Popély Gyula: Népfogyatkozás – A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918-1945

Az első csehszlovák népszámlálás ( 1921.február) - A népszámlálás eredményei

A NÉPSZÁMLÁLÁS EREDMÉNYEI 59 A NÉPSZÁMLÁLÁS EREDMÉNYEI Az 1921 februáijában lebonyolított csehszlovák népszámlálás 1924-ben köz­zétett hivatalos adatai némileg eltérnek ezen népszámlálásnak a későbbiek folyamán publikált összesített adataitól. Ennek oka az, hogy a csehszlovák állam határai az 1921. évi népszámlálás után néhány ponton még módosultak, de az Állami Statisztikai Hivatal 1924-ben nyilvánosságra hozott hivatalos statisztikai kimutatásai ezeket az időközben bekövetkezett apró területi válto­37 zásokat még nem tükrözték, a későbbiek azonban már igen. Az országos összegezések ismertetésénél ezért mi is a területváltozások utáni, pontosított adatokat használjuk. A Csehszlovák Köztársaság összlakossága 1921 februáijában 13 612 424 fő volt. A rendezett csehszlovák állampolgársággal bírók száma 13 373 463 volt, míg a rendezetlen és idegen állampolgárságúaké 238 961. A csehszlovák állampolgárok nemzetiségi megoszlása országos viszonylatban a következő volt „csehszlovák" 8 764 213 (65,53 százalék), német 3 123 624 (23,36 szá­zalék), magyar 744 621 (5,57 százalék), orosz, rutén és ukrán 461 449 (3,45 százalék), zsidó 180 504 (1,35 százalék), lengyel 75 987 (0,57 százalék), ro­mán 18 174 (0,08 százalék), cigány 8478 (0,06 százalék), szerb és horvát 2107 (0,02 százalék), egyéb 1306 (0,01 százalék). 3 8 A „csehszlovák" nemzetiséggel kapcsolatban szükségesnek tartjuk megje­gyezni, hogy a két világháború közötti csehszlovák statisztikai kiadványok já­rásokra és községekre lebontott nemzetiségi kimutatásai nem tüntették fel külön a csehek, illetve a szlovákok számát. A hivatalos politikai nemzetkoncepció az egységes csehszlovák nemzet elméletét vallotta, melynek értelmében a cseh és a szlovák nemzet egyazon nemzetnek két ága, a cseh és a szlovák nyelv pedig a csehszlovák nyelvnek két irodalmi változata volL Az Állami Statisztikai Hiva­talnak a népszámlálás eredményeit ismertető hivatalos kiadványai is többnyire — az érvényben levő „csehszlovák" nemzetkoncepcióval összhangban — egy­séges csehszlovák nemzetiséget mutattak ki. Községekre lebontva külön a cse­hek és a szlovákok számát nem is sikerült rekonstruálni, az egyes országrészekre vonatkozó adatok azonban rendelkezésünkre állnak. A köztársaság volt magyarországi területeinek — Szlovákiának és Kárpát­aljának — nemzetiségi megoszlása a népszámlálás eredményei alapján a kö­vetkezőképpen alakult: Szlovákia 2 955 998 rendezett állampolgárságú lakosából volt 2 013 675 „csehszlovák" (ebből 1941 942 szlovák és 71 733 cseh), 634 827 magyar,

Next

/
Oldalképek
Tartalom