Lővei Pál szerk.: Horler Miklós Hetvenedik születésnapjára Tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 4. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1993)

Balázsik Tamás: A csütörtökhelyi kettőskápolna

A csütörtökhelyi kettőskápolna BAIÁZSIK TAMÁS A csü tör tökhelyi (Spissky Stvrtok, Szlová­kia) kápolna (1-2. kép) középkori építészetünk kimagasló értékű remeke. A szak­irodalom lényegesen nagyobb teret szentel stiláris kapcsolatai kérdésének, pedig az épület típustörténeti vizsgálata is szolgálhat tanulságokkal. Tanulmányunk kí­sérlet, hogy néhány, speciálisan megválasztott szempont alapján átfogóbb össze­függésrendszerbe helyezzük középkori építészetünk eme jelentős alkotását. 1 A középkori szakrális építészet típusait tanulmányozva sajátos tagozódást figyel­hetünk meg. Egyik jelentősebb csoportját azok az épületek alkotják, amelyek léte az általános liturgikus gyakorlat követelménye. A másik csoportba azok az építmé­nyek, létesítmények tartoznak, amelyek ugyan hasonlóképpen nélkülözhetetle­nek, azonban az általuk kielégített funkció nem feltétlenül kap önálló építészeti megfogalmazást, illetőleg olyan funkciókat elégítenek ki, amelyeket az előző cso­port épületei is elláthatnak. Ez azt is jelenti, hogy ugyanazon szükséglet alacso­nyabb vag)' magasabb szinten elégülhet ki. A tagozódást úgy is tekinthetjük, mint ami bizonyos „határértékek" között valósul meg. Szemléletessé téve a jelenséget: ilyen sor egyik végletének tekinthető például az ebrachi (Oberfranken) ciszterci monostor Szent Mihály-kápolnája 1 , a másik végletet pedig bármely monostornak a halottkultusz szolgálatában álló Szent Mihály-oltára jelölheti ki. Az ebrachi ká­polna képviselte végletnek, illetve annak az igénynek, amelynek megépülése kö­szönhető, megvan az a speciális sajátossága, hogy egyúttal a maximális szimboli­kus telítettséget és az átlagon felüli építészeti minőséget is létrehozhatja az adott épülettípus keretében. Az ebrachi kápolna esetében az egymásra rétegződés a következőképpen érvé­nyes: az épület a monostortemplom kereszthajójának északi oldalához csatlako­zik. Rendeltetésének megfelelően - halotti kápolna - a lélekvezető, a lelkek jó és rossz cselekedeteit mérlegelő Szent Mihálynak szentelték. Ez a dedikáció össz­hangban van azzal is, hogy a karnerek reminiszcenciájaként szentélye - itt kapott helyet az alapító sírja - alatt ossariumot alakítottak ki, amelyből ajtó nyílik a szer­zetesek temetőjére. A karnerek csontháza pedig dedikációik szerint az örök élet reményében meghaltak összességének, a „hívő lelkek"-nek a csontjait őrizte a fel­támadásig. A kápolna kereszt alaprajza pedig a Szent Keresztre utal, melynek ál­dozata biztosítéka a „hívő lelkek" purgatóriumi tisztulásának és szabadulásának. Nem véletlen, hogy kereszt alaprajzot kapott a heiligenkreuzi (Alsó-Ausztria) mo­nostor északi kereszthajószárához épített 13. századi Szent Kereszt-karner csont­háza (és talán annak felépítménye is, melyet azonban a 17. században lebontot­tak). 3 Az ebrachi kápolna, három oltárának felszentelési időpontja szerint 1207­ben legalábbis nagyobbrészt készen lehetett. Az egykor lettnerrel leválasztott ha-

Next

/
Oldalképek
Tartalom