Erdőmérnöki Főiskola - tanácsülések, 1959

1959. szeptember 29.

- 12 ­emelkedése, s váróéhoz veid közelebbhozása vonatkozásában nyújt­hat segítséget Hiller István a bizottság tagj Irént . Kérem az igen tisztelt Tanácsot, járuljon hozzá egy ilyen bízott ág létrehozá­sához* Engedjék meg, hegy ©ég egy javaslatot tehessek* Dr.iagyar János volt igazgatónak ér a város vezetőségének elképzelése, egy városunkban nyári egyetemet szervezz nk a kö­vet;- ezé év nyarán. X Nyári Egyetem megrendezésében döntő szerep jut a Főiskola oktjtói karának* Erre vonatkozóan jav solo©, hogy alakítsunk egy il en munkacsoportot, amelynek feladata már most hozzáfogni ennek a megszervezéséhez* össze kell állitaniok a Kyári Egyetem programját, &mlyben szerepelne a tudósán 00 előadérőkön kívül városnéző , kulturális rendezvények, erdőjárás. * Bizottság tagjaiul javasolom Káldy József, lollay Jáno ? ds öencol Jósaié elvtársakßt, Káldy elvtárs elnöklete alatt Kollay János a gazda­sági és kulturális kérdésekbe , város történő ti kérdésekben tud hasznos se/ get nyújt: ni, Gencai László a jubileumi előkészü­letek során az elszállásolással kapcsosa tban igen j<5 szervező- készséget árult el, a TIT-hen is dolgozik* Gunda ifiéi?, x Javasolom, hogy eb*e a bizottságba vegyük be Zilahi mreftt. A Jubileumi ünnepségekkel kapcsod tban a legtöbb szervez"munkát 6 végezte ée jó szervezőnek mutatkozott és nagy ál­doz tkészségről tett bizonyságot. él János: Elfogadjuk a javaslatot, vegyük be Zilahi József­et i • a Mzottsagba. KŐhidi Hébert: Hiller István al kapcsolatban veretném meg­jegyezni, hogy túl soknak tartom a megbízatásait. Idén beirat­kozott a Főiskola levelező tagoz tára is, azonkiv 1 i1bZ kultűr­tél elős, tagja a lőüvelőéési Bizottságnak ée mo*t szerepel a TSZ - unkát elősegítő bizottság tagjaként is. Gál János: Kit javasol helyette Kőhidi elvtár?? ¥chidi hBT-érti Inkább fater Jánost. zabé István: Szerinte© ez nem jelent megterhelést Hiller Istvánnak, ezTveien teszi. Gál bánost Én is azt hiszem, maradhat Hiller István, mert amit a 1ml tore sorer tunk, zenekarunk itt betanul, azzal m írnek ki & falvakba, ez nem jelent külön ©unkát. Haracei Lajost Az előbb elhangzottak értelmében jav?'sir tot teszek a Kutatási Tanács összetételére vonatkozóan. A Tanács elnöke a tudományos igazgatóhelyettes, tagjai Kemky Ernő, ankotsi Gábor és zabé énen lennének. Igv a műszaki és biológiai tárgyak kép­visel ebének helyes aránya is biztosítottnak látszik, mert 2 mű­szaki és 2 biológus van a bizot cégben. Gél János: Egyetért a Tanács a javaslattal? A Foiskola Tanácsa a javaslatot elfo adja. .zabé Dénes: /isgza szeretnék tárni a »üssaki és Újítási Bizottság ös- zetételének kérdő áré. Előbbi kérése© teljesítése az elhangzottak után valóban reménytelennek létezik, hogy Káldy elvtársat vegyük be a bizottságba tagként, ezért kére© arkotai elvt 'rs résévé elét, vagy ha ő mér rok bizottpágnak temje, akkor talán Herpay Imrét. bomkuti _ El eltéri A bízott rág tagjai ezekszer írt: zabó Dénes, J álvöl yi Lóránt, ’agony Hubert, Kubinszky Mifcálv és í ankotai Gábor vagy Herpay írre lennének. BM-áy József: Kivel ©’szaki bizottságról van szó inkier pro esszort i? jav solnám a bizottság tagjául. ...omkuti len- 'rs Véleményem szerint, ha inkier professzor ta.ja lesz a bizottságnak, Eubirrzky tel énlé te név vol na szükséges, AZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom