Magyar Műemlékvédelem 1971-1972 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 7. Budapest, 1974)

MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM 1971 1972 A kötet tanulmányai az 1971 —72. évet folyamán befejezett műemlé­ki munkák tudományos feldolgo­zását tartalmazzák. Kiemelkedik a sárospataki vár helyreállítása 10 éves szakaszának ismertetése, amely hazai várkastély-építésze­tünk egyik legjellegzetesebb és legértékesebb emlékének történeti fejlődését világítjameg. Az 1971 — 72-es évben a középkori falusi templomok egész sorának helyre­állítása valósult meg. Külön tanulmány foglalkozik a Fő V áros i M űe m 1 ék fe lügy előség legnagyobb szabású munkájával, a budai Várnegyed helyreállításá­val. E több évtizedre kiterjedő tevékenység a történeti város­magok rekonstrukciójának jelen­tős példája. Színvonalas írás olvas­ható az esztergomi királyi palotá­ban folytatott kutatásokról és helyreállítási munkálatokról. A kötet ezenkívül tartalmazza a nemzetközi műemlékvédelmi szer­vezet (ICOMOS) 1972 folyamán Magyarországon tartott közgyű­lésének és tudományos ülésszaká­nak híreit. Rövid jelentések olvashatók továbbá az Országos Műemléki Felügyelőség építészeti, festészeti, szobrászati helyreállításairól, tu­dományos kutatásairól, a népi műemlékekkel kapcsolatos mun­kákról, a Felügyelőség hatósági tevékenységéről és az OMF kere­tében működő építészeti múzeum négyéves működéséről. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST ISBN 963 05 0321 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom