Magyar Műemlékvédelem (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 13. Budapest, 2006)

Gábor Eszter: Stadtwäldchen Allée – Városligeti fasor (1800-1873)

egyfüles keretű, erősen kiülő szemöldökű ablakvolt. (Afő­emeletként kezelt földszint ablakai jóval nagyobbak voltak az emeletieknél; arányuk 4:3, miközben a belmagasságok aránya mindössze 13:12.) A hátsó homlokzatról nem maradt fenn ábrázolás, de az alap- és a részletrajzok tanúsága szerint a főhomlokzat­hoz hasonlóan ez is háromosztású volt. Középen mindkét szinten íves záródású hármas nyílások vezettek a föld­szinten kétoszlopos loggiára, az emeleten törpepilléres teraszra. 201 A fő- és hátsó homlokzaton egy-egy ablakos oldalszárny fogta közre a hangsúlyos középrészt. A hátsó homlokzat a kor villaépítészetében általánosan elfogadott rendszerhez igazodott, azaz a szintek szerves részét képe­ző háromnyílésú loggia - vagy portikusz - került a közép­tengely főtere elé. Ettől tértel oly feltűnően a főhomlokzat hatalmas íve. (43. kép) A hatalmas nyílás diadalív-motívumként való megjele­nését - mind a Wechselmann-, mind a Madarász-villa ese­tében - akadályozza az a körülmény, hogy a nyílást kere­tező pilaszterek nem futnak megszakítatlanul a koronázó párkányig, hanem az övpárkány által elválasztva, két egy­más fölötti pilaszterként jelennek meg. Ez a megoldás az épület szintekre bontását - lakóépület voltát - érzékelteti, még a Madarász-villa esetében is, ahol nincs is emelet. 20­A Wechselmann-villa alapelrendezése első pillantásra szinte szokványos, de alaposabb mérlegelés során megle­hetősen bonyolultnak mutatkozik. A fő- és a hátsó hom­lokzatra mindkét szinten három-három szoba nyílik; a szél­ső tengelyekben 2°, a középsőben 3° szélesek. A szélsők mélysége egységesen 2°5'9", a középsőké a földszinten 4° és 3°3^ az emeletieké 2°3'illetve 3°3', ám itt közbe van iktat­va egy mindkét szomszédos helyiségtől zárt fallal elválasz­tott, 1°2' mélységű ablaktalan helyiség, amelynek léte már a funkcióbeli bonyodalmakhoz tartozik. A földszint (fő­homlokzat felől nézve) balszárnyát egy zárt fal választja el a szint többi részétől. Az emeleten az izoláció nem ennyire következetes, de a terek kapcsolata meglehetősen bonyo­lult. Az épület mindkét szárnyán látható az alagsorból az emeletig vezető patkóvonalú lépcső. E lépcsőházakból az emeleten előre és hátrafelé is nyílik ajtó: a bal oldalon van összeköttetés az elő és a hátsó homlokzati helyiség között a lépcsőházon és a hozzá kapcsolódó folyosón keresztül. Ezzel szemben a jobb oldalon a folyosót zárt fal választja el a kerti homlokzatra nyíló szobától. A folyosókból mindkét oldalon nyílik egy-egy ablaktalan helyiség, amelyeknek oldalhomlokzati faluk van, tehát ablakot is lehetett volna nyitni rajtuk. Az emeleten van tehát összesen három is­meretlen rendeltetésű ablaktalan helyiség. A Lohr József építési főfelügyelő által a Középítési Bizottmánynak be­mutatott statisztikai adatok annyi segítséget nyújtanak, hogy bennük az emeleti helyiségek között szerepel két éléskamra, amelyeket talán azonosíthatunk a folyosókról nyíló ablaktalan helyiségekkel. (Az épület középpontjá­ban lévő ablaktalan helyiség meghatározásához ő sem ad segítséget. Ha azt tekintjük, hogy a fő- és a hátsó hom­lokzatra nyíló három-három helyiség közül az egyiket a tervrajz konyhának jelöli, és a jelentés is említ az emeleten egy konyhát, akkor a jelentésben szereplő hat szoba szám csak úgy áll össze, hogy az ablaktalan helyiséget is szobá­nak számítjuk. A tervek alapján nem kizárható - bár nem is bizonyított -, hogy ennek a „szobának" tetővilágítása le­hetett volna. 203 A földszinten hét szobát jelez a jelentés; a fő- és a hátsó homlokzatra nyíló hat szobán kívül valóban található a terven egy oldalhomlokzati kisszoba a bal oldalon, míg ennekjobb oldali megfelelője - a jelentésben szintén em­lített - fürdőszoba. Ez a viszonylag tágas helyiség újdon­ságnak tekinthető; párját a vizsgált területen eddig csak a néhány évvel korábbi Schosberger-villában (városligeti 39-41. szám) láthattuk, és tudunk Fauser Antal gyógysze­résznek városligeti 3. számú kertjében, a villa közelében, 1871-ben épített kis fürdőházáról. 204 (A Wechselmann-villa tervein található még - a jelentésben különös módon meg sem említett - hat, szintenként két illemhely. Ilyen bőséget korábban nem találtunk.) A jelentés említ az alagsorban 2 szobát, 2 konyhát, 2 éléskamrát és 1 raktárt - ezek az alaprajzban azonosíthatók. A szobák a főhomlok­zat felé néznek, a konyhák hátra, az éléskamrák oldalra. A raktárhelyiség középen lehetett, a rajz szerint több közfal­lal részekre osztva. A Wechselmann-villában a jelentés szerint volt 3 kony­ha, ebből arra következtethetünk, hogy három önálló lakás lehetett benne. Egy meglehetősen bonyolult alaprajzú az emeleten, ennek a konyhája is a szinten volt; és két kisebb a földszinten, amelyeknek konyhájuk az alagsorban volt. (Lehet, hogy az alaprajz nem volt teljesen pontos, ott is volt nyílás, ahol ezt nem jelölték, és talán volt összekötte­tés az emeleti középtengely terei között is.) Ha a villa úgy épült meg, ahogy a tervek alapján következtetni lehet, nem csodálható, hogy későbbi tulajdonosa már nem kí­vánta eredeti elrendezésében használni. A Wechselmann-villa kertjének ékessége az évszako­kat megjelenítő négy allegorikus szobor. (44. kép) A Nyár és a Tél alakja a villáról készült Klösz-fotón is látható (43. kép), bizonyos tehát, hogy még az átalakítás előtt, tehát Wechselmann idején kerültek a kertbe. Ennél többet nem tudunk róluk. Ez ideig nem ismert sem a készítőjük, sem a készítés, illetve az elhelyezés ideje. Csupán feltételez­zük, hogy valamelyik nagyobb Wechselmann építkezé­sen közreműködő épületszobrász alkotásairól lehet szó. A hetvenes években két fontos Ybl-épületnek a Vámház­nak (1870-1874) és a Várkertbazárnak (1875-1879) volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom