Erdőmérnöki Főiskola / Soproni Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Kara - tanácsülések, 1956

1956. február 8.

é « g y « - y v , . ­kés stílt as : rdtaérncfkl fölemel« tanácstermében megtartott tanácsülésen 1956. február hó 6«<ín. Jelen vannakt i'- v * . ‘ V ^ U :i \ A ?•-*'' "*- ■' >J’ ' '"'* Cv Roller Minién az Mrűőmérnöki j . >1® iggsgstőja, sin; «Xa$&, ir*M»­par éénos egyetemi tL-nér és foskő Fareac egyetemi docens, igazgató­helyettesek, Mafaluesy Sándor, -ár. ii srácéi Lajos, Eteeniy Albert, ftia&Ur ues r, őr, Káittáe károly, Ér* kis« jós*ef, ár* Lokvay Iá- roly, dr.Pallay iáador, <3 eb lánc sy Sándor, Sébwr János, Kbagy Ernő tenssékveaető egy«temi tanárok, ár* Ferke« Yil^oe, AdamoVlen lé*&- ló, Kiss Ignác teas «ékvesse tő erstes! docensek, ituc András, tevét« Illáé «petemi docensek, ftédeesl ó óssef ssássdos a tüsér fan*zik klyviee 1st ében, értésé intvén a tíerxiasus-Leriiruxsiue íanssék vese­táj« , Hegedű* János faü Idege »nyelvi Lektorátus veeetője, i.ornya Ba­ins eg Erdőaéraökl Főiskola adni»* , Bodnár rekedné S*e«ély­se ti osstály vette tő, . trauss Jósseí egye te ni Vb. titkár, Mikié« ká­roly ée Buráért le re ne « rerv- áe idősügyi oaztóly ;aegbia:ott vere­tét, ör* Sáraié Irtv-s.a kőayVtkrveisető, Iára Láesló diákotthenigafe&e- ti, Gene«! lóesló egyetemi adjunktus, MBP, alai®fcerv veu*tag, $un- 4a ...iMly egyetemi adjunktus, £D1* *b. oktatási felelős, Sebestyén -Clyttl© egyettasi* : IBS* titkár, Zilahi JŐssel tanulmányi főelőadó, ler- ot*s le re ne, Balogh Misiéi, Hagy János é« lapp István & Marxisaus- 1« ninismtts fanes ék tanársegédei, Ssemere ¥era ás Eörtís Bélóné főe­lőadók, as. okiét aügyi hiojUssiérima áljaidattel, Séf&sthy lássló .a* tár. egyetemi ifjuM^i osztály munkatársa, Xótfc ...ifaély DIB*, megyei Vb* tag, Buráéi iáé slő ás Csiz-asi© Jőseef eapiróniok, Boiler KE _:,x . ■ tídvöslöfl* a tanács Elésen megjelent professzor elvtáreakat, e lanács tagjait, vendégeinket áa eleőaoifc&n as oktatásügyi Miftissté- riua «^ét megjelent kiküldöttét! Msemet« Vera és Süröe Béláné e3v- társnőket* Uém thy légsió TSS»* k*V • egyetemi ifjúsági oestély sala­kat áráét #s Eótb Mifaály ríha. áss gyei Vb. tagot, akik a asrxisauir;- Isninisaui tanacék auaakájáaeii kiért4r,elését AivnnJák mgin;Illatai ss mgí&mT&l véleaényüiuet a tanssék oktatő-fiavelŐ íaunkájórél. . , A depSŐkOayf ülte le élt és érc felkérés hornya iaioat, as Er- őisérnöki Főié kóla ediaiű* vese tőjét éa Eesky Ernő taossekvesető e — gy e temi tanért * '-«1 tanácsiléeürikn* taánpa tárgy«oronsti pontja van: lm/ Ab iceoisgiaiV továbbiépnés időssérü kérdései FÓittiolán- áwii. „loadot Secoal U'-eslő, egyetemi adjunktus, ?;/ a XarxiSaás-leniáisatts Sááaaéa murtkáj'áflafe értékeié««* . adó* Sand« Mihály egyes**! adjumUue, xártbxaotteégi tag. hódiaert&ni ««gfigyelleek a *urkiaa««-Xeniniamos tanaaék elő- ,sain és aseaináriusain* a Mődaaertani Nviiiii Binotteá« elnükl- n«i Jelentése• Előadó« Stasney kitért taftesékveactő egyetemi tanár* i./ AspiréoaoJk besaáaolőja* Bust.. i ,. .. »i<5 Ja ceiaaasia áósaef •-A hárwa térgysorosati pont után kérés a Tancsékvesetőket, e&. rövid ír« gb« áréi énre saiadjanak még itt*

Next

/
Oldalképek
Tartalom