Erdőmérnöki Főiskola - tanácsülések, 1961

1961. február 24.

268/1961.szám. J egy zokon.yv . Készült sz^nrdőmernöki Faiskola tanacstermetien az Hrdomérnöki Fő— iskola Tanácsénak 1961. február hó 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr.Gál János tanszékvezető egyetemi docens, igazgató, a Főiskolai Tanacs elnöke, dr.Haracsi Lajos egyetemi tanár, tudományos igazga­tóhelyettes , ^dr.Somkuti Elemér tanszékvezető egyetemi docens, okta­tási igazgatóhelyettes, dr.Mollay János gazdasági i „zgató, Lám- falussy Sándor, dr.Magyar János, dr.Nemky Ernő, dr.Sébor János, Sza­bó Dénes, Winkler Oszkár tanszékvezető egyetemi tanárok, Cziráki József, Káldy József, Kiss Ignác, Kovács Illés, Pankotai Gábor, dr.Pántos György, Szendrei István tanszékvezető egyetemi docensek, Pintér Ferenc tanszékvezető egyetemi adjunktus, Koch Gyula vezető­lektor, Bognár Dezsőné személyzeti osztályvezető, Strausz József egyetemi adjunktus, a MSZM főiskolai szervezetének titkára, «Valter Ferenc egyetemi tanársegéd, KISZ titkár, Vörös József testnevelő tanár, ^Barta Ernő tanszékvez.egyetemi adjunktus, dr.Szabó István könyvtárvezető, dr.Várallyay Miklós az Igazgatói Hivatal mb.veze­tője j Szűcs Ferenc OEF. főosztályvezető, Sallay Ferenc a Tanulmá­nyi Állami Erdőgazdaság igazgatója, Zárai Károly MSZMP Városi Bi­zottsága első titkára, Erdély Sándor Sopron Város Tanácsa V.B. el­nöke, Heckenast József a F.M. Szakoktatási és Kisérletügyi Főigaz­gatóság Agrárfelsőoktatási Osztályának kiküldötte, osztályvezető, Máj er Antal az ÉRTI tudományos osztályvezetője és Huber Károlyné titkárnő, mint jegyzőkönyvvezető. Dr.Gál János; Köszöntőm a Főiskolai Tanács tagjait! Ismere­tes, hogy a földművelésügyi miniszter az Erdőmérnöki Főiskola Taná­csába a Főiskola tanszékvezető egyeteai tanárai és a^Főiskolai Ta­nácsnak állandó tagjain kivül még tanácstagként felkérte dr.Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtársat, dr.Keresztesi Bála'igazgató elvtársat, Bzücs Ferenc főosztályvezető elvtársat, Sallay Ferenc igazgató elvtársat, Madas András főosztályvezető elvtársat ^K.Papp József elvtársat, az MSZMP megyei bizottságának titkárát,^Zárai Ká­roly elvtársat, az MSZMP Sopron Városi Bizottságának titkárát, Erdély Sándor tanácselnök elvtársat és a Földművelésügyi Minisz­térium Szakoktatási és Kisérletügyi Főigazgatóság Agrárfelsőokta­tási Osztályának kiküldöttét, - szavazati joggal. Távollétüket kimentették dr.Balassa Gyula miniszterhelyet­tes, dr.Keresztesi Béla ÉRTI igazgató, Madas András főosztályveze­tő és K.Papp József elvtárs a MSZMP megyei bizottságának titkára. Bizom abban, hogy az Erdőmérnöki Főiskola Tanácsa - kiegé­szítve azokkal az elvtársakkal, akik az erdőmérnökképzés, az ok­tató-, kutató-, mind pedig az erkölcspolitikai névélőmunkánkban nagy segítségünkre tudnak lenni - olyan hasznos segitotarsa lesz a Főiskola vezetésének, olyan tanácsadó szerve lesz, amelynek segítségével a lehető legjobb eredményeket tudja majd elemi. Bi- zom abban, hogy ezek az elvtársak az Erdőmérnöki Főiskola munkájá­ban tevékenyen részt vesznek és hozzáértésükkel, szakszeretetükkel támogatják a szocialista Erdőmérnöki Főiskolának a kialakitasat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom