Bardoly István és László Csaba szerk.: Koppány Tibor Hetvenedik Születésnapjára (Művészettörténet - műemlékvédelem 10. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1998)

Cabello, Juan – Simon Zoltán: A kékedi kastély 17-19. századi építéstörténetéhez

A kékedi kastély 17-19. századi építéstörténetéhez JUAN CABELLO - SIMON ZOLTÁN 1994-ben már megjelent egy közleményünk, amely a kastély építéstörténetét dol­gozta fel. 1 Ám a terjedelmi korlátok akkor nem tették lehetővé a téma teljes feldol­gozását. Emiatt akkor keresnünk kellett az épület történetében egy olyan építési szakaszt, amely alapjaiban változtatta meg a kastély tömegét, tér- és alaprajzi elren­dezését. Célunk az volt, hogy oly módon szakíthassuk félbe értekezésünket, hogy az addig leírtak a kastély történetének egy olyan fejezetét zárja le, amely önmagá­ban - az utána következő építési periódusok ismertetése nélkül is - megállja he­lyét. Szerencsénkre akadt ilyen, mégpedig az 1627. év, amikor Kékedi György fiai, Zsigmond, Balázs és János megosztoztak az addig közösen bírt javak felett. Az osz­tályoslevélben - amely először említi meg a Kékedi György által épített kastélyt ­nemcsak az épület megosztását rögzítették, hanem a további kiépítések felől is ren­delkezett. 2 Az osztályban vállalt építési kötelezettség következményeként megkez­dődött az egy tömbből épült, háromszintes, szimmetrikus elrendezésű, kerek ­északi sarkaihoz, valamint déli homlokzatának tengelyében épített - tornyokkal „erősített" kastély dél felé való bővítése. 3 Az 1627-ben elhatározott és nem sokkal később megvalósult építkezés, majd az ezt követő közel 250 évet felölelő átalakítá­sok valóban alapjaiban változtatták meg az addig megszokott építészeti képet. A 19. század második felére alakult ki - napjainkban is látható - árkádos folyosó­val határolt zárt udvaros, északi sarkain kerek, míg délen olaszbástyákkal „erődí­tett" emeletes kastély. Északi, illetve déli homlokzatait romantikus oromzatok emelték ki. 4 Az épület tengelyében elhelyezett timpanonos kapuzat, valamint a dé­li bástyák közötti szakasz nyitott ívekkel tagolt teraszos beépítése teszi mozgalmas­sá az építészeti látványt. Nem kétséges, hogy ugyanekkor zárult le a belső terek fel­osztása, mint ahogy ablak- és ajtónyílás rendszerének kialakulását is befejezettnek tekinthetjük erre az időre. Ezután már csak néhány jelentéktelen módosításról be­szélhetünk, amelyek nagy részét 1945 után végezték el. Dolgozatunkban az 1627 és 1864 közötti időszak építéstörténetét kívánjuk is­mertetni, természetesen nem feledkezve el az együttes kiépítésében meghatározó szerepet játszó Kékedi, majd a kastélyt öröklő Melczer család bemutatásáról sem. Az 1627 évi építkezés Szükségesnek véljük az 1627. január 29-én írásban foglalt, fentebb már említett osztály idevonatkozó passzusának felidézését, hiszen annak elemzése nyomán sike­rült azonosítanunk - a kutatás során a többi építési szakasztól is jól elkülöníthető - nagyarányú építkezést. „... Minket... meg bízatván a Vitézleő Kékedy Bálás Uram,

Next

/
Oldalképek
Tartalom