Károlyi Zsigmond szerk.: A szegedi árvíz 1879. (Vízügyi Történeti Füzetek 1. Budapest, 1969)

Károlyi Zsigmond: Adatok a szegedi árvíz történetéhez

érni, hogy ennek keretében a Pallavicini uradalom is méltányos részt vál­laljon az ármentesítés közös munkájában — e helyett azonban egy számára még nagyobb terheket jelentő társulás csapdájába esett. 15 Pallavicini őrgróf ugyanis, befolyásának teljes latbavetésével és a fennálló rendelkezések adta lehetőségeket kihasználva, s a tényleges jog­viszonyok hamis beállításával, hosszas huzavona után (1856—1859) az osztrák belügyminiszter 1859. évi rendeletével egy olyan új társulatba kény­szerítette be Szeged városát, amely lehetővé tette számára, hogy Szeged segítségével, sőt nagyrészt annak terhére, uradalmának egy újabb 11000 holdas vizenyős árterületét mentesíthesse, Az őrgróf és jogtanácsosai sem­misnek minősítették a két évtizede működő szerződéses társulás létezését. Annak újjászervezése helyett, a kettős Szeged—algyő öblözethez harmadik­ként a percsorai öblözetet is hozzácsatolva, a többi érdekelt, elsősorban Szeged minden tiltakozása ellenére, hosszas viták és küzdelmek után egy új társulat, ún. ,,Percsora-Szegedi Ármentesítő Társulat" létrehozását erő­szakolták ki. E társulatban a szavazati többség és így az egész társulat irányítása a Pallavicini uradalom kezébe került, az őrgróf tehát korlátlanul érvényesíthette saját akaratát. A kényszertársulásból, az érdekeltek közül egyedül Dorozsmának sikerült kivonnia magát, de csak azért, mert beléoése esetén a Pallavicini-érdekeltség elveszítette volna szavazati többségét. (A társulatokra vonatkozó formális jogi intézkedések ugyanis az árterület ki­terjedését vették alapul, s így a Pallavicini uradalom újonnan idecsatolt 11 000 holdnyi lakatlan és vizenyős rétjét egyenjogúnak tekintették a több mint félszázezer lakosú Szegeddel!) Érthető és menthető tehát Szeged ma­gatartása, mely tiltakozásának — a passzív rezisztencia elve alapján — gyakran a társulat megmozdulásaitól való távolmaradással adott kifejezést. Az új társulat megalakításával létrehozott helyzet lehetetlensége a tár­sulati térképre (illetve az árvíz-térképre) vetett egyetlen pillantásból nyil­vánvalóvá válik: Szeged városától északra légvonalban mintegy 20, a folyó vonalában mérve több mint 30 kilométerre tolta ki a társulat felső határát, s több mint 8000 méter új —nehezen kiépíthető és teljesen védhetetlen — töltésszakasz építésére és fenntartására kényszerítette a társulatot és ezen belül elsősorban Szeged városát. ir,/a Ez a rákényszerített többlet-teher — a töltésépítés, fenntartás és a meg­újuló árvédekezés milliós költségei — tették képtelenné a társulatot, illetve Szeged városát arra, hogy az árvédelmi gátak erősítésének, az árvízi maxi­mumok állandó emelkedésével párhuzamosan növekvő, feladatával meg­birkózzék. És e miatt kellett a város közvetlen védelmét szolgáló régi töl­tések gondozásáról és fejlesztéséről is lemondania. Lényegében tehát ez a kényszertársulás — és ez az új töltés — volt az emlékezetes 1879. évi ár­vízkatasztrófa legdöntőbb és legközvetlenebb oka. Nem érdektelen tehát szó szerint idézni Szeged 1879. évi emlékiratá­nak azt a részét, melyben a gátszakadás helyét, a kritikus percsorai, illetve petresi, töltésszakaszt jellemzi: 15. L. előbb a 10. sz. jegyzetben hivatkozott munkákat. 15/a A térképet I. a 10. lapon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom