Szeghalmy Gyula: Felvidék (Budapest, Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala, 1940)

Községi adattár

tokát i6 holdra gyarapította. Volt köz­ségi képviselő, a Hitelszövetkezet és Fogy. Szövetkezet ig. tagja. Jelenleg" községi elöljáró. A MNP. vezető tagja volt. Neje Kukucska Éva, gyermekei: József, Mária férj. Barthó Albertné, Jan­ka és 1 Szaniszló. Kurucz József dunai malmos, Duna­radvány. Itt született 1890-ben régi ne­mesi családból. A malomipart atyja mel­lett tanulta ki. 1923-ban átvette a dunai malmot, melyet most két fiával együtt vezet. Résztvett a világháborúban, ja szerb fronton küzdött. Megyebizottsági tag, községi pénztáros, a molnár ipar­társulat elnöke, a rk. egyház világi el­nöke, a Legényegylet diszelnöke, az Egyesült MNP. ügyv. elnöke. Neje Ko­vács Mária, gyermekei: József, János és Ferenc. Ilárom testvére is fronthar­vos volt a világháborúban. Kurucz Sándor oki. gazda, Tótmegyer. Itt született 1900-ban. A komáromi föld­műves iskolában oklevelet nyert. Í924—• 1930-ig a gróf Károlyi-uradalomban mű­ködött mint gazda és magtáros. 1930­ban lett önálló gazda 9 k. holdon és birtokát azóta 14 k. holdra gyarapította. Községi képviselő, a rk. egyháztanács tagja. A MNP. pénztárosa. Neje Borka Ilona, gyermekei: Károly, Sándor és Magda. Kurucz Vince birtokos, Ujlót. Itt szü­letett 1884-ben. A világháborúban két évig az orosz fronton harcolt és 17 hó­napig hadifogságban sínylődött, mely bői szökés utján tért vissza. Mint sza­kaszvezető szerelt le, bronz v. é.-t és Kcsk-t kapott 1924-ben lett önálló gazda 5 m. holdon, mai birtoka 16 k. hold. Volt esküdt, majd törvénybiró, 1938 óta a birói tisztet viseli. A rk. egyház világi elnöke, a MNP volt elnöke. A csehek magyar érzelmei miatt két hónapig vizs­gálati fogságban tartották. Neje Man­koveczki Berta, gyermekei: Vince, Ist­ván, Flórián, József, Erzsébet, Mihály és Balázs. Hat unokája van. Kuppis Józsefné sz. Reviczky Leona, ny. műszaki tanácsos özvegye, Vért­nuszta. Néhai férje 1859-ben született Vásárosnaményban, a középiskolát és az egyetemet Budapesten végezte, az­után állami szolgálatba lépett. Résztvett a Vaskapu szabályozásában. Több he­lyen működött, Komáromban az állam­épitészeti hivatal főnöke volt. 1910-ben vonult nyugalomba és Vért-pusztán önálló gazda lett 24 holdon. Több tudományos müve jelent meg. Volt megyebizottsági tag. 1928-ban halt meg. Gyermekei: — Alisz, Leona, Margit, Sarolta és Emma. Lehoczky János földbirtokos, közsé­gi biró, Barsendréd. Itt született 1901­ben ősi nemesi családból. A középisko­lát Léván végezte. Tizennégy éve ön­állóan gazdálkodik. A M. N. P. jelölt­jeként 1938-ban községi biróvá válasz­tották, azelőtt községi pénztárnok volt. A Magyar Közművelődési Egyesület el­nöke. Birtoka 90 m. hold, 200 hold bér­lete is van. Felesége nemes Pápay Aran­ka, gyermekei: Tibor, János és Mária. Lelovics Ciprián malomtulajdonos, Pe­red. Itt született 1896-ban régi molnár­családból. Nagyszombatban járt közép­iskolába, azután kitanulta ' a husipart­1915—20-ig szalámigyára volt Pereden, és ezidőben átvette a malom vezetését is, mely 1932-ben a tulajdona lett. A hen­germalom, amely 1900-b'an épült, tel­jesen modern, 60 lóerős szivógázmotor hajtja. Teljesitő képessége napi 100 mm. 8—10 alkalmazottat foglalkoztat. A helyi Fogy. Szöv. elnöke, Tűzoltóparancsnok, a tejszövetkezet elnöke, a rk." egyház világi elnöke, az Egyesült Magyar Párt helyi elnöke stb. Neje Mészáros Zsófia, gyermekei: Ciprián, Zsófia, Endre, Ka­talin, Erzsébet, Attila, György és Tiha­mér, Lukács Imre gazdálkodó, Miagyarsók. Itt született 1906-ban. 1932 óta önálló gazda, mai birtoka 40 hold. Felesége: Ács Mária, fia: Frigyes. Mach János földbirtokos, Nagysurány­1871-ben született Zajcsicson. Fiatal ko­rában kitanulta a husipart, azután mint segéd dolgozott, 1901-ben önállósította magát Ňagysurányban mint hentes és mészáros m. 1903-ban 12 holdon kezdte el a gazdálkodást, mai birtoka 30 k. hold. A község pénzügyi bizottságának tagja volt. Neje, Dolezsán Mária 1939­ben elhunyt. Mach János birtokos, Tótmegyer. [tt született 1884-ben. Végigküzdötte a vi­lágháborút az orosz és olasz fronton. Ön­álló gazda 28 holdon. Kilenc évig intézte a község pénzügyeit, azután községi — 231 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom