Bálint Laura szerk.: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. Természettudományok (Csíkszereda, 2004)

Kirulyfürdő két erdőtársulásának cönológiai bemutatása (Vajda Márta)

tájaihoz viszonyítva a Székelyföld kutatása aránylag visszamaradt, csak lápjai és mészkőszirtjei vonzották a botanikusokat, de füvészeink javarésze inkább a magashegységek több zsákmánnyal kecsegtető tetőit kereste."(SOÓ 1940) Udvarhely megye flórájáról, ahova Lövéte is tartozott, GÖNCZI LAJOS (1852-1929), a székelyudvarhelyi református kollégium tanára ír és jelentet meg tanulmányt két feldolgozásban (1888, 1890). NYÁRÁDI E. GYULA kutatja később a Hargita vizeit, lápjait és erdeit. O írja le Bányai János geológus „felfedezéseit" a glaciális maradványfajokat őrző lá­pokról (NYÁRÁDI 1929), beleértve Hargitaligetet is, mely a vizsgált területen van és őrzi mindmáig a Saxifraga hirculus oly értékes példányait. 1938-ban készült el SOÓ REZSŐ első kézirata a Székelyföld flórájáról, mely könyvformában 1940-ben jelent meg, A Székelyföld flórájának előmunkálatai címmel. Összegezte és rendszerezte az addigi kutatások eredményeit, és eze­ket kibővítve ma is mérvadó munkák kerültek ki tollából. 1941 nyarán egy erdélyi tanulmányút alkalmával BOROS ÁDÁM kereste fel a területet. Vizsgálatai főleg a mohaflórára, ahogy említi a „mohokra" terjed­tek ki (BOROS 1941). Az 1943. év folyamán újra számos magyar botanikus kereste fel a Székely­földet, s flórájának ismertetését újabb adatokkal gazdagították. így elsősorban JÁVORKA SÁNDOR vezetésével a Magyar Nemzeti Múzeum kutatói, BOROS ÁDÁM, VAJDA LÁSZLÓ, PRISZTER SZANISZLÓ, Kolozsvárról NYÁRÁDI E. GYU­LA, HARGITAI ZOLTÁN és számos társuk (SOÓ 1943). Kirulyfürdő általános bemutatása Kirulyfürdő az északi szélesség 46° 10' (ívperc) és a keleti hosszúság 25°35'­ének metszéspontjában található. Erdélyben a Központi-Hargita vulkanikus hegy­ség déli előterében, a fenyvesek koszorúzta, mélyen bevágódó Tolvajos-patak völ­gyében helyezkedik el. Hegyaljai, völgymedencei település és klimatikus üdü­lőhely. A Központi-Hargita legközelebbi csúcsai légvonalban: 12 km-re a Csicsói­Hargita (1761 m), 16 km-re a Rákosi-Hargita (1758 m), 14 km-re a Madéfalvi­Hargita (1709 m), 17 km-re a Madarasi-Hargita (1801 m). A községközponttól, Lövététől légvonalban 7,8 km-re fekszik. Az egykori fürdőtelep, ma ifjúsági üdülő­tábor környékének legfontosabb magaslatai: Iliszaháta (900 m) és Kövesbérc (935 m), délen a Pálkútja (905 m) és a Fertő (883 m), míg nyugaton a Kirulybérc (807 m). Kirulyfürdő belterületének északi sarkánál, bal oldalt az Ilosza-patak (a Szá­razság-patakkal együtt) ömlik a Tolvajos-patakba, míg a belterület déli határánál a Gyepü-patak (a Kékvíz-patakkal együtt) a legjelentősebb jobb oldali mellékág.

Next

/
Oldalképek
Tartalom