Erdőmérnöki Főiskola - tanácsülések, 1961

1961. november 3.

Dr.Uzendrei István;a címet kissé terjedelmesnek tartom. A lebegtető szárítás elvét más iparágban is alkalmazzák, igy a vegy­ipar is kiterjedten alkalmazza. Nem le bet-e egyszerűen azt a címet adni: "A lebegtető szárítás alkalmazása a faiparban”. Cziraki József: Nem lehet ennyire leszűkíteni a dolgot, mert val akib en í eL me rülhet , hqgy mindek ezt Kit at ni és minek újabb vizsgálat tárgyává tenni a dolgot, mert bevált berendezések állnak rendelkezésre és maga az elmélete is eléggé kidolgozott, amit az előbb említettem, egyrészt a füreszpor visszanyerés vagy f elhaszná­lás lehetőségeinek a megteremtéséi; másrészt a hazai feladatokba il­leszti bele ennek a kutatásnak és disszertációnál a témáját,. Szabó Déne s : Tennék egy cimvált o zt atá si javaslatot, amely a témát nem érint í. A Cziráki docens kollégámtól kapott felvi­lágosítás után most már végkép úgy érzem, hogy ez a ’’hazai közép” beszúrás zavarja a kérdéssel foglalkozót. Nem volna-e helyesebb: "Lebegtető szárítás alkalmazása célforgács és adalék fürés zpor al­kalmazásánál”. Mert ez kifejezi azt, hogy oelforgácsot és adalék fürészport akar valamilyen módon keverni, a lebegtető szárítás al­kalmazásával. Mert az a cim, amit ozendrei elvcárs javasolt, kiszé­lesítette nagyon a területét. Hat ár ozat : A Nőiskola Tanácsa az értekezés témájául egyhangúlag elfogadja a következő címet: "Lebegtető szárítás alkalmazása cél­forgács és adalék fürészpor felhasználása esetén.” ?árgy: Viaszaty Ödön erdőmérnök doktori cim elnyerése iránti kérelme. Dr.Haracsi Lajos: Viaszaty Ödön 61 éves, az ÉRTI tudo­mányos munkatársa. 1950-tol az ERTI-ben szolgál, azelőtt az erdő- gazdaság különböző terüle tein t el jesit ett szolgálatot. Nevezettnek a kérése alaki szempontból teljes, nevezetesen a kérelmét mindenfé­le okmánnyal: felszerelte, nevezetesen fél ső bbség ének, az Erdészetig Tudományos Intézetnek a javaslatát isbdcüldte. Főtárgyként az Erdő - telepítéstant kívánja választani, melléktárgyként az Erdészeti nö­vénytant és a filozófiát. Hogyha valakinek kérdése lenne nevezettel kapcsolatban, azt egye meg. Dr.Uzendrei István: Úgy gondolom, a valaki vegysze­res gyomirtás sál kíván f ogL al kozni, akkor annak kémiából megfelelő jártassággal kell rendelkeznie. Ennek kifejezésre kellett volna jut­nia abban is, hogy me11éktángyként a kémiát választja. Mert vegysze­res gyomirtás meglehetősen bonyolult, szerves és biokémiai alapot tételez fel. Hogy ezt valaki megfelelően tudja alkalmazni, ezek az alapok nem nélkülözhetők. Javasolom, hogy melléktár gy ként a kémiát vegye fel. Dr.Somlaiti Elemér: En nem kérdést szeretnék intézni Hsracsi elvtárshoz, hanem a Főiskolai Tanácsiak sze rétném elmonda­ni, hogy pályázót több éve ismerem, elég régen ahhoz, hogy ne_ja­vasoljam itt a Főiskolai Tanácsnak a doktori fokozat megszerzését illetően. Ennék nemcsak az az o a, hogy magps kora ellenére a tudo­mányos kutatásban elért alap ismereteit nem tartom kielégítő nek, de elsősorban politikai természetű okaim vannak, amikor őt nem javas­lom, a doktori cim elnyerésére. Dr.Magyar János :Javasolnám, hogy a Főiskolai Tanács köri ltekintő eljárásának és jóakaratú, de felelőssége teljes tuda­- 5 ­S

Next

/
Oldalképek
Tartalom