MAGYAR SZÍNPAD 1891-1892 (1. évfolyam 1-8. sz., 2. évfolyam 1-7. sz.)

1891-10-05 / 2. szám

10 MAGYA K SZINPAD. A népszínház jövője. Evva Lajosnak, a népszínház igazgatójának Buda­pest fővárossal kötött szerződése a jövő év október havában letelik. A körülmények oda mutatnak, hogy Evva Lajos nem fogja háboritalanul meghosszabbitliatni szerződését, mert több komoly számbavehető vetélytársa lesz. Amint a napilapok hasábjain említve volt, a nép­színház elnyeréseért egy a nemzeti szinház iDtéző köréből alakult konzorczium, a népszínháznak két első­rendű csillaga, több vidéki szinigaztó és egy fővárosi nagy napilapnak a kiadója fognak versenyezni. A főváros műértő köreiben élénk megbe­szélés tárgyát képezte a népszínház sorsa. Többféle kombinácziót fűztek az uj pályázathoz, amelyek azon­ban sorra elesnek, abban az esetben, ha Evva Lajos, a népszínház mostani igazgatója beadja a pályázatát. Mint programmunkban kijelentettük, lapunk távol áll minden pártoskodástól. A szőnyegen lévő kérdésben is csak a tiszta igazság által vezérel tetve, a népszínház jövőjének érdekében szólalunk föl. Tizenhat év óta áll fönn a népszínház, s ez alatt a tizenhat év alatt a szellemi és anyagi fejlődésnek arra a fokára emelkedett, hogy jelenleg kiállja a versenyt Európa bármely hasonragu műintézetével. A népszínházát arra a fokra, amelyen most áll, Evva Lajos emelte. Követve jeles elődjének, Rákosi Jenőnek a nyomdokait, a népszínházát a folytonos szel­lemi és anyagi fejlődés útjára terelte. Evva Lajos ismeri a népszinház fejlődésének min­den fázisát. Kezdettől fogva tagja a népszínháznak s ismerve magas műveltségét, bátran kimondhatjuk, hogy a népszínházát ez idő szerint Evvánál senki sem képes jobban vezetni. Evva mint ellenőr kezdte pályáját a népszínház­nál. Később titkár lett s mint ilyen az adminisztráczió titkaiba teljesen beavatta magát. Tudományos képzett­ségénél fogva később rábízták az előadások rendezését s mint ilyen, minden alkalommal jelét adta fényes tehetségének. Majd külföldi útra kelt s alaposan tanul­mányozta a nagyobb külföldi színházak viszonyait. És csak miután egy nagy szinház vezetésének minden ágában otthonosan érezte magát, vette át az igazgatást. Mint tapasztalt és képzett ember, luven követte azután is jeles elődjének nyomdokait. A népszinház az elmúlt 16 év alatt mindig biztos alapokon állott, sőt ami csaknem egyedüli az ilyen nagyobb műintézetek történetében, soha egy pillanatra sem ingott meg. Ezt mindenesetre csak megfeszített szorgalom és nagy szakképzettség mellett lehetett elérni s igy kétszeres elismerés illeti meg Evvát, mert benne a jeles üzletember párosul a kitűnő igazgatóval. Pedig könnyű elhinni, hogy a népszinház is épen ugy ki volt téve a megsemmisítésére törő intrikáknak, mint bármelyik vidéki társulat. Többször megtörtént, hogy épen azok igyekeztek megbuktatni, akiknek leg­szentebb kötelességük lett volna a fokozatos fejlődését elősegíteni, még nagyobb áldozatok árán is. De Évva számolt ezekkel is. Bátran szembeszállt az intrikusokkal, akik az ő fölényét látva visszavonul­tak a küzdtérről, átengedve azt a leghivatottabbnak. Azt a színházat tehát, amelyet egy igazgató meg­feszített szorgalma és tehetsége ilyen magas fokra emelt, esetleges válságoknak kitenni nem szabad. Ha egy másik, a viszonyokkal nem ismerős ember venné át az igazgatást, annak káros következményeit csakhamar tapasztalnánk. De másrészt nekünk a vidéken épugy szükségünk van Krecsányira, Aradira, Makóra, Somogyira, Tiszaira, Csókára, mint a népszinháznál Evvára. A vidéki színészet is csak ugy felelhet meg a feladatának, ha legalább a nagyobb városokban olyan igazgatók vannak, akik képesek a vidéki színészetet a mainál nagyobb mértékben állandósítani. Megengedjük, hogy őket is sarkalja ambicziójuk a népszinház igazga­tására, de nekik mindaddig vissza kell a versenytől vonulniok, mig Evva hajlandó a népszinház vezetésére. Evva már sokat áldozott a népszínházért, hadd lássa hát szorgalmának gyümölcseit is. Hogy a nép­szinház a 16 év alatt egy kissé eltért eredeti rendel­tetésétől, annak oka nem az igazgatásban, hanem a magyar népszinmüirodalom teljes pangásában rejlik. Ha megnézzük a népszinház műsorát, láthatjuk, hogy szinre kerülnek ugy a jelesebb hazai termékek, mint a külföld kitűnőbb operettjei, még pedig jó elő­adásban és fényes kiállítással. Ebben a tekintetben sem marad hátra semmi kívánnivaló. Evvát a népszinház vezetésénél még áldozatok árán is meg kellene tartani, mert a magyar színészet­nek, de különösen a népszínháznak nagy szüksége van reá. A fővárosnak tehát nagyon meg kell fontolni a kérdést a pályázatánál, mert egy elhibázott lépés köny­nyen a népszinház romlására vezetne. H. K. Fővárosi színházak. — A nemzeti szinház legközelebbi újdonsága, mely jövő héten kerül szinre, Maupassant „Muaotte" czimü három felvo­násos drámája lesz. Ugyanaz este a dráma előadása előtt Náday Ferencz előadja Széchy Ferenez „A legény búcsúja" ez. magán jelenetét. Előadásra a következő újdonságok vannak ki­szemelve : „Az uj szomszédságok", Festetich Andor gr. vígjátéka, „A pogány magyarok" ; Gabányi Árpád megjutalmazott tragé­diája ; „Az atyafiak" Csiky-től, kinek „Két szerelem" cz. pálya­dijjazott színművét valószínűleg szintén előadják ; úgyszintén Dobsa Lajos „Vigjátéktárgy" cz. vigjátéka, melyet az akadémia régebben megjutalmazott. — A magyar vígszínháznak a mult héten tar­tott közgyűlésén végleg megállapított alapszabályait a belügyminiszter hivatalosan megerősítette. A részvénye­ket erősen gyűjtik s remélhető, hogy az épitkezésre szükséges összeg nemsokára együtt lesz. Az előmunká­latokat egy pár hét alatt meg is kezdik. Most már csak a fővároson áll, hogy a magyar vígszínház föl­épüljön. Reméljük, hogy a főváros most már minden vonakodás nélkül megszavazza az ingyen telket. — A népszínházból. Hunyadi József baritonista, a népszínházi közönség egyik kedvencze, a mult hó 30-án búcsúzott el a szinház közönségétől. A piros bugyelá­rist adták melyben Csillag Pál őrmestert személyesítette. A búcsúzó színészt kilépésekor hosszantartó tapsviharral fogadta a közönség, pályatársai pedig szép babérkoszo­rúval fejezték ki iránta való szeretetüket. Szépen és ér­zéssel énekelte Hunyadi a darabban előforduló dalokat s több izben meg kellett azokat ismételnie. Nagy élve­zet volt hallgatni Blaha Luiza asszonyt, a ki a biróné szerepet adta. Dicséret illeti még Szabó Antalt pompás huszáralakitásáért. A szinház egészen megtelt, — Októ­ber 1-én Pintér Imre, agyőri színtársulat tagja ven­dégszerepelt, Planquette „Rip vau Winkle "-jének czim­szerepét játszva. A fiatal színész megnyerő ktilsö és terjedelmes, érczes hang fölött rendelkezik. E hang még iskolázatlan, de kellemes és kiművelésre alkalmas. Min­denesetre figyelemre méltó tehetséget árul el s tisztesség­gel megállotta a helyét. A közönség ismételten kitün­tette tapsaival. V. Margó Célia mint Lisbeth gyönyö­rűen énekelt és zajos sikert ért el. Mészáros Kornélia (Katherine) kellemes megjelenésével és szép hangjával hatott. Dárdai, Kassai, Solymosi, Újvári bőségesen gon­doskodtak a közönség földerítéséről. — Follinus búcsúja. Follinus Aurél, a népszín­háznak több éven át másondrendezője és kedvelt komi­kusa ma este búcsúzott el a népszinház közönségétől. Celestin szerepét játszotta a Nebántsvirágban. A közön­ség ismételten lelkes tapsokkal fejezte ki elismerését a távozó iránt, a ki nemcsak mint értelmes, jó izlésü színész szerzett a közönségnek számos derült pillanatot, hanem mint a Náni szerzője is emlékezetessé tette nevét. Follinus a Krecsányi társulatához szerződött. — Krecsányi búcsúja a budai színkörből. Való­ságos ünnepi diszt öltött a budai színkör szeptember 30-án. Zsúfolásig megtelt a főváros inteligentiájával, amely átzarándokolt Budára, hogy az általa kedvelt igazgatótól, igazi meleg bucsut vegyen. Bucsuelőadásul: „Negyedik László" került szinre. A szereplők folytonos ovátió tárgyai voltak. Krecsányit minden felvonás után ötször-hatszor a lámpák elé hivták és lelkesen tapsolták. Ezen az előadáson mutatta be magát először Haraszti Her­min Ayda szerepében, s a fővárosi sajtó kivétel nélkül a legelismeröbben nyilatkozik róla. így pl. a „B. H.:" ; „Ayda nehéz szerepében szép sikert aratott, ügyes sza­valata, színpadra termett szép alakja, kellemes orga­numa, mely szenvedélyes kitöréseiben is megtartja zeng­zetességét egyaránt azt bizonyítják, hogy a társulat Harasztiban jeles erővel gyarapodott." Haraszti tud-

Next

/
Oldalképek
Tartalom