Bardoly István szerk.: Etűdök Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére (Budapest, 2004)

Lővei Pál: Táguló körök szűkülő határok között. A Műemlékek Országos Bizottsága budapesti képeslapsorozatai

26 A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István, Haris Andrea. Bu­dapest, 1996. 272., 273., 274. 27 Az előadásokra a továbbiakban nincs hely kitérni, mivel azonban a kérdés nem érdektelen, felsorolom azokat a forráshelyeket, amelyek tudomásomra jutottak: KÖH Tudományos Irat­tár, MOB iratok 1922/138. és 240 (Lechner Jenőt felkérik egy bevezető előadás tartására), 1922/520. és 572. (Gerevich Tibor készített tervezetet az előadások témájáról, 1923 januárja és áprilisa között nyolc előadás lesz), 1923/23 (a nyolcból hét előadás rövid összefoglalója), KÖH Tudományos Irattár, MOB iktatókönyv és tárgymutatója (a továbbiakban: MOB iktató­könyv) 1923:1923/29. (belügyminiszteri és rendőri engedély kérése), 1923/34. (tiszteletjegy a lapok tudósítóinak), 1923/50 (diákat vásárolnak az előadásokhoz), 126., 153. és 173. (felhívás az 5., 6. és 7. előadásra), 196 (előadói tiszteletdíjak); KÖH Tudományos Irattár, MOB iratok 1923/316. (a MOB 1923/24. évi költségvetésének tervezetében két, egyaránt hat előadást tar­talmazóelőadássorozat szerepel), MOB iktatókönyv 1926-1927:1927/486. (nyomdai ajánlatok az előadássorozat plakátjaihoz). 28 Itt kell megjegyezni, hogy a képeslap-akció iratanyagának túlnyomó részét később kiselej­tezték, így legtöbbször csupán az iktatókönyvi bejegyzésekre vagyunk kénytelenek hagyat­kozni. 29 KÖH Tudományos Irattár, MOB iratok 1922/139., 140., 296., 1923/26. (a játékokhoz Dörre Tiva­dar és Reichl Kálmán akvarelljeit, illetve rajzait kívántákfelhasználni), 1923/316. 30 Budapesti látképeket, városképeket, épületeket ábrázoló festmények alapján készült ké­peslapokra nem ez volt az első példa, még ha a MOB programjának alkotói erről hallgat­tak is: 1913 körül az Iparművészeti Iskolában készültek színes látképes levelezőlapok, két különböző, a Halászbástyát ábrázolót ismerek; 1917 és 1921 közötti dátumokkal ismerem a „Művészlevelezőlap Hausner H. 7014/..." sorozat darabjait - dunai látkép, a királyi palota, a Halászbástya, a Bazilika, a Vajdahunyad vára ábrázolása szerepel például rajtuk. Jelentős különbség azonban szempontunkból, hogy a korábbi lapok csak „ábrázoltak", míg a MOB ki­adványai műemléki szempontból értékelésnek tekinthetők: a „műemlék" bélyegét nyomták az ábrázolt épületekre. 31 Jelentés a MOB 1923. június 28-i üléséről, KÖH Tudományos Irattár, MOB iratok 1923/257: a MOB a „Székesfőváros jubileuma alkalmából készítendő műemlék-kiadványok és rendezen­dő előadássorozat ügyében a Kabdebo Gyula és dr. Lechner Jenő által készített átirat-terve­zetet végleges formájában elfogadta és a Székesfővárosnak megküldte." 32 KÖH Tudományos Irattár, MOB iratok 1923/408. 33 Budapest műemlékei. Szerk. Lechner Jenő. Budapest, Székesfőváros és a Műemlékek Orszá­gos Bizottsága kiadása, é. n. 34 CsK. [Csányi Károly]: Budapest műemlékei. = Magyar Iparművészet, 27. 1924. 21.; Budapest műemlékei. = Magyar Iparművészet, 28.1925. 22. 35 KÖH Tudományos Irattár, MOB iratok 1927/236.: 1927. június 28-án a MOB a minisztériumtól a kiadási költségek törlesztésére 2000 pengő engedélyezését kéri. 36 KÖH Tudományos Irattár, MOB iratok 1922/296 és 1923/316. 37 KÖH Tudományos Irattár, MOB iratok 1922/451. 38 KÖH Tudományos Irattár, MOB iratok 1923/370.; Sándy Gyula építész, egyetemi tanár, a MOB tagja 1917 és 1937 között: A magyar műemlékvédelem korszakai (26. jegyzetben i. m.) 273., 274,275. 39 Rigler József Ede papírnemű- és írószergyáros (1847-1909), cégét már 1894-ben részvénytár­sasággá alakította, amely halála után tovább működött. 40 KÖH Tudományos Irattár, MOB iktatókönyv 1923: 393. és 398. 41 Légrády Károly (1834-1903) 1858-ban hozta létre nyomdáját, 1878-ban alapította a Pesti Hírlapot. 1902-től fiai, Ottó és Imre voltak a Légrády Testvérek Nyomdai Műintézet társtulaj­donosai, Ottó a Pest Hírlapnak is főszerkesztője lett. 42 Hornyánszky Viktor (1828-1882) 1862-ben alapította nyomdáját, amelyet halálát követően fiai, Viktor és Ernő vezetett és fejleszett tovább.

Next

/
Oldalképek
Tartalom