Magyar Műemlékvédelem (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 9. Budapest, 1984)

Technika - Zádor Mihály: A kőkonzerválás problémái és mai helyzete

(amelyek egyrésze akkor, 1973-ban vakítóan fe­hér új kőcserés részeket is mutatott). A következő lépésként a kőfelületek tisztítá­sát, illetve az ezzel kombinált konzerválást tűz­tük ki célul. Ennek során készült a BME Építés­kivitelezési Tanszéken, majd pedig — együttmű­ködésünkkel — a Fővárosi Ingatlankezelési Mű­szaki Vállalat keretében célprogram tanulmány a kőfelületek tisztításáról, illetve konzerválásá­ról. 15 Ennek gyakorlati (félüzemi) kísérlet for­májában való hasznosítása volt a budapesti Ki­rály-fürdő kőfelületének tisztítása és konzer­válása 1975-ben. A tisztítást a CIMEX angol el­járással végeztük (Dabolin-pasztával), a konzer­váláshoz pedig három különböző anyagot alkal­maztunk az egyes homlokzatokra: Bayer LN (nyugatnémet), Dri-sil 48 (angol) és Szilikofób 7607 (magyar) elnevezésű anyagokat. Tapasz­talaink szerint a három anyag lényegében egy­értékű, jól betölti funkcióját. Ugyanezt mondhatjuk egy másik érdekes gyakorlati példáról egy új épületen történt kí­sérleti alkahAzásról is. A magyar puhamészkő anyag ugwíí^ nemcsak a középkori műemlékek esetében/ har em a ma i építkezéseinknél is gon­dot okoz. Ezsk a sóskúti mészkőből épült házak eleve nem fagyálló felületűek és példánk eseté­ben még a fugákon áthajtott esővíz-csíkok is megjelentek a belső falfelületeken. Az 1972-ben történt konzerválásnál két anyagot alkalmaz­tunk: a Bayer LN-t és a Szilikofób 7607-et. Az évente 2—4 alkalommal végzett próbák alapján a felületek csupán ezévben érték el azt a fokot, amikor újbóli kezelésük aktuálissá vált (bár egy homlokzat esetében még ma is igen jó értékeket mutat a vízfelvétel mérés). Az említett példák a szilárdítást nem igénylő, láthatatlan, légzőképes, víztaszító védőbevonat­tól való konzerválás példái. Ezekkel párhuzamo­san végeztük — és végzünk ma is — kutatásokat a BME Szervetlen Kémiai Tanszéke (dr. Pálossy Lászlóné, tanszékvezető; dr. Nagy József), az Ás­vány- és Földtani Tanszék (dr. Kertész Pál, dr. Marek István) és a Műemlékvédelmi Laboratóriu­munk (dr. Orcsik Éva) együttműködésével. Gyakorlati munkáink közül az ÊFEDOSZ Székház konzerválását (Szilorlakk 1000, Finom­vegyszer KTSZ) és az Országház épületét emel­ném ki. Itt — több nyugati cég próbatisztítása után — nem dőlt el a tisztítás módszere, a felü­letvédő bevonatok alkalmazása terén több hazai lehetőség is rendelkezésre áll, a kőfajta és annak megtartási állapota, továbbá a pillanatnyi anyag­beszerzési lehetőség dönti el, melyiket célszerű alkalmazni. A szilárdító jellegű magyar konzerválószer mind a mai napig nem született meg. Új utakon haladva fejlesztettünk ki egy ilyen anyagot dr. Kollár Györggyel és Feuer Istvánnal történt együttműködéssel, amelynek jelenleg a beválásá­val kapcsolatos vizsgálata, illetve annak értékelé­se folyik. Mind nemzetközi, mind hazai viszony­latban gondot jelent, hogy nem rendelkezünk reális, a valóságot jól modellező vizsgálati mód­szerekkel a védőbevonatoknál sem, a szilárdító hatás értékelésénél pedig alapvető problémák vannak. Talán maga a kifejezés is hibás, mivel itt lényegében nem szilárdsági, hanem tartóssági követelmények kielégítése szükséges, amikor egy mállott felületet az eredeti kő tartósságával egyen­értékű (vagy annál még tartósabbá) szeretnénk tenni. Mindez jelenlegi kutatásaink körébe tar­tozik, amelyről a későbbiek során számolhatunk be. Zádor Mihály JEGYZETEK 1 Az ICOMOS Stone Committee eredetileg több albizottságra oszlott. Jelenleg egy aktív, évente 1-2 alkalommal ülésező albizottság működik: a fizikai vizsgálatok módszereivel fog­lalkozó albizottság, amelynek elnöke: M. Mamillan jelenleg az egész bizottság elnöke. (Ö egyben a RILEM keretében fo­lyó munka irányítója is, így személyében szerencsés módon koordinálódik a két szervezet munkája.) A többi albizottság közül csupán a kémiai (vezetője: S.Z. Lewin) működik fo­lyamatosan; másokról (pl. petrográfiai, biológiai) ezt nem állíthatjuk. 2 RILEM P.E.M. 25. sz. Munkabizottság. 3 A konferencia ötkötetes anyagának címe: Deterioration and protection of Stone Monuments. Experimental methods. Int. Symp. Paris, 1978 4 Magyar beszámolónk címe: Z.M.: New Results of Stone Con­servation work in Hungary and Proposals on International Cooperation. L. magyar nyelven: Uj eredmények a kőkon­zerválási munkákban Magyarországon. Műemlékvédelem. XVII. 4. 235-243. (1973) 5 2 nd International Symposium on the Deterioration of Build­ing Stones. Athens, 1976 (A szimpózium valamennyi előadá­sát tartalmazó könyv). 6 The Treatment of Stone. Bologna, 1972 (Az 1971. évben ren­dezett konferencia előadásait tartalmazó könyv LRichardspn, B.A.: Converging path for stone research. Stone, 9.1. (1974). A cikk a Szilikofób 7607 magyar anyaggal végzett kőkonzer­válásainkról is említést tesz. A bolognai és a La Rochelle-i konferenciák anyagáról kitűnő összefoglalást ad Riederer, J.:

Next

/
Oldalképek
Tartalom