Magyar Műemlékvédelem 1991-2000 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 12. Budapest, 2005)

VII. A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS FORRÁSAI - a. összefoglaló művek (2421-3367.)

kezes tézisei, Vámossy Ferenc és Végh János opponensi véle­ménye. = Építés- Építészettudomány, 25,1995, 3/4. 307-338. 2646. FERKAI ANDRÁS: A sztálinizmus építészetéről. In: A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Pé­ter, Turai Hedvig. [Budapest], Corvina, 1992. 24-33., ül­2647. FERKAI ANDRÁS: Vita a nemzeti építészetről. II. 1930­1939. = Építés- Építészettudomány, 24,1994, 3/4. 255-278. 2648. FEUER-TÓTH, RÓZSA: Art and Humanism in Hunga­ry in the Age of Matthias Corvinus. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ism. BOGYAY, THOMAS VON = Kunstchronik, 46, 1993, 6. 314-317.; PAJORIN KLÁRA = Irodalomtörténeti Közlemények, 96,1992, 5/6. 685-666. 2649. FiALA, ANDREJ: Pokrokové prvky fortifikacnej achitektúry 16. storocia. = Pamiatky a múzea, 1996,3.24-27, ill. 2650. FIALA, ANDREJ: Sakrálne architektúry v stredovekych oprevnenych feudálnych sídlach. = Pamiatky a múzeá, 1995, 4.18-21., ül. 2651. FIALA, ANDREJ: Sakrale Architekturen in mittelalterlichen befestigten Feudalsitzen. = Pamiatky a múzea, 1996. Sonderausgabe 6-9., ill. 2652. FIDLER, PETR: ...alla moderna gebaut und vom sehr artigen goût...sa Palais Dietrichstein-Lobkowitz in Wien. Zur Frage des französischen Einflusses in der mitteleuropäischen Architektur des 17. Jahrhunderts. = Acta Históriáé Artium, 37>1994/1995> 1/4.145-174- ÜL 2653. FIDLER, PETR: K architecture stfedoevropského Seicenta. = Ars, 1994, 2.135-156., ill. 2654. FIDLER, PETR: Die Barockearchitektur in der Slowakei. = Pamiatky a múzea, 1992, Sonderdruck, 2-13., ül. FIDLER, PETR: Domenico Sciassia und seine Landsleute in Österreich und im Königreich Ungarn. > 4125. 2655. FILEP ANTAL: Az ajtó előtti boltozat (A Kisalföld népi építészetének speciális építészeti eleme). In: Házi Jenő em­lékkönyv. Emlékkönyv Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa születésének 100. évfordulója tiszteletére. Szerk. Dominkovits Péter, Turbuly Éva. Sopron, Soproni Levéltár, 1993.381-400. 2656. FILEP ANTAL: Kérdések, feladatok a magyar nép csűr­és pajtaépítési hagyományainak kutatásában. In: „Isten áldja a tisztes ipart." Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Szerk. Szende Katalin, Kücsán József. Sopron, Soproni Mú­zeum, 1998.333-346., ill. FILEP ANTAL: Nagytáji egységesség és regionális tagolódás a Kisalföld építő kultúrájában. > 80. 2657. FILEP ANTAL: Szőlőhegyi településtörténet a 18-19. szá­zadban. [Győr és környéke] In: Borok és korok. Bepülantás a bor kultúrtörténetébe. Szerk. Benyák Zoltán, Benyák Ferenc. Budapest, Hermész Kör, 1999.155-168. 2658. FiSKOVic, IGOR: AZ adriai Horvátország - Mátyás ki­rály Magyarországa. In: Horvátország / Magyarország / Euró­pa. Évszázados képzőművészeti kapcsolatok. Szerk. Jadranka Damjanov. Zagreb, Drustvo madarskih znanstvenika u imjetnika u Hrvatskoj, 2000.368-385., ill. 2659. FISKOVIC, IGOR: A magyar-horvát térség képzőművé­szeti kultúrája Mátyás korában. In: Horvátország / Magyar­ország. Évszázados irodalmi és képzőművészeti kapcsolatok. Szerk. Jadranka Damjanov. Zagreb, Most, 1995.301-314., ill. 2660. FUTTATÓ NORBERT: Adalék az Árpád-kori magyarság életmódjának és lakóházainak kérdéséhez. = Pannoniculus. Ser. B. No 1.1997. 71-72. 2661. FÜGEDI ERIK: Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio. A nemzetségi monostor. = Századok, 125,1991, 1. 35-67 2662. FÜGEDI ERIK: A szerzetesrendek a középkori Magyar­országon. In: A katolikus egyház Magyarországon. Szerk. Somorjai Ádám, Zombori István. Budapest, Magyar Katoli­kus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága, 1991. 37-48. 2663. FÜGEDI MÁRIA: Állatábrázolások a magyar népmű­vészetben. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 1993. 228 p., ill. (Officina musei) ism. FLÓRIÁN, MÁRTA = Acta Ethnographica, 44,1999, 1/2. 268-269. 2664. FÜLÖP ÉVA: A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irányítása (1848-1849). Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiái Munkakö­zösség, 1995. 252 p. (METEM könyvek, 8.) ism. KŐHEGYI MIHÁLY = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 7,1995,3/4. 252-254. 2665. FÜLÖP ÉVA: Művészeti tevékenység és művészetpárto­lás az Esterházy családban. = Limes, 13, 2000, 4. 61-65. 2666. FÜLÖP GYULA: Régészeti feltárások [Fejér megye 1989-1992]. = Alba Regia, 26.1997.188-200., ill. 2667. GAÁL KÁROLY: A nyugat-pannóniai harangtornyok. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1997, 3. 49-57, ül. 2668. GÁBOR ANNA: A zsidó falusi építkezés emlékei. [Bor­sod-Abaúj-Zemplén megye] = Szombat, 8, 1996, 9. 33-35., Ül. GÁBOR ESZTER: Az állandó Országház tervpályázata 1883­ban. > 4613. GÁBOR ESZTER: Polgári villák a dualizmus korában Magyar­országon. > 68. 2669. B. GÁL EDIT: AZ Orczy-bárók. Család és birtoktörté­neti vázlat. = Agria, 36. 2000. 63-99., ül­2670. B. GÁL EDIT: AZ Orczy család vagyoni helyzete és javai a XIX. században. = Archívum. Supplementum, 1993. 69-86. GALAVICS GÉZA: Barokk művészet Magyarországon. Képző­művészet és társadalom. > 64. 2671. GALAVICS GÉZA: Főúri búcsújárás a XVII. században, a búcsújárás mint a néprajz és a művészettörténet közös ku­tatási feladata. In: Közelítések. Néprajzi, történeti, antropo­lógiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Szerk. Mohay Tamás. Debrecen, Ethnica, 1992. 65-69. 2672. GALAVICS GÉZA: „Hogy gerjesszem az ájtatos szíve­ket." Egy kis ájtatossági kép történetéhez. = Ars Hungarica, 25,1997.1/2. 313-325.» ül. 2673. GALAVICS, GÉZA: Hungary. In: The Baroque in Central Europe. Places, Architecture and Art. Ed. by Manlio Brusatin and Gilberto Pizzamiglio. Venice, Marsilio Editore, 1992. 155-206., ill. 2674. GALAVICS, GÉZA: The Hungarian Royal Court and Late

Next

/
Oldalképek
Tartalom