Koppány Tibor: A Sümegi vár és a Devecseri kastély reneszánsz kőfaragványai (Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 7. Budapest, 1995)

A sümegi vár reneszánsz kőfaragványai - V. Összefoglalás

13 Bellus Russus Tamás apostoli főjegyző és segesdi főesperes, a veszprémi püspökség hely­tartója személyére: Gutheil 2007. No. 203-205.; Baldus Vincére: Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó oklevelek regesztái. Szekszárd 2000. No. 1015. és Gutheil 2007. No. 206. 14 Reiszig Ede: A magyarországi lános-lovagok a XVI. században. Századok 53-54 (1919— 1920) 444-451.; Kubinyi András: Beriszló Péter és budai szereplése. Budapest Régiségei XX (1963) 125-134. 15 Statileo János személyére: Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal X. Pest 1863. 363.; Lukcsics-Fraknói 1907. LXXIV-LXXV; Sörös Pongrác: Statileo János életéhez. A pannonhalmi Szt.Benedek-rendi főgimnázium évkönyve, 1916/1.; Bedy 1934. 59.; Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance I. Kolozsvár 1943. 69, 197­198.; Gutheil 2007. No. 210, 212. 16 Nagybákay Péter: Beriszló Péter veszprémi püspök címeres sírköve. VMMK 13 (1978) 113-130. 17 1520-ban Devecseri Choron András, Beriszló familiárisaként vihetett nagyobb összeget számára Veszprémből a török elleni harchoz: MOL Dl. 93816. 18 Várdai Pál személyére: Solymosi László: Nagybajom története. Kaposvár 1979. 23-26.; pályafutására: Fógel József: II. Ulászló udvartartása (1490-1516.). Bp. 1913. 49, 85, 90.; Kubinyi András: Egy üzletelő és diplomata várúr Mohács előtt: Ákosházi Sárkány Ambrus. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára - tanulmányok. Szerk.: Pámer Nóra. Bp. 1994. (Művészettörténet - Műemlékvédelem VI.) 263-292.; Kubinyi András: Szálkai László esztergomi érsek politikai szereplése. Aetas 9 (1994) 151-156. és Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Bp. 1999. 229-230. 19 Pethry Miklós személyére: Egyháztört. Emi L, 131. és II. 344.; Kostka Szaniszlóra: MOL Dl. 68523-68524. és Lukcsics-Fraknói 1907. LXXXV. 20 MOL Dl. 89158-89159. 21 Magyar humanisták levelei. XV-XVI. század. Közreadja: V. Kovács Sándor. Bp. 1971. 531-532.; Mohács emlékezete. Szerk.: Katona Tamás. Bp. 1979. 173.; Kredics-Solymosi 1993. 7.; Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Bp. 1999. 90-91, 107. 22 Egyháztört. Emi. III. 134. 23 Kubinyi András: A Jagello-kori értelmiség. In: Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szerk.: Zombori István. Szeged 1988. 18. (39. jegyzet) 24 MOL Dl. 93816.; Hathalmi tisztségére: MOL Dl. 47050. 25 Horváth 2000. 260-261. 26 Antonius Fekete Nagy-Victor Kenéz-Ladislaus Solymosi-Geisa Érszegi: Monumenta rusticorum in Hungária rebellium anno MDXIV. Bp. 1979. 391., f. 514-516.; Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. Regeszták a vasvári káptalan levéltárának oklevele­iből (1130) 1212-1526. Készítette: Kóta Péter. Szombathely 1997. 683., 684. sz. regeszta 27 A devecseri kastély kutatásáról és építéstörténetéről korábbi összefoglalások: Koppány 1983; Koppány 1992; a kutatás- és építéstörténetet, valamint a reneszánsz kőfaragványok feldolgozását 1. jelen kötet második részében. 28 Árpás Endre-Emszt Gyula-Gálos Miklós-Kertész Pál-Marek István: Az úgynevezett Budakörnyéki márga és jelentősége a magyar építészettörténetben. In: Horler Miklós het­venedik születésnapjára - tanulmányok. Szerk.: Lővei Pál. Bp. 1993. (Művészettörténet ­Műemlékvédelem IV.) 239-258. 29 A budai márgából készült korai reneszánsz kőfaragványok elterjedése feldolgozatlan. Említett és ismert lelőhelyei az előző jegyzetben említett, alapvető műben, illetve a cím­szavak szerinti szakirodalomban találhatók. 30 Détshy Mihály: Adatok Joannes Maria Speciecasa hadiépítész életpályájáról. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára - tanulmányok. Szerk.: Pámer Nóra. Bp. 1994. (Művészettörténet - Műemlékvédelem. VI.) 229.

Next

/
Oldalképek
Tartalom