Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 11. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2002)

Olajos Csaba: Kastélyok és kúriák Borsod-Abaúj-Zemplon megyében

üres állapotban van, szükséges volna a helyi tanács véleményét kikérni, hogy ezen üresen álló épülettel továbbiakban mit szándékozik lenni. 2/ Sajóörös. Melczer kastély Az EM. Műemléki Csoportja már korábban hozzájárult az épület elbontásához. Helyszínen megállapí­tottuk, hog)' a kiadott engedély alapján a bontási munkálatok folyamatban vannak csupán kisebb épületmaradványok állnak a helyszínen. Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy a Műemléki Hivatal a község határában lévő és Melczer János által 1865-ben létesített kriptaépületet műemlékvédelem alá kívánja helyezni. 3. / Ernőd. Erdődy kastély. Az. épületet néhány évvel ezelőtt még iskola céljára használta a község. Azóta már csak raktár céljára alkalmas, mert mint a helyszínen megtudtuk, időközben elhordták az épület nyílászáró szerkezeteit és burkolatának nagyobb részét. Az épület állaga szerkezeti falában kielégítő, mindössze a Keleti hom­lokzaton van eg)' nagyobb sérülés a pinceablak felett, ill. annak környékén. Környezetében több öreg fa. Jelenleg TSzCs. Raktárai vannak a helységekben, a TSzCs. Azonban Semmiféle űj munkát nem végez az épületben. A községi tanács az épületet nem kívánja üzemeltetni, ill. karbahelyezni, ugyanakkor új kultúrotthon építésére gondol. A bizottság nem tartja helyesnek a községi tanács véleményét és egyáltalán a hozzáállását a műemléki kérdésekhez és ez. nagymérlékben befolyásolja az épület állagát is. A bizottság javasolja, hog)' az épületet vagy iskola, vag)' kultúrotthon céljára vegyék igényije, esetleg elképzelhetőnek tartja azt is, hog)' a meglévő tanácsháza ebbe az épület­ben költözik át annál is inkább, mert a község súlypontjában ez az. épület áll és a jelenlegi tanácsházából lakásokat lehetne létesíteni. 4. / Sály. Gorove-Eötvös kastély. A megye egyik legszebb barokk kastélya, műemléki értéke több tekintetben túlnő a megye határain. Az épülettel a községi tanács természeténél fogva - tekintettel az épület nagyságára - semmit sem tehet az állagmegóváson és a további rongálások megakadályozásán kívül. Célszerűnek látszik az épületet szo­ciális otthon céljára felhasználni és ezzel kapcsolatban a bizottság javasolja .hogy a Bodrogkeresztúrba tervezett szociális otthon megépítésétől a megyei tanács tekintsen el és helyette a sályi kastélyt használ­ja fel erre a célra. /Új épület létesítését vették tervbe korábban Bodrogkeresztúron kb. 4 milliós költ­séggel./ 5. / Cserépváralja. Coburg kastély. Az épület rendkívül elhanyagolt állapotban van. A Műemléki Hivatal ismeretlen tettes ellen feljelen­tést fog tenni az épület állagában bekövetkezett ilyen mérvű sérülések miatt. Szemtanuk elbeszélése szerint néhány évvel ezelőtt ép állapotban állt az egész kastély. Az épület rendkívül festői környezetben a Cserépvárat is magába foglaló domb alatt helyezkedik el, a várdomb, valamint a kápolna és kút közzé települt. Megvizsgálandónak tartja a bizottság ezen a helyen istállóépületek, illetve állatgazdasági telep létesítését. Ezzel kapcsolatban a megyei tanács Mezőgazdasági osztályának megkeresését tartja szük­ségesnek. 6. / Onga. A községben lévő úgynevezett Koczeán Gáspár féle kastél) ma iskola, műemléki értéket nem képvisel. A Bárczay féle kastély 5o %-ban elbontva, ma még egy lakrész áll, a műemléki Hivatal itt kész helyzet elé volt állítva a megindított bontással. A meglévő épületmaradványok már műemléki épületet nem képviselnek. 7. / Fancsal. Bornemissza kastély Ma tanácsháza, Rákóczi u. 15. sz. alatt. Kultúrterem is van az épületben azonban csak részben üzemel. Teljes üzembeállítás kívánatos volna. Megjegyezni kívánjuk, hogy a községben ezen kívül két kastély van, melyek közül különösen jelenleg a község közepén fekvő, úgynevezett Népbolt épület jelentős műemléki értéket képvisel. Célszerűnek látszana a jelenleg külpontosán fekvő Bornemissza kastélyból ebbe az épületbe áthelyezni és a másik két kastélyépületből lakásokat, tejbegyűjtőt, orvosi rendelőt, művelődés házat létrehozni tekintettel arra, hogy a községben lakáshiány mutatkozik. 8. / Fulókércs. Az úgynevezett Jelenti féle kastély jelenleg lakás céljára van használatban, részben már megszűnt épület, az itt lévő épületnek műemléki értéke nincs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom