Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1954-1955

1955. június 1., VIII. tanácsülés

m Napirend előtt Dél: án az ülést megnyitja, üdvözli Dr. Iíazár György fő el о adó ^ elvtársat, a :inis z téri um képviselőjét, a Tanács megjelent tagjait. ' j e^ys^könj v hitelesítésére Dr*. Dabis László „dékánhelyettes és Dr. Bálint Páter egye- te.-.i tanár .elvtársakat kéri fel. Az ülésen való részvétel alól kimentették magukatS Dr. Haranghy László egyetemi tanár külföldi útja miatt, helyettese Dr, jelűnek Barry adjunktus, Dr. Balogh Károly egyetemi tanár szabadságon, helyettese dr. Bolgár László docens, Dr. Ilaynal Imre egyetemi tanár be­tegsége .alatt, helyettese Dr. Llosonyi László. doccn/S,vDr, Baló József .egyetemi tanár int.éz 1 elfoglaltsága miatti helyettese Dr. herényi ITor- bert tanársegéd, Dr. Tóth Ferenc admin is'ztrativ vezető betegsége miatt, Barkas Sándor docens miniszteri értekezlet miatt, .helyettese Lackó Bé­lámé adjunktus, Dr. 3-ékessJ Vilmosa. ' egyetemi tanár, helyette Dr. Pré - gay Dezső tanársegéd, Dr. ÍTyirő Gyűl:: egyeke -i" tanár intézeti e Ifogklt- Nság edatt, helyettese Dr. Pornádi Ferenc adj une tus, Dr. Rus zny ' к Istáin Jgyetami t nár, helyette Dr. Julesz Miklós tv’jvnc.tus. Kés,ve é rkezik: Dr. nedri 3ndгe/оperác.io miatt. Dm án jelenti, hogy a .i: liszt er elrtárs Dr. Schul eh Elemér egyetem tn- ,r aLvtársat -a gyógyszeré ez hallgat Ók oktatása terén kifejtett eredmé- ■7es m.--. 'késságáért elismerésben és 2.5oo- Frt-jutalomban részesítette. Dékán átadja s Miniszter elvtárs levelét és a 2,5oo-Frt-ról szóló bo­tét könyvet. Midőn átadja a jutalmat, az egyetem nevében is hálásan köszöni azt :. lel­kes munkát, amit Schulek professzor és intézete kifejt a gyógyezeiéfa hallgatók minél eredményesebb oktatása érdekében. Kéri, hogy továbbra is ilyen lelkes jé markát végezzenek. ^^ául ám hál'зап köszöni a szép üdvözlő szavakat is. D~á „.n átadja aT'.r.A. V. osztálya 'Ital megküldött doktori, illetve kan­didátusi okleveleket. l/r dr. Fényi Vámos Ferenc docens /Urológia/ orvostudományok doktora 2/. dr. Hórányi János docens /rí.Sebészeti ki./orvostud. kandidátus* о/, dr. Zádor L-'íx-S 2 ló adjunktus áürol60 ia/ orvostudományck kandidátusa 4/. dr. J cs György adjunktus /otvosi Vegytafti ÍJ$<bUfiwbkandidátus^ о/, dr. Partba Lajos tané re égé d/l. Gyermek K 1. / owtiubfcyk \. a rxii dá t us a 6/. űr. Bercntey György t márse-écVil.sebészeti ki./ n kandidátusa 7/. dr. Feuer István ti.nérsegéd/il.Sebészeti KI./ " kandidátusa d Dékán midőn átadja az elért tudómápyos fokozatok dijait, kéri, tekintsék ..int biztatást a további kutatómunka továbbvitelére. 3 gye temünk t e Kilé­tén ^dolgoz va foras szák egybe, a kutatómunkát a gyógy it ó és az oktató-re- veiéaunkával. Vezessék az ifjúságot és támogassák nu.nkatór saikat és ve­zetőiket.'1 ✓ 4 I S 'Pé'-án: átadja dr. Groó ^rla főorvos .részére kiállított jubileumi, dísz­oklevelet. Törekien munkakedvet és további jó egészséget kíván,még sok évekig. 5o éve, hogy Groó főorvos mindig uj, haladó utóimat keresve om:ce i munkát végez. Dókán további s ck sikert kiván mv. kájához. Groó megköszöni a disz oki evei et és a megemlékező, t. 4 i . _ /

Next

/
Oldalképek
Tartalom