Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1957-1958

2 « i? i» Ül Ellenforradalmi magatartás miatt inuitott fegyelmi ügyek lezárása................................................... 22 E gyetemi tanári és docensi kinevezéseknél eljárás....... 23 Egészségügyi Szervezési tanszék betöltése............. 43 Elme- és Idegklinika elnevezésére javaslat............44,119 E gyetem rendjével kapcsolatos int-^zkeocsek.............. 4Y D r.Egedy Elemér docensi átminősítése.................... 84 E rkölcsi bizonyitvány beszerzésének k teiezettsége..... 84 E gyetemekre vonatkoz- párthatározat me vitatása.........208 E gyetemi sport átszervezése...............................183 E gyetemek közötti soortkaocsolat elmélyítése.........18ű,239 Eg es,-ségügyi szűrővizsgálatokról jelentés................238 t i p n Felvételi fellebbezésekről beszámoló.................... 29 F elvételi munkáról szoló jelentés megvitatása........... 30 F ogorvostannaligatck anatómia kollokviuma............... 50 F ogtechnikusok részére egyetemen tartott előadások..... 54 F iatal oktatókkal foglalkozó Bizottság létrehozása.... 55,95 Fogorvosi kar jutalomkeretének megáliapitása............ b4 F ogászati klinika 50 éves jubileuma...................... 94 Farkas Pál testnevelő tanár kinevezése....................99 ű r.Fazekas László docens kitüntetése................... 118 F ontos és bizalmas munkakörök.....................84.119.160 ű r.Földvári Ferenc megválasztása a Kanauai Orvosegyesület tagjává.....................................................128 Felsőoktatási Ezemlében megjelenő cikkek............... 129 F egyelmi büntetésben részesültek külföldi utazása..... 130 F ogamzásgátlásról felvilágositc előadások tartása..... 131 F őkönyvelőség jelentése revizori csoport ellenőrzési munkájáról.................................... 146 Ű r.Fogéi üária uocensi pályázata és kinevezés..... 153,230 ű r.Fazekas Láss zl- Koreai áll.zászló érdemérem kitűnt. 158 Féisőoktatási tanulmányi érdemérem alapítása.......... 158 F iatal okt, tokkal foglalkozó bizottság beszámolója lo3,203,242 .fogorvo»tanhallgatók I.éves létszám emelése............ 213 F akultativ előadások meghirdetése............ 183, 215, 231 F ilozófiai oktatás óraszám megoszlás................... 21b F elvételre jelentkezés szab............................. 183 ű r.Fűzi L'iklós docensi pályázata........................ 188 F elvételi kérvényekhez nyilatkozat csatolása........... 19b F elvételi Bizottság tagjainak megbízása................ 231 F elvételi keretszám.......................................232 F őiskolai sportbajnokság ereuménye.......................239 F iatal kutatók részére tudományos napok szervezése......239 ű r.Fritz uusztáir nem tanszékvezető egy. tanári pályázata 255

Next

/
Oldalképek
Tartalom