Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karának ülései, 1937-1938 (HU-SEKL 1.a 65.)

1937.11.16. rendes 3.

41 A kiküldött bizottság / Dr. Darányi Gyula pro­dékán elnöklete alatt Dr. Bakay Lajos, Dr. Kelen Bé­la, Dr. Dénárt Zoltán és Dr. Orsós Ferenc ny.r.taná­rok/ nevében Dr. Darányi Gyula ny.r.tanár a követke­ző javaslatot terjeszti elő: Tekintetes Tanártestület ! A nagyméltóságu vall. és közokt. Miniszter urnák 27012/1937.IV. sz. leirata értelmében a köz — szolgálati alkalmazottak gyermekei számára tanulmá­nyi segély cimén, az orvostudományi karra szólóan 9,500 Pengőt engedélyezett. A pályázat szabályszerűen kiiratván a határidőig 72 folyamodvány érkezett be, melyeket a bizottság áttanulmányozva és feldolgozva a következő javaslatot terjeszti a kar elé: A bizottság mindenekelőtt megállapította,hogy a 72 folyamodó közül 16 olyan, aki a megelőző tanév­ben is élvezett tanulmányi segélyt. Minthogy ezek ki­vétel nélkül megfelelő szorgalmat és tanulmányi elő­menetelt tanúsítottak, a bizottság javasolja, hogy e— zek a folyó tanévben is részesittessenek tanulmányi segélyben. A továbbiakra nézve a bizottság azt javasolja, hogy a kar a rendelkezésére bocsájtott 9,500 Pengőből 21 hallgatót részesítsen' 300 Pengő és 16 hallgatót 200 Pengő tanulmányi segélyben, vagyis a folyó tanév­ben összesen 37 hallgató kapjon tanulmányi segélyt. Évi 300 Pengős tanulmányi segélyre hozza javaslatba: 1. / Bozóky László szigorló orvost, 2. / Merényi László szigorló orvost, 3. / Orsós István szigorló orvost, 4. / Sági Elemér szigorló orvost, 5. / Csáky Tihamér V. é.oh.-t, 6. / Hegyi Sándor IV.é.oh.—t, 7. / Kucharik Stefánia IV.é.oh-t,

Next

/
Oldalképek
Tartalom