egymásután ismételték. E héten szinre került »Deborah« melyben Temesvár iné brillírozott kivüle B e r a Paula, Mészáros, C s i s z é r, Mor­vái, és Balázsi arrattak sok tapsot. A kassai idényt általában jónak lehet mondani. — A kolozsvári színházban nemrég a koroevillei haran­gok kerül szim-e, telt ház előtt. Szatmári, Pusztai, Ká­polnai Foris, Hadai és Örley Flóra jelesen oldották meg feladatukat. Szinre került nemrég »Fekete orvos«, Árendás zsidó* és a „Madarász." Decz. 6—12-ig az igazgatóság Csiky­cziklust tervez, a melybe az elhunyt kitűnő iró következő da­rabjai vannak felvéve : Vadrózsa, Jóslat, Petneliázy, Mukányi, Királyfogás, Örök törvény, Proletárok. — Csiky-cziklns Szabadkán. A szabadkai színtársulat Csiky Gergely halála alkalmából Csiky-cziklust rendezett, hogy kegyeletét a nagy halottal szemben lerója. Szinre kerültek „Czeczil házassága", »Szép leányok," „Királyfogás" és „Muká­nyi" Csillag Károly dr. alkalmi epilógjával, melyet Gyuiman Alice szavalt. — A kassai színházban a mult csütörtökön este kedve3 előadást élvezett a színházban megjelent szép számú közönség. Murai „Huszár szerelem* vigjátéka és ezt megelőzőleg Széosv Ferencz magánjelenete „A legény búcsú" adatott. Muray darab­jában kitűntek Kalmár Piroska, Bera Paula, Temesváriné, Ber­zsenyi Julia, Csiszér Kálmán, Mészáros, Morvay, Balázsy, He­gyessy és Földváry. A legénybucsu sikerét Csiszér Kálmán ala pitotta meg. — Kőbányán ifj. Károly Lajos társulata a közönség állandó érdeklődése mellett tartja előadásait. Hétfőn volt a társulat fiatal tehetséges soubrette énekesnőjének Lányi Szidi­nek a jutalomjátéka, mely alkalommal „N e b á n t s v i r á g" került szinre. A jutalmazandó „D e n i s e" szerepét énekelte még pedig teljes sikerrel. A nagy szárnu intelligens közönség minden egyes énekszámát zajosan megtapsolta és virágokkal halmozta el. Uj zenemüvek. Bernstein Mór sepsi-szentgyörgyi könyvkereskedő kiadásában megjelent: „Álom-ébredés« keringő Lantos György székely zeneszerző, rendkívül dal­lamos és magyar motívumokban gazdag szerzeménye, továbbá Kelemenné Zathureczky K. két dala : „Mikor csend van" és „Szovátai bncsudal." — A két mű ára igen csinos kiállításban egyenként 1 frt fővárosunkban kapható Rózsavölgyi és tár­sainál. — Kovács Jenő igazgató színtársulata Baróthon játszik. — Előadták a többek közt »Nagymama« »Tót leány« »Éjjel az erdőn« darabokat. — A közönség az ott ritka vendégeket meglehetősen pártolja. A színészek is jól játszanak. Jobb erők a művezetőn és igazgatón kivül, Kovácsné (az igazgató neje) Krecsányi Katalin, Medgyaszai nővérek, Kántor Terész ; férfiak Hegyi István, Gyárfás Ödön, Szitái L. Hevesi József. — Pályázat vidéki szinházra. A miskolczi szinház bérba­adására vonatkozolag a jövö évi téli idényre a pályázatot kiír­ták. Az ajánlatok Soltész N. Albert válsztmányi igazgatóhoz küldendők deczember 24 éig, hol pályázat föltételei is megte­kinthetők. — Makó Lajos a szegedi szinház igazgatója a napokban a fővárosba,n járt, hogy a Siroki románcz, Az atyafiak és a Tollkirály előadását mégnéze és a darabok előadási jogát meg­szerezze. — Pesti és Dobó színtársulata Kecskeméten a közönség szép pártolása mellett működik. Szombaton, nov. 21-én a Proletá­rokat, vasárnap, 22-én a Peleskei nótáriust, hétfőn 23-án az Elektrát, kedden 24 :én a Huszárszerelmet, 25-én Váljunk el-t Csütörtökön 26-áu Ötödik László-t adták. Elektra czimszerepet

Next

/
Oldalképek
Tartalom