Magyar Műemlékvédelem (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 9. Budapest, 1984)

Bibliográfia - Faller László: A magyar műemlékvédelem bibliográfiája 1971-1975

703. Zádor Anna: Az esztergomi fó'székesegyház. Fotó: Dobos Lajos. 2. kiad. Bp. 1973. Corvina. 29. p., 18 t. 704. Zolnay László: Középkori díszkutak Budán. (Dtspr. Zfs.: Mittelalterliche Zierbrunnen in Buda.) = Művészettörténeti Értesítő'. XXII. évf. 4. sz. 1973. 254-261. p. illusztr. 122. Entz Géza:Gótikus építészet Magyarországon. Fotó:Kónya Kálmán. Bp. 1974. M. Helikon - Európa - Corvina. 214 p. illusztr. 123. Fekete Gábor: Várkerület - ma. = Budapest. XII. évf. 3. sz. 1974. 10-13. p. ülusztr. 705. Bakó Ferenc: Északmagyarországi parasztházak tüzelőbe­rendezésének történeti előzményei. (Dtspr. Zfs.: Das histori­sche Hervorgehende der Heizeinrichtung von den Bauern­häusern Nordungarns.) = Az Egri Múzeum Évkönyve. XI­XII. 1973-74.1974. 217-285. p. ülusztr. 706. Balogh J.[olán\: Italienische Pläne und ungarische Bauten der Sp'ätrenaüssance. = Acta Technica. Tom. 77. Fase. 1-3. 1974.13-93. p. ülusztr. 707. Belénessy Alajos: Egyházi épületek a XVI. és XVII. század­ban Zala és Veszprém megye területén. = Műemlékvédelem. XVIII. évf. 2. sz. 1974. 96-98. p. lOS.Bendefy László: Dunaföld vár régi földvára. - Műemlékvéde­lem. XVIII. évf. 2. sz. 1974. 65-71. p. ülusztr. 109.Biró M.: Roman Vülas in Pannónia. = Acta Archaeologica. Tom. XXVI. Fase. 1-2. 1974. 23-57. p. ülusztr. 710. Boros László: Dorffmaister Baranyában. (Dorffmaister au comitat Baranya.) = Művészettörténeti Értesítő. XXIII. 4. sz. 1974. 269-284. p. illusztr. 711. Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár. 2. kiad. Bp. 1974. Corvina. 37 p., 20 t. 112. Császár László: A vasbeton úttörő épületei Budapesten. = Városépítés. 1974. 4. sz. 37-38. p. ülusztr. 713. Csorna Antal: Fertő menti műemlékjárás. = Műemlékvéde­lem. XVIII. évf. 2. sz. 1974. 94-95. p. 714. Csorna Antal: Óvjuk a Budakeszi úti műemlék kerteket. = Budapest. XII. évf. 10. sz. 1974. 32-34. p. ülusztr. 115.Dám László: Anyag, szerkezet, forma a Nagy-Sárrét népi építkezésében. (Dtspr. Zfs.: Material, Struktur und Form in Volksbau des Nagy Sárréts.) = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1972.1974. 345-377. p. ülusztr. 716. Debulay Antal: Egy építészcsalád százéves működése. [A Stann-család Szekszárdon] = Műemlékvédelem. XVIII. évf. 3. sz. 1974. 174-180. p. ülusztr. 111 .Dercsényi D.[ezső\: Vorromanische Kirchentypen in Un­garn. » Acta Históriáé Artium. Tom. XX. Fase. 1-2. 1974. 1—12. p. ülusztr. 718. Détshy Mihály: Sárospatak. Fotó : Dobos Lajos. 2. átd., bőv. kiad. Bp. 1974. Corvina. 57 p., 20 t. 119.Dóczi Imre: Tata, a húszéves város köszöntése. = Városépí­tés. 1974.4. sz. 22-24. p. ülusztr. 720. Esztergom ezer éve. Fotoalbum. Bev. Zolnay László. Fotó: Almási László, Burghardt Ferenc stb. Kiad. az Esztergom Városi Tanács. Bp. 1974. 112 lev. 121. Entz Géza: A budavári Nagyboldogasszony templom és a Halászbástya. Die Marienkirche und die Fischerbastei in der Festung Buda. The Church of Our Lady in Buda and the Fishermen's Bastion. Fotó: Dobos Lajos. Bp. 1974. Corvina. 43 p., 18t. 724. Feuer-Tóth R.[ózsa]: Il Giardíno Pensüe Rinascimentale de la Cisterna Regia del Castello di Buda. = Acta Technica. Tom. 77. Fase. 1-3. 1974. 95-135. p. ülusztr. 725. Fitz Jenő: Gorsium - Herculia - Tác. 2. kiad. Bp. 1974. Pannónia. 49 p. ülusztr. /Műemlékeink./ 126.Fügedi Erik: Medieval topography of Fehérvár. = Alba Re­gia. XIII. 1972. 1974. 303-304. p. 727. Gábor István: Kúria, Nemzeti Galéria, Párttörténeti Intézet. Egy régi épület új élete. = Budapest. XII. évf. 6. sz. 1974. 13-17. p. ülusztr. 728. Gábor István: A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium. Egy régi épület új élete. = Budapest. XII. évf. 9. sz. 1974. 16-19. p. ülusztr. 129. Gerevich László: A koragótika kezdetei Magyarországon. (Akadémiai székfoglaló.) = A MTA Filozófiai és Történet­tudományok Osztályának Közleményei. XXIII. köt. 1. sz. 1974. 145-169. p. ülusztr. 730. GerőL.\ászló\: Die Entwicklung der europäischen Festungs­bauten im XVI-XVII. Jahrhundert. = Acta Technica. Tom. 77.Fase. 1-3. 1974. 137-238. p. ülusztr. 731. Gerő László: Magyar műemlékek. (Monuments historiques hongrois.) = Művészettörténeti Értesítő. XXIII. évf. 3. sz. 1974. 165-172. p. illusztr. 732. Gombos Zoltán: Régi kertek Pesten és Budán. Bp. 1974. Natura. 270 p., illusztr. 733. Guzsik T.[amás\: Die bauüche Vorgeschichte der Basüika von Zsámbék. = Periodica Polytechnica. Architecture. Vol. 18. No. 1-2.1974. 149-170. p. ülusztr. 734. Győr. Irta munkaközösség. Vez. Czigány Jenő. 2. átd. kiad. Bp. 1974. Panoráma. 310 p., ülusztr., 1 térk. meü. /Úti­könyvek./ 735. Hajnóczi Gyula: Pannónia fürdőépítészete. (Thermenarchi­tektur in Pannonién.) = Építés-Építészettudomány. VI. köt. 1-2. sz. 1974. 63-100. p. iüusztr. 736. Horváth Kálmán: A váli r.k. műemléktemplomban helyez­ték el a „Szent család a kis Keresztelő Jánossal" c. fest­ményt, ... = Műemlékvédelem. XVIII. évf. 3. sz. 1974. 190. p. ülusztr. 131. Jankovich Júlia: Budavári kapuk, falak. Bp. 1974. Magvető. 175. p., ülusztr. 738. Joó Tibor: A bodrogkőváraljai kastély. = A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. 13. 1974. 24-29. p. iüusztr. 139. Knézy Judit: Települési és építkezési változások Belső-So­mogyban a reformkor végétől a XX. század elejéig. = Ethno­graphia. LXXXV. évf. 1. sz. 1974. 70-85. p. ülusztr. Bibliogr. 740. Koppány Tibor: A castellumtól a kastélyig. A magyarorszá­gi kastélyépítés kezdetei. (Du castel jusqu'au chateau.) =

Next

/
Oldalképek
Tartalom