Darvas Lóránt et al. (szerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 5. Néprajz, muzeológia, természettudományok (Csíkszereda, 2009)

Természettudományok - Elekes Erzsébet: Flóra és vegetáció Kápolnásfalu környékén

Elekes Erzsébet Az addigi eredményeket SIMONRA! LAJOS (1851-1910) rendszerezte és egészítette ki. Az Erdély edényes flórájának helyesbített foglalata (1887) nem csak kiváló összefoglalás és rendszerezés, tartalmazza Erdély első növényföld­rajzi jellemzését is, alapul szolgálva a későbbi kutatók számára. „Erdély más tájaihoz viszonyítva a Székelyföld kutatása aránylag visszamaradt, csak lápjai és mészkőszirtjei vonzották a botanikusokat, de füvészeink javarésze inkább a magashegységek több zsákmánnyal kecsegtető tetőit kereste. ” (SOÓ 1940) NYÁRÁDY E. GYULA kutatja később a Hargita vizeit, lápjait és erdeit. 0 írja le BANYAI JÁNOS geológus „felfedezéseit” a glaciális maradványfa­jokat őrző lápokról (Nyárádi 1929). 1938-ban készült el SOÓ REZSŐ első kézirata a Székelyföld flórájáról, mely könyv formában 1940-ben jelent meg, A Székelyföld flórájának előmunkálatai címmel. Összegezte és rendszerezte az addigi kutatások eredményeit. Az 1943. év folyamán újra számos magyar botanikus kereste fel a Székelyföldet, s flórájának ismertetését újabb adatokkal gazdagították. így elsősorban JÁVORRA SÁNDOR vezetésével a Magyar Nemzeti Múzeum kutatói, BOROS ÁDÁM, VAJDA LÁSZLÓ, PRISZTER SZANISZLÓ, Rolozs- várról NYÁRÁDI E. GYULA, HARGITAI ZOLTÁN és számos társuk (SOÓ, 1943). Munkamódszerek Rápolnásfalu edényes növényeinek geobotanikai tanulmányozása két szakaszban történt: könyvészeti adatgyűjtés és az eredmények kiértékelése. a) Könyvészeti adatgyűjtés A bibliográfia segítségével adatokat gyűjtöttem Kápolnásfalu keletkezésé­nek történetéről, a vidék botanikai tanulmányairól, domborzatáról, a talajtípu­sok jellemzőiről, és az éghajlatáról. Miután a vizsgálódás és a véleménykikérés is megtörtént, elkészítettem a flóralistát. Az eredeti flóralista 1989-ben készült 176 növényfajjal, Dr. MITITELU DUMITRU egyetemi előadótanár segítségével (aki az államvizsga dolgozatom tudományos szakirányítója volt). Azóta 253 fajjal egészítettem ki, és mind a 429 faj megtalálható a gyűjteményemben. A kritikus növényeket drd. RUPRECHT ESZTER tanár­segéd határozta meg. A nómenklatúra használata a Román Flóra alapján történt (CIOCÂRLAN 2000). A felleltározott növényeket elemeztem életfor­ma, földrajzi származás, előfordulás, legfontosabb ökológiai tényezők (víz, hő, fény, talaj kémhatás), és gazdasági jelentőségük szerint. A mostani flóralista elkészítésénél és a dolgozat megírásánál Dr. PÉTERFI LEONTIN ISTVÁN professzor úr segített. 178

Next

/
Oldalképek
Tartalom