Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona (Bratislava. Madách, 1981)

Előszó

Krúdy Gyula 72 Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. okt. 21. — Bp., 1933. máj. 12.): író, hírlapíró, a 20. sz.-i magyar széppróza kiemelkedő, egyéni stílusú mestere, modern törekvések hírnöke és úttö­rője. Zenei fogantatású stílust, lírikus prózát teremtett, s a szabad asszociációk prózában való érvényesítése, az időérzet lírai felbontá­sa is az ő hagyatéka. Az ellenforradalom ma­gyar valóságából sajátos álom- és látomásvi­lágba menekült, így mondva ítéletet a magyar kapitalizmus ember- és életellenessége fölött. K. három évet (1888—1891) töltött a mai Szlo­vákia területén, a szepességi Podolinban. Itt végezte el az akkori nyolcosztályos gimnázium alsó négy osztályát (pontosabban: hármat, à szatmári iskolából megszökött kisdiákot ugyan­is mindjárt az algimnázium második osz­tályába vették fel), s a szepességi városka A podolini gimnázium kapuja emléke egész életén át végigkísérte: ,,... itt volt boldog, itt, ebben a csöndes, félig közép­korias városkában, ahol van egy utca, amely­nek elején és végén bolthajtásba hajlanak a házak. A bolthajtás felett ablakok vannak, és egy ilyen ablak mögött lakott valamikor ő..." — írja később Szindbádról, a hajósról, akit azonban nyugodtan nevezhetünk K.-nak is, hiszen az Ezeregyéjszaka kalandos hajósá­nak álarcában maga az író járja be újra azo­kat a helyeket — Podolint, Murányt és Kés­márkot —, ahol ifjúságának boldog éveit töltötte. A kisdiák K. első ízben nagyanyjával, Radies Máriával, másodszor — az 1888-as ka­rácsonyi szünet után — édesapjával utazott Podolinba. A mai szlovákiai városok közül Kassán és Poprádon időzhettek el: a kassai vasútállomáson át kellett szállniuk, Poprád pedig akkor még végállomása volt a vonatnak, innen kocsival utaztak tovább Podolinba. A későbbi utazásokra már egyedül vállalkozott. Elbeszélései közül szlovákiai vonatkozásban mindenekelőtt az Ifjú éveket kell megemlí­tenünk, amelyben a podolini kolostorról és herceg Lubomirskiről esik a legtöbb szó, a Krúdy Gyula emléktáblája Podolinban

Next

/
Oldalképek
Tartalom