Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1955-1956

1956. április 17., I. egyetemi tanácsülés - Miniszteri leiratok

Rektor jelenti, hogy az Oktatásügyi Minisztérium leirata alapján a SzKÍ XX.kongresszusának anyagát egyetemünkön is fel kell dol­gozni. Eéri a marxizmus-leninizmus tanszék wezetŐjét, hogy a miniszteri leiratban foglaltakat a hallgatóságra vonatkoztatva hajtsa végre. Egyben jelenti, hogy dr.Horn Béla egyetemi tanár elvtáraat, mint az Ideológiai Bizottság elnökét felszólította, hogy az állami ideológiai oktatásban résztvevők részére a XA. kongresszus anyagát április és májusban dolgozzák fel. Rektor felhivja a figyelmet az alábbi miniszteri rendeletekre és utasításokra : a. / a gyógyintézetek transfusios szolgálatára vonatkozó egyes rendelkezések kiegészítése és módosítása, b. / az újításokról és találmányokról szóló minisztertanácsi réndelete végrehajtása, c. / a túlórakeret szabályozása, d. / az 1956.évi tisztasági mozgalom és tisztasági hónap meg­szervezése. Fenti rendeletek az Közlöny 5.számában jelentek meg. T Rektor felhivja a figyelmet az Orvostovábbképzés szervezetéről szóló minisztertanácsi határozat végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri utasításra. Megjelent az Eü.Eözlöny 7.számában. Rektor felhivja a figyelmet az **ü.Minisztérium azon utasítására, mely a röntgen-szakellátás országos irányításáról szól. Az Eü.Minisztérium a röntgen-szakellátás országos irányításával - jelenlegi feladatai meghagyása mellett - egyetemünk Röntgen klinikáját bizta meg. Megjelent az Eü.Eözlöny 7.számában. Rektor kérdezi,' hogy az eddig elhangzott pontokhoz van-e hoz­zászólás? Takátsí jelenti, hogy Berze Sándor beosztottjának politikai és szakmai munkájáért az Elnöki Tanács "Szolgálati Érdemérem” ki­tüntetést adományozta. RSktor: kéri ennek Írásban való jelentését. Straub : az Országos Röntgenintézet AlfÖldy u.-i részlege az egyetemhez kerül-e? Rektor: felszerelés tekintetében úgy tudja igen, helyiségjéi- legés személyileg nem. Utánanéz majd ennek a kérdésnek. Rektor ismerteti a káderfejlesztési tervet, illetve annak jó- vSKagyását. Felhivja a figyelmet, hogy ez az anyag szigorúan titkos. 1955.I.3-án az Eü.Minisztérium szigorúan titkos le­iratban felszólította az egyetemet az 5 éves káderfejleszté­si terv elkészítésére, majd megkapták a rendelet végrehajtá­si utasítását. Ennek alapján elkészítették az egyetem káder- fejlesztési tervét. Felolvassa most először az elvi szempon­tokat: wA Budapesti Orvostudományi Egyetem oktatóinak jelenlegi ká­derhelyzete osztályösszetétel szempontjából eléggé kedvezőt­len képet mutat. A munkás- és paraeztszármazású oktatók szá­zalékos aránya az összoktatói létszámhoz viszonyítva 16.2#— ot tesz ki. Pontosabban részletezve az ösztályösszetétel százalékos aránya az alábbi: < munkásszármazásu 10.6#, parasztszármazásu 5*6#, értelmiségi

Next

/
Oldalképek
Tartalom