Dr. Balázs Dénes szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 11. (Magyar földrajzi gyűjtemény; Érd, 1992)

ÉRTEKEZÉSEK - A magyar utazók emlékhelyei a Kárpát-medencében. Erdély. I.

Bölöni Farkas szobra szülőfalujában mészkő talapzaton áll. Alkotója Jecza Péter temesvári szob­rászművész. A szobor még a diktatúra idejében készült, Székelyudvarhelyről származó szakmunkások öntötték ki, de csak az önkény elmúltával állíthatták fel - erős rendőri és katonai készenlét mellett Az avatás időpontja: 1991. okt. 13. A szobortól mintegy 8 m-re magas kopjafa emlékeztet a község háborús halottaim (1914-18, 1941—44). A szobor gipsz-makettjét a község szociális otthonában őrzik, sajnos szállítás közben megsérült, a feje letört. - A felállított szoborra a község lakói vigyáznak, gondozzák környezetét. 3. Emléktábla B. F. S. tiszteletére a bolöni unitárius templom homlokfalán fehér márvány emléktáblát helyeztek el (70x80 cm, 1,5 m magasan). Kezdeményezője és létrehozója a Bölönből elszár­mazott Gyenge Sámuel, aki réf. lelkész volt Piski (Simeria) községben, Hunyad megyében. A tábla elhelyezésére a dikta­túra idején került sor 1975-ben, ami magyarázatul is szolgál az alábbi szövegére: Bölöni Farkas Sándor naplójából: 1835 dec. 31. „ Nem tudom mással szokott-e történni? Én néha megpirongatom - de meg is di­csérem magamot - az imént ekként dicsérém meg: ilyen becsületes soha nem voltál - mint az elmúlt esztendőben. " „Nincsen senki... kit néha meg ne döbben­tene - hogy mégis csak szebb becsüle­tes embernek lenni " Kedves emlékül! Míglen csak ... zúg a zölderdő­és... búg a vadgalamb... Gyenge Sámuel és neje 1975 4. Síremlék B. F. S. Kolozsvárt hunyt el, és a Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírja a régi temető délkeleti részén, a III. C. parcellában található. Már messziről szembe­tűnik egy kb. 8 m magas, csúcsíves stílusú, faragott kőoszlop, melynek alsó része négyszögletes kiképzésű, a felső fele Bölöni Farkas síremléke a Házsongárdi temetőben nyolcszögű. Az oszlop tetején az elhunyt mellszobra látható, alatta körül nyolc lapon fémből kiöntve a következő szöveg olvasható: Bölöni I FARKAS I SÁNDOR I az Észak I Amerikai utazó. I Sz. 1795/m.h. 1842. Ajtay Ferenc kutatása szerint a síremléket Kagerbauer Antal tervezte, aki a kolozsvári városháza tervét is készítette. A síroszlop tűrhető állapotban van, bár kissé oldalra billent. A tetején levő mellszobor átlósan megrepedt, restaurálása, eset­leg újraöntése szükséges. A síremlék gondozója a kolozsvári unitárius egyház. Czetz János (1822-1904) honvédtábornok, Argentína térképezője 1. Szülőház Az 1848—49-es szabadságharc híres honvédtábornoka, a ké­sőbbi dél-amerikai emigráns, a Háromszék megyei Gidófal­ván született egy kis parasztházban. Kisgyörgy Zoltán segítsé­gével sikerült kinyomozni, hogy az egykori szülőház a falut átszelő és az Okba tartó patak mentén, a Patak utca 12. sz. ház helyén állt. Erről tudnak az új ház lakói (Jancsó Ferenc tulajdonos és családja), valamint a környékbeliek is. A házon nincs emléktábla. 2. Emléktábla C. J.-ra emlékeztet az az emléktábla, amely Gidóf alva közpon­ti terén, a jelenlegi polgármesteri hivatal épületének utcai oldalán látható. Anyaga a szürke szienit, 65—70 cm széles és 90 cm magas; kb. 2,5 m magasságban helyezték el a falon. Csak annyit tudunk róla, amennyit a szövege elárul:

Next

/
Oldalképek
Tartalom