Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1953-1954

1953. szeptember 2., I. tanácsülés - Elnöki bejelentések

- 5 ­Dékán jelenti, hogj azokat az aspiránsokat, akik az 1952/53 tanévben a hallgatók oktatásában, valamint nevelésében kiemelkedő és példa­mutató jó munkát végeztek, dékáni elismerésben részesítette : Dr.Balázs Róbert biokémiai Intézet, Prágai Sezső, Orvosi Vegytani Intézet, György Lajos, Gyógyszertani Intézet, dr.Szegi József, " dr.Urai László, III.Belklinika, dr.Szentiványi Andor, n dr.Szeri Ilona, Mikrobiológiai intézet, dr.Nász István " dr.Berentei György, III.sz.sebészeti klinika, dr.Feuer István " Dékán jelenti, hogy addig, amig a Biokémiai tanszék betöltésre kerül, a tanszék ideiglenes vezetésével dr.Székessy Vilmosné docens elvtárs- nót bizta meg. A felügyelő tanári munkakör ellátására dr Straub F.Brúnó egyetemi tpnár elvtársat kérte fel. Dékán jelenti, hogy dr.Bálint Péter egyetemi tanár elvtársat, saját kérésére, egyébirányu elfoglaltsága miatt a tanszemélyzet ideológiai továbbképzésével foglalkozó oktatási bizottság elnöki tisztsége alól, ed igi munkájának megköszönése mellett felmentette. Ezzel egyidejűleg a régi bizottság tagjait is felmentette. Dékán jelenti, hogy az oktatási bizottság elnöki tisztségével dr.Hori Béla egyetemi tanár elvtársat bizta meg. A bizottság tagjai; Kiss Tiborné adj. elvtársnő /marx.tanszék/, dr.Barta Ferenc Äy gyakornok /II.Bel./ dr.Szegi József aspiráns /Gyógyszert.int./. A szervezési feladatok ellátásával Pénzes Lajosné elvtársnőt, a dékáni hivatal dolgozóját bizta meg. Dékán jelen/ti, hogy az eü.minisztérium felkérésének elegettéve a jö­vőben az adjunktusi kinevezésekre vonatkozó előterjesztéseket meg­beszélésre a Tanács elé hozza. Egyúttal jelenti, hogy a Fogászati klinika átirata és a személyzeti osztály javaslata alapján dr.Boros Sándor tanársegédnek adjunktussá történő átminősítésére előterjesztést tesz a minisztérium felé. Kéri a hozzászólásokat. Kiss; megerősíti az előterjesztést, mivel az jól megalapozott, anatO' miai vonalon is kiváló, önálló szakember. Dékán; az előterjesztést tehát a Tanács magáévá teszi. Dékán jelenti, hogy köriratban megküldte a januártól júniusig ter­jedő időre vonatkozó versenyjelentést. /Hozzászólás nem történt./ Dékán jelenti, hogy Л.952, szeptember 1.-tól 1953.augusztus 31.-ig térj ed5 időben 558 végzett orvostanhallgatónak adták át ünnepélyes tanácsülések keretében az orvosi oklevelet.^ Dékán : a legutóbbi tanácsülésen elhangzott Balogh professzor elvtáre részéről az a javaslat, hogy egyetemünk területén tudományos kérdése kel foglalkozó bizottság állíttassák fel. “elenti, hogy az alábbi bizottságot fogja kiküldeni;

Next

/
Oldalképek
Tartalom