Dr. Nagy László: Az 1876. évi árvizek. (Források a vízügy múltjából 11. Budapest, 2007)

TISZA-VÖLGYI ÁRADÁSOK 1876-BAN

„Szeretnénk hinni, hogy ez többé nem ismétlődik meg, mert úgy Szeged váro­sa, mint a Tisza menti érdekeltség okulva a most lezajlott veszedelmen, mit sem fog elmulasztani az ismétlődő áradás veszélyének meggátlásához szüksé­ges intézkedések megtételében. Ha csak rövid visszapillantást vetünk a vesze­delem idejére, meg kell ismertetnünk azon eljárást is, melynek megmentésün­ket köszönhetjük." „A Percsora-szegedi Tisza Szabályozási Társulat működésére, úgy általában a mentési munkálatokra Marsovszky kormánybiztos úr adta az irányt, az ő közvet­len felügyelete és tapintatos fővezénylete eredményezte a szerencsés kibontako­zást. A kormánybiztos úr áldásos működése április 14.-ig tartott és akkor általá­nos hálás elismerés közt nyugodtan távozott innen, mint ki feladatának fényesen megfelelt. A kormánybiztos úr május 11.-én érkezett ismét Szegedre vissza, a vízárve­szély alakalmával felmerült költségek elszámoltatása végett. Amint megtudták, hogy a kormánybiztos úr Szegedre érkezett, még az és másnap Szeged és vidé­kéről küldöttségek tisztelegtek nála, kifejezést adtak hálás köszönetüknek. A percsórai érdekeltség részéről pedig nagyszámú küldöttség hála feliratot nyújtott át a kormánybiztos úrnak, mely iratban az illetők kijelentik, hogy a kormánybiz­tost tekintik szabadítójuknak, kinek nevét még utódaik is a kegyelet hangján fogják emlegetni. A veszedelem ideje alatt nagy fontosságú szolgálatuk és buzgó tapintatos munkálkodásukért az általános elismerés még Boros Frigyes országos középíté­szeti felügyelő és Várady Ignác mérnök urakat tünteti ki, kik fényes példát nyúj­tottak az önfeláldozó polgári és szakhivatás betöltésében." (PN0514) Árvíz után a Szeged-Percsora Tisza-szabályozási Társulat június hó 27.-én tar­tott közgyűlésén kölcsön felvételét határozta el. Kivonat a felvett jegyzőkönyből ( OL-K173-1876-4-9363): „Olvastatott nagyságos Marsovszky Gyula kormánybiztos úr által a folyó év volt rend­kívüli árvíz alkalmával fölmerült költségek végleges összeszámolására és a vonatkozó számadások elkészítésére kiküldött Mihálich György miniszteri számtiszt jelentése, melynek alapján kiderült, hogy a f. évi rendkívüli árvíz elleni védköltség mintegy 141000 forintba került. Olvastatott továbbá ugyancsak azáltal a Percsora-Szeged társu­lati védtöltés hossz- és keresztszelvényeinek fölvételére illetőleg a megrongált töltésvo­nal kijavítására és kellő módon történő fölmagasítására vonatkozó terv és költségvetés elkészítésére kiküldött Büchler Bódog oszt. segédmérnök jelentése, melyben bemutat­ja, a föntebb jelzett előmunkálatokra vonatkozó terv és költség előirányzatokat, mely alapján az egész töltés mentén a szükségelt magasítások és szélesítések összesen 270000 forintba kerülnének. A társulati érdekeltség szemben ezen óriási kiadással, nem érzi magát képesnek ezen roppant teher elviselésére, mert noha a védelmi költségekből mintegy 70000 forint fizetetlen még, de összeadva ezen lebegő adósságot a helyreállítási 270000 forint költséggel, mely együtt lészen 340000 forint. Lehetetlennek tartja a közgyűlés ezen nagy tehertől másként megmenekülni, illetve annak elviselését kiállhatni, hacsak a társulat jótékony segéd kézre nem találván, egy hosszabb időre kiható kölcsönt nem nyerend, mely kölcsönből mindenek előtt a legszükségesebb és legégetőbb adóssá­gok lennének fedezendők a megmaradandó összeg pedig a megrongált töltés test

Next

/
Oldalképek
Tartalom